Bauleistung - 252846-2020

Submission deadline has been amended by:  285612-2020
02/06/2020    S105

Polen-Elbląg: Bau von Feuerwachen

2020/S 105-252846

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu
Nationale Identifikationsnummer: 170818071
Postanschrift: ul. Generała Józefa Bema 17
Ort: Elbląg
NUTS-Code: PL621 Elbląski
Postleitzahl: 82-300
Land: Polen
Kontaktstelle(n): bryg. Robert Licznerski
E-Mail: 02.elblag@kwpsp.olsztyn.pl
Telefon: +48 531936426
Fax: +48 552333622
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.straz.elblag.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/transakcja/348337
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://platformazakupowa.pl/transakcja/348337
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie prac wykończeniowych budynku głównego w realizowanej inwestycji pod nazwą: „Budowa nowej KMPSP w Elblągu oraz przyległej JRG 1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19 – etap I”

Referenznummer der Bekanntmachung: MT.2370.2.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45216121 Bau von Feuerwachen
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac wykończeniowych piętra budynku głównego w realizowanej inwestycji pod nazwą: „Budowa nowej KMPSP w Elblągu oraz przyległej JRG 1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19 – etap I”.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 412 905.34 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45000000 Bauarbeiten
45330000 Installateurarbeiten
45310000 Installation von elektrischen Leitungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL621 Elbląski
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakres zamówienia obejmuje:

I. Roboty budowlane – budynek główny (piętro):

1. kompletne okładziny ścian;

2. roboty malarskie;

3. kompletne sufity podwieszone;

4. kompletne podłoża i posadzki – okładziny podłogowe;

5. stolarka i ślusarka wewnętrzna;

6. elementy ślusarskie wewnętrzne;

II. Instalacje sanitarne – budynek główny (piętro):

1. kanalizacja sanitarna;

2. instalacja wodociągowa;

3. instalacja hydrantowa;

4. instalacja centralnego ogrzewania;

5. osprzęt wentylacyjny.

III. Instalacje elektryczne – budynek główny (piętro):

1. instalacja oświetleniowa i gniazd 230V.

Szczegółowy zakres robót do wykonania określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych opracowane przez A.DO XXI Sp. z o.o., 60-325 Poznań, ul. Trybunalska 38 stanowiące Załącznik nr 11 do SIWZ oraz rysunek który stanowi Załącznik nr 12 do SIWZ.

Zamawiający informuje, że przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zakres tych robót będzie obejmował w szczególności:

I. Roboty budowlane – budynek główny:

1. kompletne okładziny ścian;

2. roboty malarskie;

3. kompletne sufity podwieszone;

4. kompletne podłoża i posadzki – okładziny podłogowe;

5. stolarka i ślusarka wewnętrzna: montaż okien aluminiowych wewnętrznych ppoż, fasady aluminiowe wewnętrzne, stolarka wewnętrzna drzwiowa, montaż parapetów wewnętrznych;

6. elementy ślusarskie wewnętrzne: obróbki z blachy cynk. malowanej w kolorze RAL stolarki aluminiowej wewn.– obróbki na styku mur/stolarka aluminiowa wewnętrzna;

II. Instalacje sanitarne – budynek główny;

1. kanalizacja sanitarna: montaż urządzeń (Miska ustępowa wisząca lejowa z deską sedesową, przyciski do spłuczek podtynkowych, umywalki, zlew, pisuar, brodzik itp.);

2. instalacja wodociągowa: montaż baterii, zaworów;

3. instalacja hydrantowa: zawory oraz szafki hydrantowe;

4. instalacja centralnego ogrzewania: grzejniki;

5. osprzęt wentylacyjny: zawory wentylacyjne;

III. Instalacje elektryczne – budynek główny:

1. Instalacja oświetleniowa i gniazd 230V: montaż puszek, gniazd, łączników i opraw oświetleniowych.

Warunki, na jakich zostaną udzielone te roboty budowlane zawarte są w pkt XX SIWZ.

W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, składa na wezwanie Zamawiającego:

Oświadczenie w zakresie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Cd. zapisów z sekcji II.2.14:

Dokument w formie elektronicznej, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez gwaranta (wystawcę gwarancji/poręczenia): plik wraz z pozostałymi plikami stanowiącymi ofertę należy złożyć wraz z ofertą za pośrednictwem Formularza składania oferty lub wniosku dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/348337.

Cd. zapisów z sekcji VI.3:

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w sekcji VI.3 pkt 5 poz. 1, składa dokument określony w § 8 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 poz. 1126 z późn. zm.), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w sekcji VI.3 pkt 5 poz. 1–4 składa dokumenty określone w § 7 przywołanego wyżej rozporządzenia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: okres gwarancji / Gewichtung: 40 %
Preis - Gewichtung: 60 %
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 412 905.34 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 16/11/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 PLN.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr 21 1090 2617 0000 0006 5202 7580

Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu (oryginał dokumentu) wnosi się w takiej formie jakiej zostało ustanowione przez gwaranta (wystawcę gwarancji/poręczenia), tj. oryginału dokumentu.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku udziału.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Dokument składany przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego:

Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga:

a) dokument składany jest na potwierdzenie spełniania warunku udziału określonego w sekcji III.1.2 ogłoszenia;

b) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty składa ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie warunku określonego w sekcji III.1.2 ogłoszenia;

c) wartości potwierdzające spełnianie warunku podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu, podając datę i kurs;

d) jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 200 000,00 PLN w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Przy ocenie spełniania tego warunku udziału przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) wielkości stanowiące o spełnianiu warunku będą zsumowane z dokumentów składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Wartości potwierdzające spełnianie warunku podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu, podając datę i kurs.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

Uwaga:

a) dokument składany jest na potwierdzenie spełniania warunku udziału określonego w sekcji III.1.3 pkt 1 ogłoszenia;

b) rodzaj wykazanych robót należy podać z taką szczegółowością, która umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie spełniania warunku określonego w sekcji III.1.3 pkt 1 ogłoszenia, tj.:

— czy robota budowlana polegała na budowie lub przebudowie lub remoncie,

— rodzaj budynku (użyteczności publicznej, mieszkalny, usługowo-mieszkalny, zamieszkania zbiorowego),

— kubaturę budynku;

c) wykaz należy sporządzić na druku zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ – Wykaz robót;

d) wartości podane w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień odbioru tych robót, podając datę i kurs;

e) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty składa ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie warunku określonego w sekcji III.1.3 pkt 1 ogłoszenia;

2) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Uwaga:

a) dokument składany jest na potwierdzenie spełniania warunku udziału określonego w sekcji III.1.3 pkt 2 ogłoszenia;

b) w wykazie osób należy podać informację o posiadanych uprawnieniach (rodzaj uprawnień, numer uprawnień, datę wystawienia oraz dla osób wymienionych w sekcji III.1.3 pkt 2 lit. a, c i d ogłoszenia informację, że uprawnienia są bez ograniczeń) oraz:

— dla kierownika budowy liczbę lat doświadczenia jako kierownik budowy,

— dla kierownika robót budowlanych liczbę lat doświadczenia jako kierownik robót budowlanych,

— dla kierownika robót sanitarnych liczbę lat doświadczenia jako kierownik robót sanitarnych,

— dla kierownika robót elektrycznych liczbę lat doświadczenia jako kierownik robót elektrycznych,

c) wykaz należy sporządzić na druku zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ – Wykaz osób;

d) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wyżej wymieniony dokument Wykonawcy składają wspólnie.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1) Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowe ukończenie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie lub remoncie budynku użyteczności publicznej lub budynku mieszkalnego lub budynku usługowo-mieszkalnego lub budynku zamieszkania zbiorowego o kubaturze co najmniej 2 500 m3 każdy.

Przy ocenie spełniania tego warunku udziału przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) Zamawiający wymaga, aby co najmniej 2 roboty budowlane potwierdzające spełnienie tego warunku zostały wykonane przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania tego warunku udziału polega na zdolnościach innego podmiotu Zamawiający wymaga, aby co najmniej 2 roboty budowlane potwierdzające spełnienie tego warunku udziału zostały wykonane przez jeden podmiot.

2) Warunkiem udziału w postępowaniu jest dysponowanie:

a) kierownikiem budowy, który musi posiadać:

— minimum 5-letnie doświadczenie jako kierownik budowy,

— uprawnienia o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;

b) kierownikiem robót budowlanych, który musi posiadać:

— minimum 3-letnie doświadczenie jako kierownik robót budowlanych,

— uprawnienia o specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza łączenia funkcji kierownika budowy i kierownika robót budowlanych;

c) kierownikiem robót sanitarnych, który musi posiadać:

— minimum 5-letnie doświadczenie jako kierownik robót sanitarnych,

— uprawnienia budowlane o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń;

d) kierownikiem robót elektrycznych, który musi posiadać:

— minimum 5-letnie doświadczenie jako kierownik robót elektrycznych,

— uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,

zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane, będące członkami właściwych izb samorządu zawodowego.

Wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w budownictwie nabytych w państwach członkowskich UE oraz wpis do stosownej izby odbywa się

Po przeprowadzeniu właściwego postępowania weryfikacyjnego przez odpowiedni organ samorządu zawodowego w Polsce na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zgodnie z zapisami wzoru umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 03/07/2020
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 03/07/2020
Ortszeit: 12:30
Ort:

Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu, sala konferencyjna (pokój nr 206), 82-300 Elbląg, ul. Gen. J. Bema 17, POLSKA

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Dot. sekcji IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą: 60 dni

2. Podstawy wykluczenia: art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

3. W celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, Wykonawcy składają wraz z ofertą:

a) jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ), w przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, składa także JEDZ tego podmiotu;

b) dokumenty stanowiące dowód, w szczególności zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów.

4. W celu potwierdzenia, że Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp wszyscy Wykonawcy składają po otwarciu ofert: oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

5. W celu potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, składa na wezwanie Zamawiającego:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

5) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;

7) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

W przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, dokumenty, których mowa powyżej w pkt 5 poz. 1–7 należy złożyć także w odniesieniu do tych podmiotów.

Uwaga: ze względu na ograniczoną ilość znaków informacje dotyczące dokumentów podmiotów zagranicznych w sekcji II.2.4 ogłoszenia.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w ppkt 6 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej w ppkt 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

12. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800/+48 224587803
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/05/2020