Leveringen - 252878-2018

13/06/2018    S111    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Tsjechië-Praag: Intra-oculaire lenzen

2018/S 111-252878

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 101-230370)

Legal Basis:

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
00064165
U nemocnice 499/2
Praha 2
128 08
Tsjechische Republiek
Contactpersoon: Mgr. Monika Trávničková
E-mail: Monika.Travnickova@vfn.cz
NUTS-code: CZ010

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.vfn.cz

Adres van het kopersprofiel: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=vfn

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dodávky nitroočních čoček s výpůjčkou oftalmologických přístrojů

Referentienummer: VZ - 31/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33731110
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky nitroočních čoček (spotřebního materiálu) prostřednictvím konsignačního skladu zřízeného na Oční klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Vítězný dodavatel se zavazuje bezplatně půjčit, po dobu trvání smlouvy o zřízení a provozu konsignačního skladu pro dodávky spotřebního materiálu, oftalmologické přístroje dle technické specifikace uvedené v zadávacích podmínek a zajistit jejich bezplatný servis a pravidelnou údržbu. Blíže viz zadávací podmínky.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/06/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 101-230370

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
In plaats van:
Datum: 02/07/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 17/07/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Podmínky pro otevírání nabídek
In plaats van:
Datum: 02/07/2018
Plaatselijke tijd: 11:30
Te lezen:
Datum: 17/07/2018
Plaatselijke tijd: 11:15
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

S ohledem na ustanovení § 99 odst. 2 zákona zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nově termín pro podání nabídek: 17.7.2018 do 11:00 hodin.