Werken - 252904-2020

02/06/2020    S105    Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Pézenas: Installeren van straatverlichtingsuitrusting

2020/S 105-252904

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Hérault Énergies
Postadres: 33 avenue JB Salvaing et J Schneider, BP 28
Plaats: Pézenas
NUTS-code: FRJ13 Hérault
Postcode: 34120
Land: Frankrijk
E-mail: marchespublics@herault-energies.fr
Telefoon: +33 467097020

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.herault-energies.fr

Adres van het kopersprofiel: http://marchespublics.herault.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Énergie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Travaux uniques sur les réseaux d'éclairage public et éclairage extérieur sur le territoire des communes adhérentes à Hérault Énergies et ayant transféré la compétence investissement éclairage public

Referentienummer: 2019/07
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45316110 Installeren van straatverlichtingsuitrusting
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Travaux uniques sur les réseaux d'éclairage public et éclairage extérieur sur le territoire des communes adhérentes à Hérault Énergies et ayant transféré la compétence investissement éclairage public. Il s'agit de travaux non coordonnés à des travaux d'électricité sous maîtrise d'ouvrage d'Hérault Énergies.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 4 989 333.33 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

C1 CLH

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45316110 Installeren van straatverlichtingsuitrusting
34928500 Straatverlichtingsuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ13 Hérault
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Travaux uniques sur les réseaux d'éclairage public et éclairage extérieur sur le territoire des communes adhérentes à Hérault Énergies et ayant transféré la compétence éclairage public. Il s'agit de travaux non coordonnés à des travaux d'électricité sous maîtrise d'ouvrage d'Hérault Énergies.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

L1 SPT

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45316110 Installeren van straatverlichtingsuitrusting
34928500 Straatverlichtingsuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ13 Hérault
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Travaux uniques sur les réseaux d'éclairage public et éclairage extérieur sur le territoire des communes adhérentes à Hérault Énergies et ayant transféré la compétence éclairage public. Il s'agit de travaux non coordonnés à des travaux d'électricité sous maîtrise d'ouvrage d' Hérault Énergies.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

L2 BEZ

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45316110 Installeren van straatverlichtingsuitrusting
34928500 Straatverlichtingsuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ13 Hérault
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Travaux uniques sur les réseaux d'éclairage public et éclairage extérieur sur le territoire des communes adhérentes à Hérault Énergies et ayant transféré la compétence éclairage public. Il s'agit de travaux non coordonnés à des travaux d'électricité sous maîtrise d'ouvrage d' Hérault Énergies.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

LC BEB

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45316110 Installeren van straatverlichtingsuitrusting
34928500 Straatverlichtingsuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ13 Hérault
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Travaux uniques sur les réseaux d'éclairage public et éclairage extérieur sur le territoire des communes adhérentes à Hérault Énergies et ayant transféré la compétence éclairage public. Il s'agit de travaux non coordonnés à des travaux d'électricité sous maîrise d'ouvrage d'Hérault Énergies.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

O1 GIG

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45316110 Installeren van straatverlichtingsuitrusting
34928500 Straatverlichtingsuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ13 Hérault
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Travaux uniques sur les réseaux d'éclairage public et éclairage extérieur sur le territoire des communes adhérentes à Hérault Énergies et ayant transféré la compétence éclairage public. Il s'agit de travaux non coordonnés à des travaux d'électricité sous maîrise d'ouvrage d'Hérault Énergies.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

O2 SML

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45316110 Installeren van straatverlichtingsuitrusting
34928500 Straatverlichtingsuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ13 Hérault
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Travaux uniques sur les réseaux d'éclairage public et éclairage extérieur sur le territoire des communes adhérentes à Hérault Énergies et ayant transféré la compétence éclairage public. Il s'agit de travaux non coordonnés à des travaux d'électricité sous maîrise d'ouvrage d'Hérault Énergies.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

OV LUN

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45316110 Installeren van straatverlichtingsuitrusting
34928500 Straatverlichtingsuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ13 Hérault
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Travaux uniques sur les réseaux d'éclairage public et éclairage extérieur sur le territoire des communes adhérentes à Hérault Énergies et ayant transféré la compétence éclairage public. Il s'agit de travaux non coordonnés à des travaux d'électricité sous maîrise d'ouvrage d'Hérault Énergies.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

V1 PEZ

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45316110 Installeren van straatverlichtingsuitrusting
34928500 Straatverlichtingsuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ13 Hérault
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Travaux uniques sur les réseaux d'éclairage public et éclairage extérieur sur le territoire des communes adhérentes à Hérault Énergies et ayant transféré la compétence éclairage public. Il s'agit de travaux non coordonnés à des travaux d'électricité sous maîrise d'ouvrage d'Hérault Énergies.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

V2 SET

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45316110 Installeren van straatverlichtingsuitrusting
34928500 Straatverlichtingsuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ13 Hérault
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Travaux uniques sur les réseaux d'éclairage public et éclairage extérieur sur le territoire des communes adhérentes à Hérault Énergies et ayant transféré la compétence éclairage public. Il s'agit de travaux non coordonnés à des travaux d'électricité sous maîrise d'ouvrage d'Hérault Énergies.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 122-297685
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019-07
Perceel nr.: 1
Benaming:

C1 CLH

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/10/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Société languedocienne d'aménagements
Postadres: 27 avenue de la République
Plaats: Lodève
NUTS-code: FRJ13 Hérault
Postcode: 34700
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 633 477.29 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019-07
Perceel nr.: 2
Benaming:

L1 SPT

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019-07
Perceel nr.: 3
Benaming:

L2 BEZ

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/10/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Citelum Centre de Poussan
Postadres: ZA Les Clashs 1a impasse des Lauriers
Plaats: Poussan
NUTS-code: FRJ13 Hérault
Postcode: 34560
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 619 230.07 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019-07
Perceel nr.: 4
Benaming:

LC BEB

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/10/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: INEO Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon
Postadres: Agence Réseaux Aveyron Languedoc-Roussillon, 1252 avenue de l'Aigoual
Plaats: Millau Cedex
NUTS-code: FRJ13 Hérault
Postcode: 12103
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 849 212.23 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019-07
Perceel nr.: 5
Benaming:

O1 GIG

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019-07
Perceel nr.: 6
Benaming:

O2 SML

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/10/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: INEO Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon
Postadres: Agence Réseaux Aveyron Languedoc-Roussillon, 1252 avenue de l'aigoual
Plaats: Millau Cedex
NUTS-code: FRJ13 Hérault
Postcode: 12103
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 572 679.73 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019-07
Perceel nr.: 7
Benaming:

OV LUN

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/10/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Allez et Cie — agence de Pézenas
Postadres: Parc activités méridiane — CS 50017
Plaats: Pézenas
NUTS-code: FRJ13 Hérault
Postcode: 34120
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 102 920.43 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019-07
Perceel nr.: 8
Benaming:

V1 PEZ

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/10/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Allez et Cie — agence de Pézenas
Postadres: Parc activités méridiane — CS 50017
Plaats: Pézenas
NUTS-code: FRJ13 Hérault
Postcode: 34120
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 694 830.72 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019-07
Perceel nr.: 9
Benaming:

V2 SET

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/10/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SEEP
Postadres: ZA mas de Klé — BP 672
Plaats: Frontignan
NUTS-code: FRJ13 Hérault
Postcode: 34110
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Citelum
Postadres: ZA Les Clashs 1a impasse des Lauriers
Plaats: Poussan
NUTS-code: FRJ13 Hérault
Postcode: 34560
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 508 559.73 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Montpellier
Postadres: 6 rue Pitot
Plaats: Montpellier
Postcode: 34000
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-montpellier@juradam.fr
Telefoon: +33 467548100
Fax: +33 467548156

Internetadres: http://www.ta-montpellier.juradam.fr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal administratif de Montpellier
Postadres: 6 rue Pitot
Plaats: Montpellier
Postcode: 34000
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-montpellier@juradam.fr
Telefoon: +33 467548100
Fax: +33 467548156

Internetadres: http://www.ta-montpellier.juradam.fr

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020