Werken - 252906-2020

02/06/2020    S105

Duitsland-Villingen-Schwenningen: Metaalbewerking

2020/S 105-252906

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stadt Villingen-Schwenningen
Postadres: Marktplatz 1
Plaats: Villingen-Schwenningen
NUTS-code: DE136 Schwarzwald-Baar-Kreis
Postcode: 78054
Land: Duitsland
Contactpersoon: RefEBM – Vergabestelle
E-mail: vergabestelle@villingen-schwenningen.de
Telefoon: +49 7720-822610
Fax: +49 7720-822617

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.villingen-schwenningen.de

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gymnaisum am Deutenberg – Generalsanierung Hauptgebäude; Kippsicherung VE56

Referentienummer: 12/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45262670 Metaalbewerking
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 16 264.44 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45223100 Monteren van metalen constructies
44212500 Hoekstaal en profielstaal
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE136 Schwarzwald-Baar-Kreis

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 050-117642

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Gymnaisum am Deutenberg – Generalsanierung Hauptgebäude; Kippsicherung VE56

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/05/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Steinberger Metallbau
Postadres: Bahnhofstr. 30
Plaats: Alpirsbach
NUTS-code: DE12C Freudenstadt
Postcode: 72275
Land: Duitsland
E-mail: info@steinberger.de
Telefoon: +49 744491212
Fax: +49 744491213
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 16 264.44 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020