Werken - 252892-2020

02/06/2020    S105

Duitsland-Passau: Plaatsen van deuren

2020/S 105-252892

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Staatliches Bauamt Passau
Postadres: Am Schanzl 2
Plaats: Passau
NUTS-code: DE222 Passau, Kreisfreie Stadt
Postcode: 94032
Land: Duitsland
Contactpersoon: Staatliches Bauamt Passau
E-mail: vergabe@stbapa.bayern.de
Telefoon: +49 851 / 5017-1721
Fax: +49 851 / 5017-1299

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://my.vergabe.bayern.de

Adres van het kopersprofiel: https://my.vergabe.bayern.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Hochbau

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Innentüren Holz

Referentienummer: 18E0685
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45421131 Plaatsen van deuren
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

TFZ im Kompetenzzentrum Straubing

Info- und Beratungszentrum

Innentüren Holz.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 205 132.86 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE223 Straubing, Kreisfreie Stadt
Voornaamste plaats van uitvoering:

94315 Straubing

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

TFZ im Kompetenzzentrum Straubing

Info- und Beratungszentrum

Innentüren Holz.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 005-005975
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 18E0685
Benaming:

Innentüren Holz

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: A.S.T. Sommer GmbH
Postadres: Rudolf-Diesel-Str. 5
Plaats: Kirchdorf am Inn
NUTS-code: DE22A Rottal-Inn
Postcode: 84375
Land: Duitsland
E-mail: stefanie-butzhammer@ast-sommer.de
Telefoon: +49 85716027162
Fax: +49 85716027127
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 175 126.05 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 205 132.86 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer Südbayern
Postadres: Maximilianstraße 39
Plaats: München
Postcode: 80538
Land: Duitsland
E-mail: poststelle@reg-ob-bayern.de
Telefoon: +49 89 / 2176-2411
Fax: +49 89 / 2176-2847

Internetadres: www.regierung-oberbayern.de

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Staatliches Bauamt Passau
Postadres: Am Schanzl 2
Plaats: Passau
Postcode: 94032
Land: Duitsland
E-mail: vergabe@stbapa.bayern.de
Telefoon: +49 851 / 5017-1721
Fax: +49 851 / 5017-1299

Internetadres: www.stbapa.bayern.de

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020