Werken - 252879-2020

02/06/2020    S105    Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Hongarije-Szeged: Bouwwerkzaamheden

2020/S 105-252879

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_80770932
Postadres: Széchenyi tér 10.
Plaats: Szeged
NUTS-code: HU333 Csongrád
Postcode: 6720
Land: Hongarije
Contactpersoon: Botka László
E-mail: kozbeszcsop@szeged.eu
Telefoon: +36 62564363
Fax: +36 62564292

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.szegedvaros.hu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kerékpáros és közösségi közlekedés fejlesztések

Referentienummer: EKR001517112019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

TOP-6.4.1-16-SG1-2018-00002 projekt keretein belül Kerékpáros és közösségi közlekedési fejlesztések két részajánlati körben átalányáras vállalkozási szerződések keretében

I. részajánlati kör: Kerékpáros és közösségi közlekedési fejlesztések Újszegeden, valamint

Kerékpáros nyomok kijelölése Újszeged gyűjtőútjain

II. részajánlati kör: Kerékpáros és közösségi közlekedési fejlesztések Tarjánban, valamit az Északi városrészben és kerékpárút építése a Kis-Tisza-Tápai utca között

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 576 520 088.00 HUF
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kerékpáros,közösségi közl-i fejlesztés Újszegeden

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45000000 Bouwwerkzaamheden
45221250 Ondergrondse werkzaamheden, met uitzondering van tunnels, schachten en onderdoorgangen
45233162 Aanleggen van fietspad
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU333 Csongrád
Voornaamste plaats van uitvoering:

Szeged - Újszeged városrész

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

I. részajánlati kör: Kerékpáros és közösségi közlekedési fejlesztések Újszegeden, valamint Kerékpáros nyomok kijelölése Újszeged gyűjtőútjain

Főbb munkanemek, tervezett mennyiségi adatok:

— Humusz leszedés, felesleges humusz elszállításával 20 cm vtg. (155 m3)

— Alkalmatlan fedőréteg leszedése, szállítása (37 m3)

— Bevágásból kikerülő felesleges föld kitermelése és elszállítása (214 m3)

— Altalaj tömörítése bevágásban (776 m2)

— Földmű felső 50 cm vtg rétegébe építendő fagyvédő réteg (homokos kavics) (636 m3)

— FZKA alapréteg (Z 0/25) (34 m3)

— Ckt-4 útalap készítés (536 m3)

— C8 beton burkolatalap készítése (90 m3)

— CP 4/2,7 XF4 kitéti osztályú zúzalékos betonburkolat készítés 20 cm vastagságban (138 m3)

— AC-11 aszfalt kötőréteg építése (61 m3)

— AC-22 aszfalt kötőréteg építése (32 m3)

— AC-8 aszfalt kopóréteg építése (128 m3)

— AC-11 aszfalt kopóréteg építése (180 m3)

— Repedések javítása hidegen beépíthető hézagkitöltő anyaggal (1000 m)

— Kiemelt szegély készítés 15*30*25 előregyártott betonelemekből monolit betongerendával (651m)

— K szegély építése monolit betongerendával (261 m)

— Süllyesztett útszegély készítés 15*20*40 előregyártott betonelemekből monolit betongerendával (55 m)

— Kerti szegély építése monolit betongerendával (1326 m)

— Forgalomtechnikai aknafedlapok szintbehelyezése (10 db)

— Távközlési aknafedlapok szintbehelyezése és cseréje (12 db)

— Gázelzáró szintbehelyezése és cseréje (16 db)

— Vízelzáró szintbehelyezése és cseréje (11 db)

— Szennyvíz aknafedlapok szintbehelyezése és cseréje (19 db)

— Víznyelő rács szintre emelése, öntöttvas ráccsal és cseréje (16 db)

— Térburkolat építése 6 cm szürke (18 m2)

— Térburkolat építése 6 cm sárga (138 m2)

— Térburkolat építése 6 cm piros (14 m2)

— Közlekedési táblák elhelyezése (158 db)

— Burkolatjel festések (2013 m2)

— Gyalogos korlát meghosszabbítása (10 m)

— Taktilis sávok kiépítése 136,5 m2

— "Megállóhely" információs jelzőtábla új típusú elhelyezése (2 db)

— Parkolásgátló oszlop poller telepítése (7 db)

— Közúti jelzőberendezés átépítése Szakági terv szerint (1 db)

— Buszváró pavilon (Velence típusú, 4 hátfalas, tűzihorganyzott, reklámtáblával telepítése (4 db)

— Buszváró pavilon (Velence típusú, 3 hátfalas, tűzihorganyzott, reklámtáblával telepítése (1 db)

— R-K2t típusú információs állvány telepítése (10 db)

— Füvesítés (1200 m2)

— Földkábel védelembe helyezése (560 m)

— Gázvezeték védelembe helyezése (50 m)

— munkaterületi fák kalodázása (120 db)

Egyéb nagyobb léptékű beavatkozások:

— Bontási munkák (szegélykő 37 m3; burkolat, útalap 398 m3; Aszfalt pályaszerkezetű út marása 199 m3; KRESZ tábla bontása 24 db; pollerek bontása 8 db; Burkolati jelek eltávolítása 140 m2; buszváró bontása 5 db) /Építendő út, kerékpárút és járda aszfalt felület összesen 8157 m2./

A műszaki dokumentációban részletezettek szerint.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kiterjesztett jótállási időtartam (minimum 0 - maximum 12 hónap) / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: M/2 a) alkalmassági követelmény körében bemutatott szakember többlet gyakorlati ideje út és/vagy kerékpárút építés tárgyú beruházások megvalósítása területén (minimum 0 - maximum 24 hónap) / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: M/2 b)alk-sági követelményre bemutatott szakember többlet gyakorlati ideje erősáramú föld feletti,s föld alatti vezetékek,átalakító-és kapcsolóberendezések építését magában foglaló beruházások kapcsán / Weging: 10
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

TOP-6.4.1-16-SG1-2018-00002 projekt

II.2.14)Nadere inlichtingen

Ajánlatkérő a II.2.5.) pontban szereplő harmadik minőségi kritérium kapcsán jelzi, hogy a megajánlás tartománya: minimum 0 - maximum 24 hónap.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kerékpáros közl-i fejlesztés Tarján,Északi városr.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45000000 Bouwwerkzaamheden
45221250 Ondergrondse werkzaamheden, met uitzondering van tunnels, schachten en onderdoorgangen
45233162 Aanleggen van fietspad
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU333 Csongrád
Voornaamste plaats van uitvoering:

Szeged - Tarján városrész, Északi városrész, Szeged Kis-Tisza utca és Tápai utca közötti útszakasz

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

II. részajánlati kör: Kerékpáros és közösségi közlekedési fejlesztések Tarjánban, valamit az Északi városrészben és kerékpárút építése a Kis-Tisza-Tápai utca között

Főbb munkanemek, tervezett mennyiségi adatok:

— Földkábel védelembe helyezés (595 m)

— R-K2t Információs állvány telepítése buszmegállóhoz (6 db)

— Buszváró bontása (2 db)

— Buszváró építése (4 db)

— Bevágásból kikerülő felesleges föld kitermelése és elszállítása lerakóhelyre (1159,5 m3)

— Töltésépítés anyagnyerő helyről szállítással (844 m3)

— Védőréteg készítése homokos kavicsból (974,98 m3)

— Humuszterítés sík felületen (156,56 m3)

— Vízszintes felületek rendezése, tereprendezés jellegű földmunkák (1565,6 m2)

— Aszfalt burkolat bontása járdán (174,15 m3)

— Aszfalt burkolat bontása közúton (311,12 m3)

— Beton burkolat bontása közúton (120,45 m3)

— Aszfalt pályaszerkezetű út marása hideg eljárással (446,21 m3)

— Betonszegély bontása (1200,2 m)

— Élvágás (396 m)

— Folytonos szemeloszlású zúzottkő alap (96,02 m3)

— Telepen kevert cementes stabilizáció készítése (Ckt-4) (582,44 m3)

— C8/10 beton burkolatalap készítése (24,48 m3)

— CP4/2,7 hézagaiban vasalt bazalt betonburkolat készítése (62,08 m3)

— AC 11 kötő réteg építés (23,16 m3)

— AC 22 kötő (F) (339,78 m3)

— AC 8 kopó (71,41 m3)

— AC 11 kopó (F) (482,18 m3)

— Térkőburkolat építése 8 cm (350,01 m2)

— Különleges burkolat építése vakok és gyengénlátók részére (168,32 m)

— Kiemelt szegély építése (1167,6 m)

— Süllyesztett szegély építése (188,7 m)

— Kerti szegély építése (426,1 m)

— Gömbsüvegsor építése (45 m)

— Burkolati jelek készítése géppel (tartós kivitel) (406,28 m)

— Burkolati jelek készítése kézzel (tartós kivitel) (1059,05 m2)

— Füvesítés sík felületen (1640 m2)

— járda és kerékpárút építése (210,6 m2)

— Sarjakkal teli rézsűoldal tisztítása, nyesedék elszállítással (380 m2)

— Fakivágás 0-10 cm közötti törzsátmérővel, (69 db)

— Fakivágás 11-20 cm közötti törzsátmérővel, (14 db)

— Fakivágás 21-30 cm törzsátmérővel, (16 db)

— Fakivágás 35-50 cm fölötti törzsátmérővel, (10 db)

— Lombhullató fák (2xi, 12/14) telepítése (48 db)

— Lombhullató fák (2xi, 12/14) telepítése - önkormányzat által kijelölt helyen (166 db)

— Gyepesítés előkészített talajon, síkfelületen (2612 m2)

— Aknafedlapok és szerelvények szintbehelyezése és cseréje (119 db)

— Távközlési aknafedlapok cseréje (4db)

— Tűzcsap kiváltása (1 db)

— Lokális pályaszerkezet csere (205 m2)

— Repedések javítása (1200 m)

— Munkaterületi fák kalodázása (45 db)

— Víznyelő rács cseréje (13 db) /Építendő út, kerékpárút és járda aszfalt felület összesen 14305 m2./ a műszaki dokumentációban részletezettek szerint

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kiterjesztett jótállási időtartam (minimum 0 - maximum 12 hónap) / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: M/2 a) alkalmassági követelmény körében bemutatott szakember többlet gyakorlati ideje út és/vagy kerékpárút építés tárgyú beruházások megvalósítása területén (minimum 0 - maximum 24 hónap) / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: M/2 b)alk-sági követelményre bemutatott szakember többlet gyakorlati ideje erősáramú föld feletti,s föld alatti vezetékek,átalakító-és kapcsolóberendezések építését magában foglaló beruházások kapcsán / Weging: 10
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

TOP-6.4.1-16-SG1-2018-00002 projekt

II.2.14)Nadere inlichtingen

Ajánlatkérő a II.2.5.) pontban szereplő harmadik minőségi kritérium kapcsán jelzi, hogy a megajánlás tartománya: minimum 0 - maximum 24 hónap.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 233-570607
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Kerékpáros,közösségi közl-i fejlesztés Újszegeden

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: DÉLÚT Építő és Bányászati Korlátolt Felelősségű Társaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_89149652
Postadres: Kastélykert utca 171.
Plaats: Algyő
NUTS-code: HU333 Csongrád
Postcode: 6750
Land: Hongarije
E-mail: kozbeszerzes@delut.hu
Telefoon: +36 62517727
Fax: +36 62517727

Internetadres: http://www.delut.hu

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 194 671 202.00 HUF
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 217 018 548.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

MV-VI jogosultságú felelős műszaki vezetés, útépítési részfeladatok, kerékpárút-építési részfeladatok, vízépítési részfeladatok, forgalomtechnika, utcabútorok telepítése, jelzőlámpa telepítés, közvilágítás építés, növénytelepítés

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Kerékpáros közl-i fejlesztés Tarján,Északi városr.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: DÉLÚT Építő és Bányászati Korlátolt Felelősségű Társaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_89149652
Postadres: Kastélykert utca 171.
Plaats: Algyő
NUTS-code: HU333 Csongrád
Postcode: 6750
Land: Hongarije
E-mail: kozbeszerzes@delut.hu
Telefoon: +36 62517727
Fax: +36 62517727

Internetadres: http://www.delut.hu

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 335 764 554.00 HUF
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 359 501 540.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

MV-VI jogosultságú felelős műszaki vezetés, útépítési részfeladatok, kerékpárút-építési részfeladatok, vízépítési részfeladatok, forgalomtechnika, utcabútorok telepítése, jelzőlámpa telepítés, közvilágítás építés, növénytelepítés, KIF/KÖF építés

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Ajánlattevők adatai:

Mindkét részajánlati körben:

— DÉLÚT Építő és Bányászati Korlátolt Felelősségű Társaság (6750 Algyő, Kastélykert u. 171., adószám: 11392486-2-06)

— NORBO-ÉP Korlátolt Felelősségű Társaság (6728 Szeged, Dorozsmai Út 35., adószám: 24074070-2-06)

— Miksi Bau Korlátolt Felelősségű Társaság (6791 Szeged, Széksósi Út 7., adószám: 14417076-2-06)

— STRABAG Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1117 Budapest, Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2., adószám: 10776456-4-43)

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020