Werken - 252847-2020

02/06/2020    S105    Werken - Aankondiging van een opdracht - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen 

Denemarken-Glostrup: Bouwwerkzaamheden

2020/S 105-252847

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: FA09
Nationaal identificatienummer: CVR nr. 31953316
Postadres: Stationsparken 24, 2.th.
Plaats: Glostrup
NUTS-code: DK012 Københavns omegn
Postcode: 2600
Land: Denemarken
Contactpersoon: Nathalie Marstrand
E-mail: natm@kubenman.dk
Telefoon: +45 40166313

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://fa09.dk/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.iprojekt.dk/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.iprojekt.dk/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Almene boliger i Tobaksbyen - Totalentreprise

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Totalentreprisekontrakt om opførelse af rækkehuse med almene familieboliger på adressen Tobaksvejen 4, 2860 Søborg.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 30 000 000.00 DKK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK012 Københavns omegn
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Udbud af totalentreprisekontrakt i forbindelse med opførelse af rækkehuse med almene familieboliger på adressen Tobaksvejen 4, 2860 Søborg.

Projektet gennemføres som et støttet byggeri iht. lov om almene boliger m.v.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kvalitet i løsninger og materialer / Weging: 25 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Organisation og proces / Weging: 25 %
Prijs - Weging: 50 %
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 30 000 000.00 DKK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/11/2020
Einde: 01/03/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 3
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

Såfremt flere end 3 ansøgere opfylder ordregivers minimumskrav til egnethed, udvælger ordregiver 3 ansøgere, der efterfølgende skal deltage i udbuddet på baggrund af en vurdering af ansøgerenes kompetencer til at gennemføre den udbudte opgave. I forbindelse med denne vurdering lægges der alene vægt på ansøgernes referencer, herunder navnlig disse dele af referencerne:

Gennemførelse af nybyggeri af tilsvarende udformning, økonomisk værdi, herunder:

— Udførelse af rækkehuse som nybyggeri

— Udførelse af almene boliger

— Varetagelse af den styrende og koordinerende rolle som totalentreprenør på projekter med tilsvarende økonomisk værdi.

Referencer som er afsluttet (afleveret) vægtes højere end referencer, som endnu ikke er afsluttet. Referencerne vil blive evalueret ud fra en helhedsvurdering

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Til dokumentation for ansøgers økonomiske og finansielle formåen skal ansøger oplyse:

- Ansøgers samlede omsætning for de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Oplysningerne afgives ved at udfylde ESPD del IV, afsnit B.

Ved sammenslutninger/konsortier beregnes omsætning som ansøgers samlede omsætning. Kravet til soliditetsgrad skal opfyldes af hver af sammenslutningens/ konsortiets deltagere. En ansøger kan basere sig på tredjemands økonomiske og finansielle formåen, hvilket ansøger i så fald skal vedlægge støtteerklæring på.

Eventuele minimumeisen:

— At ansøger har en omsætning på minimum 50 mio. DKK pr. år for de seneste 3 afsluttede regnskabsår

— At ansøger har en soliditetsgrad på minimum 15 % pr. år i de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Til dokumentation for ansøgers tekniske og faglige kapacitet skal ansøger oplyse:

Referencer med beskrivelse af de betydeligste sammenlignelige opgaver, som ansøger helt eller delvist har udført med angivelse af:

- Entreprisesum

- Udførelsesperiode, herunder dato for afleveringsforretning

- Ansøgers rolle og ydelse

- Bygherre og kontaktperson hos bygherre

- Entrepriseform (fag-, stor-, hoved- eller totalentreprise)

- Beskrivelse af byggeriet. Følgende bør angives:

— nybyggeri, ombygning m.v.

— etageareal

— type af byggeri (anvendelse)

— Yderligere oplysninger til brug for evaluering af referencerne i henhold til de under ”udvælgelse” angivne evalueringsparametre.

Oplysningerne angives i ESPD´en Del IV C.

Ansøger kan vedlægge referencer som bilag i PDF-format til anmodning om prækvalifikation. Såfremt en reference mangler en/flere af de ovenfor nævnte oplysningstyper, vil dette ikke nødvendigvis føre til u-konditionsmæssighed, men kan have indflydelse på vurderingen af ansøgers egnethed.

Ansøger bør højst angive 5 referencer i alt, inklusiv referencer fra andre enheder, som ansøger baserer sig på. Såfremt der angives mere end 5 referencer vil alene de 5 første referencer for hver blive taget i betragtning.

Referencer må maksimalt være 5 år gamle fra ansøgningsfristen om prækvalifikation. Referencer for byggeri hvor afleveringsforretning er gennemført for mere end 5 år siden, vil ikke blive tillagt værdi i udvælgelsen.

Eventuele minimumeisen:

Der er ikke mindstekrav til teknisk og faglig kapacitet.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Iht. ABT18 med fravigelser og tilføjelser.

FA09's Arbejdsklausul.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt
IV.1.5)Inlichtingen inzake onderhandeling
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 03/07/2020
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Deens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postadres: Toldboden 2
Plaats: Viborg
Postcode: 8800
Land: Denemarken
E-mail: nh@naevneneshus.dk
Telefoon: +45 72405600

Internetadres: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Der er intet officielt mæglingsorgan i Danmark
Plaats: København
Land: Denemarken
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1) Klage over prækvalifikation skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage efter, at ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 7, stk. 1, i Lov for Klagenævnet for Udbud.

1) Klage over tildeling skal ske senest 45 dage efter tildelingens annoncering i TED.

Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har foretaget underretning. Ovenstående gælder også for sagsanlæg ved domstolene om, at de regler, der er nævnt i Lov om Klagenævnet for Udbud er overtrådt, og sagsøgeren ikke forinden har indgivet klage til Klagenævnte for Udbud herom. Klager skal skriftligt informere den ordregivende myndighed om indgivet klage senest samtidig med, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud. Klagen skal angive, om den er indgivet i standstill perioden. Hvis klagen ikke indgives i standstill perioden, skal det angives, om der er anmodet om opsættende virkning. Klage skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK. Vejledning om klage til Klagenævnet for Udbud findes på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside, jf. udbudsbekendtgørelsen afsnit VI.4.1).

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadres: Carl Jacobsens Vej 35
Plaats: Valby
Postcode: 2500
Land: Denemarken
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefoon: +45 41715000

Internetadres: http://www.kfst.dk

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020