TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Leveringen - 252847-2018

13/06/2018    S111    - - Leveringen - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Duitsland-Rotenburg an der Fulda: Monitoren

2018/S 111-252847

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Herz-Kreislauf-Zentrum Klinikum Hersfeld-Rotenburg GmbH
Heinz-Meise-Str. 100
Rotenburg a. d. Fulda
36199
Duitsland
Telefoon: +49 6621879108
E-mail: vergabe@hef-rof.de
Fax: +49 6621879111
NUTS-code: DE733

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.hef-rof.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Lieferung und Montage von Patientenüberwachungsgeräten

Referentienummer: EU-8-1.40/18
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33195100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Lieferung und Montage von Patientenüberwachungsgeräten.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE733
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Für das Herz-Kreislaufzentrum ist die Ersatzbeschaffung des vorhandenen modularen hämodynamischen Monitorings wie folgt vorgesehen:

1. Kardiologische ITS (12 Patientenmonitor mit Transportmonitor + 1 zus. Transportmonitor);

2. OP/Anästhesie (8 Patientenmonitore mit Transportmonitor);

3. pro Station eine Zentrale als Insellösung;

4. diverse Zubehörausstattung (Module, Sensoren, etc.);

5. zusätzliches Reparaturgerät für die Medizintechnik.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 065-144392
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Patientenmonitoring

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
Dienstgebäude: Wilhelminenstraße 1-3; Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2
Darmstadt
64283
Duitsland
Fax: +49 6151125816 / +49 6151126834
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
Dienstgebäude: Wilhelminenstraße 1-3; Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2
Darmstadt
64283
Duitsland
Telefoon: +49 6151120
E-mail: poststelle@rpda.hessen.de
Fax: +49 6151125816 / +49 6151126834
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Schlusstermin für den Eingang der Angebote

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
Dienstgebäude: Wilhelminenstraße 1-3; Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2
Darmstadt
64283
Duitsland
Fax: +49 6151125816 / +49 6151126834
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/06/2018