Werken - 252868-2020

02/06/2020    S105    Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Oostenrijk-Wenen: Metaalbewerking

2020/S 105-252868

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bundesimmobiliengesellschaft m. b. H.
Nationaal identificatienummer: 9110015233841
Postadres: Trabrennstraße 2c
Plaats: Wien
NUTS-code: AT130 Wien
Postcode: 1020
Land: Oostenrijk
E-mail: michael.plank@big.at
Telefoon: +43 50244-4021
Fax: +43 50244-4704

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.big.at

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Bundesimmobiliengesellschaft m. b. H.
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Immobilienbewirtschaftung

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

1030 Wien, Schlachthausgasse 43/Viehmarktgasse 1, Universität Wien, Bioz – Neubau Biologiezentrum St. Marx – Metallbau- und Schlosserarbeiten

Referentienummer: 97.300/457-UBU/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45262670 Metaalbewerking
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Metallbau- und Schlosserarbeiten für das Biologiezentrum St. Marx, Universität Wien.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 118 999.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45262670 Metaalbewerking
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: AT130 Wien
Voornaamste plaats van uitvoering:

Schlachthausgasse 43/Viehmarktgasse 1

1030 Wien

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Neubau mit:

— ca. 166 000 m³ BRI;

— ca. 39 600 m2 BGF;

— ca. 37 700 m2 BGFa;

— ca. 32 900 m2 NRF;

— ca. 20 200 m2 NF.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Gewährleistungsfristverlängerung / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: Schlüsselperson Montageleiter / Weging: 7
Prijs - Weging: 90
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 146-358759
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4600254688
Benaming:

Metallbauarbeiten 1 für den Neubau Biologiezentrum, 1030 Wien, Schlachthausg. 43

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/10/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 5
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Fritscher GmbH
Nationaal identificatienummer: 9110017849507
Postadres: Industriezeile 4
Plaats: Hörsching
NUTS-code: AT ÖSTERREICH
Postcode: 4063
Land: Oostenrijk
E-mail: office@fritscher-metallbau.at
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 954 754.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 118 999.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Bundesverwaltungsgericht
Postadres: Erdbergstraße 192-196
Plaats: Wien
Postcode: 1030
Land: Oostenrijk
E-mail: einlaufstelle@bvwg.gv.at
Telefoon: +43 160149-0
Fax: +43 711238891541

Internetadres: www.bvwg.gv.at

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/05/2020