Werken - 252842-2020

Submission deadline has been amended by:  268944-2020
02/06/2020    S105    Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Mutterstadt: Aanvullende werkzaamheden voor pijpleidingen en kabels

2020/S 105-252842

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Pfalzmarkt für Obst und Gemüse EG
Postadres: Neustadter Straße 100
Plaats: Mutterstadt
NUTS-code: DEB3I Rhein-Pfalz-Kreis
Postcode: 67112
Land: Duitsland
Contactpersoon: Sophie Michel
E-mail: sophie.michel@dreso.com

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.pfalzmarkt.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://tender24.de/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-1725a5fee6c-6b76e3ef41bea1cf
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: www.tender24.de
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Einkaufsgenossenschaft (jedoch kein öffentlicher AG)
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Erzeugerorganisation für Obst und Gemüse

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Grundleitungsbau außen (VE11)

Referentienummer: DRESO_S-2020-0044
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45232000 Aanvullende werkzaamheden voor pijpleidingen en kabels
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Grundleitungsbau außen (VE11).

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEB3I Rhein-Pfalz-Kreis
Voornaamste plaats van uitvoering:

Mutterstadt

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Die Ausschreibung erfasst das Gewerk Grundleitungen im Abschnitt Ost und ist in den beiliegenden Planunterlagen dargestellt.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/10/2020
Einde: 06/11/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

OG-33_19_101

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Siehe Ausschreibungsunterlagen nach Veröffentlichung.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 062-146902
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 01/10/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 23/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Der AG ist ein privater Bauherr. Durch die Inanspruchnahme von Fördermitteln bindet er sich an die öffentliche Vergabe.

Angebote sind digital über das Bietercockpit von tender24.de in dem dafür vorgesehenen Bereich abzugeben. Eine Abgabe per E-Mail oder Nachricht führt zum Ausschluss.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer Rheinland-Pfalz
Postadres: Stiftsstraße 9
Plaats: Mainz
Postcode: 55116
Land: Duitsland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020