Werken - 252907-2020

02/06/2020    S105    Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Bayreuth: Bouwwerkzaamheden aan historisch monument of gedenkteken

2020/S 105-252907

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Staatliches Bauamt Bayreuth
Postadres: Wilhelminenstraße 2
Plaats: Bayreuth
NUTS-code: DE242 Bayreuth, Kreisfreie Stadt
Postcode: 95444
Land: Duitsland
Contactpersoon: Frau Krems
E-mail: vergabe@stbabt.bayern.de
Telefoon: +49 921 / 606-2870
Fax: +49 921 / 606-2849

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://my.vergabe.bayern.de

Adres van het kopersprofiel: https://my.vergabe.bayern.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Heizungs- und Sanitäranlagen

Referentienummer: 20E0045
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45212314 Bouwwerkzaamheden aan historisch monument of gedenkteken
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Burg Hohenberg a. d. Eger – Heizungs- und Sanitäranlagen.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45331100 Installeren van centrale verwarming
45332000 Loodgieterswerk en leggen van afvoerbuizen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE24D Wunsiedel i. Fichtelgebirge
Voornaamste plaats van uitvoering:

Hohenberg a. d. Eger

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Heizungs- und Sanitäranlagen.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 031-071563
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 20E0045
Benaming:

Heizungs- und Sanitäranlagen

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer Nordbayern
Postadres: Promenade 27
Plaats: Ansbach
Postcode: 91522
Land: Duitsland
Telefoon: +49 981 / 53-1277
Fax: +49 981 / 53-1837
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Staatliches Bauamt Bayreuth
Postadres: Wilhelminenstraße 2
Plaats: Bayreuth
Postcode: 95444
Land: Duitsland
Telefoon: +49 921 / 606-2870
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020