Bauleistung - 252872-2020

02/06/2020    S105

België-Melle: Bouwwerkzaamheden voor riool

2020/S 105-252872

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Fluvius System Operator cvba (Klassieke Sectoren)
Nationaal identificatienummer: 0477.445.084_26906
Postadres: Brusselsesteenweg 199
Plaats: Melle
NUTS-code: BE234 Arr. Gent
Postcode: 9090
Land: België
E-mail: aankoop.aannemers@fluvius.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.fluvius.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=376750
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Netbedrijf
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Netbeheerder elektriciteit, gas, riolering, kabeldistributie, warmte en OV

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

R/001318: Beerse - Kapelstraat en Schransdriesstraat.

Referentienummer: Fluvius Klassieke sector-R001318 BS Kapel.-F03_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45232400 Bouwwerkzaamheden voor riool
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht behelst vooral:

— signalisatie van de werken,

— opbreken van verhardingen, lijnvormige elementen, buizen, ...,

— grondwerken,

— aanleggen van rijbaanverhardingen in asfalt,

— aanleggen van verhardingen in betonstraatstenen,

— uitvoeren van betonnen lijnvormige elementen,

— plaatsen van RWA- en DWA-riolering,

— het realiseren van RWA- en DWA-huisaansluitingen,

— belijningen en bebordingen (signalisatie),

— groenaanleg en onderhoud gedurende de waarborgperiode,

— het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 4 508 687.03 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE21 Prov. Antwerpen
Voornaamste plaats van uitvoering:

Beerse

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De opdracht behelst vooral:

— signalisatie van de werken,

— opbreken van verhardingen, lijnvormige elementen, buizen, ...,

— grondwerken,

— aanleggen van rijbaanverhardingen in asfalt,

— aanleggen van verhardingen in betonstraatstenen,

— uitvoeren van betonnen lijnvormige elementen,

— plaatsen van RWA- en DWA-riolering,

— het realiseren van RWA- en DWA-huisaansluitingen,

— belijningen en bebordingen (signalisatie),

— groenaanleg en onderhoud gedurende de waarborgperiode,

— het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 133-325801
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/10/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Vangeel Wegenbouw
Nationaal identificatienummer: 0453547353
Postadres: Bleukenlaan 19
Plaats: Turnhout
NUTS-code: BE213 Arr. Turnhout
Postcode: 2300
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 508 687.03 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

A

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
Internetadres: www.raadvanstate.be
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020