Leveringen - 252904-2018

13/06/2018    S111    - - Leveringen - Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Finland-Helsinki: Magnetischeresonantiescanners

2018/S 111-252904

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Helsingin yliopisto
0313471-7
PL 57
Helsinki
00014
Finland
Contactpersoon: Jussi Anttila
Telefoon: +358 294157293
E-mail: hankinnat-elainsairaala@helsinki.fi
NUTS-code: FI1B1

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.helsinki.fi/fi/yliopistollinen-elainsairaala

I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Equine standing MRI

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33113100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

MRI-laite ja laitteen rf-suojaus rauhoitettuna (hereillä) olevan hevosen jalkojen alaosien kuvantamiseen.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 538 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Standing Equine MRI System

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33113100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1B1
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

MRI-laite rauhoitettuna (hereillä) olevan hevosen jalkojen alaosien kuvantamiseen.

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Rf-shield

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33110000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1B1
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Radiotaajuinen suojahuone hevosten MRI-laitteelle. Hankinta liittyy kiinteästi Standing Equine -MRI-laitteen hankintaan.

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
  • De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:
    • geen mededinging om technische redenen
Verklaring:

Ainoa laitetoimittaja, joka valmistaa rauhoituksessa (hereillä) olevan hevosen jalan alaosien MRI-kuvantamislaitteita.

IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Benaming:

Standing Equine MRI System

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
08/06/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Hallmarq Veterinary Imaging Ltd
04061791
Guildford
GU4 7BF
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: FIZZZ
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 488 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Benaming:

RF Shield

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
08/06/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Rainford EMC Systems Ltd
892209018
Haydock
WA11 9TH
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: FIZZZ
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 50 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Finland
Telefoon: +358 295643300
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax: +358 295643314

Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Mahdollinen valitus aiotusta suorahankinnasta on tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta. Mikäli asiasta ei valiteta 14 päivän kuluessa, suorahankinnasta tulee lainvoimainen, eikä hankintasopimuksen sitovuuteen voida enää muutoksenhaulla puuttua.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/06/2018