Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Bauleistung - 252872-2020

02/06/2020    S105

België-Melle: Bouwwerkzaamheden voor riool

2020/S 105-252872

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Fluvius System Operator cvba (Klassieke Sectoren)
Nationaal identificatienummer: 0477.445.084_26906
Postadres: Brusselsesteenweg 199
Plaats: Melle
NUTS-code: BE234 Arr. Gent
Postcode: 9090
Land: België
E-mail: aankoop.aannemers@fluvius.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.fluvius.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=376750
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Netbedrijf
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Netbeheerder elektriciteit, gas, riolering, kabeldistributie, warmte en OV

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

R/001318: Beerse - Kapelstraat en Schransdriesstraat.

Referentienummer: Fluvius Klassieke sector-R001318 BS Kapel.-F03_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45232400 Bouwwerkzaamheden voor riool
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht behelst vooral:

— signalisatie van de werken,

— opbreken van verhardingen, lijnvormige elementen, buizen, ...,

— grondwerken,

— aanleggen van rijbaanverhardingen in asfalt,

— aanleggen van verhardingen in betonstraatstenen,

— uitvoeren van betonnen lijnvormige elementen,

— plaatsen van RWA- en DWA-riolering,

— het realiseren van RWA- en DWA-huisaansluitingen,

— belijningen en bebordingen (signalisatie),

— groenaanleg en onderhoud gedurende de waarborgperiode,

— het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 4 508 687.03 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE21 Prov. Antwerpen
Voornaamste plaats van uitvoering:

Beerse

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De opdracht behelst vooral:

— signalisatie van de werken,

— opbreken van verhardingen, lijnvormige elementen, buizen, ...,

— grondwerken,

— aanleggen van rijbaanverhardingen in asfalt,

— aanleggen van verhardingen in betonstraatstenen,

— uitvoeren van betonnen lijnvormige elementen,

— plaatsen van RWA- en DWA-riolering,

— het realiseren van RWA- en DWA-huisaansluitingen,

— belijningen en bebordingen (signalisatie),

— groenaanleg en onderhoud gedurende de waarborgperiode,

— het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 133-325801
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/10/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Vangeel Wegenbouw
Nationaal identificatienummer: 0453547353
Postadres: Bleukenlaan 19
Plaats: Turnhout
NUTS-code: BE213 Arr. Turnhout
Postcode: 2300
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 508 687.03 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

A

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
Internetadres: www.raadvanstate.be
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020