TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Leveringen - 252885-2018

13/06/2018    S111    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Italië-Foggia: Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging

2018/S 111-252885

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 108-245705)

Legal Basis:

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Azienda Ospedaliero- Universitaria «Ospedali Riuniti» di Foggia
Viale L. Pinto 1
Foggia
71121
Italië
Contactpersoon: Dr. Fabrizio Grimaldi
Telefoon: +39 0881733832
E-mail: patrimonio.ospriunitifg@pec.rupar.puglia.it
NUTS-code: ITF46

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.sanita.puglia.it

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Azienda Ospedaliero-Universitaria «Ospedali Riuniti» di Foggia

Referentienummer: 7104672
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Azienda Ospedaliero-Universitaria «Ospedali Riuniti» di Foggia

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/06/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 108-245705

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.1.1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Denominazione
In plaats van:

Azienda Ospedaliero-Universitaria «Ospedali Riuniti» di Foggia

Te lezen:

«Procedura aperta per la fornitura di attrezzature sanitarie e tecnologie, occorrenti a tutte le Strutture costituenti l'intera Azienda Ospedaliero-Universitaria POR Puglia 2014-20 ASSE IX»

Afdelingsnummer: II.1.4
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Breve descrizione
In plaats van:

Azienda Ospedaliero-Universitaria «Ospedali Riuniti» di Foggia

Te lezen:

«Procedura aperta per la fornitura di attrezzature sanitarie e tecnologie, occorrenti a tutte le Strutture costituenti l'intera Azienda Ospedaliero-Universitaria POR Puglia 2014-20 ASSE IX»

VII.2)Overige nadere inlichtingen: