Werken - 252909-2020

02/06/2020    S105    Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Neuenburg am Rhein: Plaatsen van hekwerk

2020/S 105-252909

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Landesgartenschau 2022 Neuenburg am Rhein GmbH
Postadres: Metzgerstraße 1
Plaats: Neuenburg am Rhein
NUTS-code: DE132 Breisgau-Hochschwarzwald
Postcode: 79395
Land: Duitsland
Contactpersoon: Landesgartenschau 2022
E-mail: info@neuenburg2022.de
Telefoon: +49 763193394-0
Fax: +49 763193394-99

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.neuenburg2022.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Gesellschaft zur Umsetzung einer Landesgartenschau
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Herstellung und Durchführung der Landesgartenschau 2022 Neuenburg am Rhein

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

LGS 2022 Zaunbau (Teil 1)

Referentienummer: LGSN-2020-0005
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45342000 Plaatsen van hekwerk
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Lieferung, Montage, Vorhaltung und Rückbau von Zäunen.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 59 511.82 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE132 Breisgau-Hochschwarzwald
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gelände Landesgartenschau 2022

79395 Neuenburg am Rhein

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung, Montage, Vorhaltung und Rückbau von Zäunen:

— ca. 1 260 m Bauzaun mit Betonfüßen liefern, vorhalten und beräumen;

— ca. 133 m Bauzaun mit Bodenhülsen liefern, vorhalten und beräumen;

— ca. 380 m Bauzaun umstellen;

— ca. 46 St. Bauzaunabstützungen;

— ca. 612 m bauseitigen Sichtschutz für Bauzaun montieren;

— ca. 13 St. Bauzauntore 1-flgl. 3,5 m;

— ca. 340 m Wildschutzzaun (Knotengeflecht) liefern und montieren;

— ca. 100 m Wildschutzzaun (Knotengeflecht) abbrechen.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 056-131446
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

LGS 2022 Zaunbau (Teil 1)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: BPlus Infra Log GmbH
Postadres: Teichstr. 11
Plaats: Niederdorf
NUTS-code: DED42 Erzgebirgskreis
Postcode: 09366
Land: Duitsland
E-mail: info@bplusl.de
Telefoon: +49 37296939780
Fax: +49 37296939782
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 59 511.82 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer Baden-Württemberg im Regierungspräsidium Karlsruhe
Postadres: Durlacher Allee 100
Plaats: Karlsruhe
Postcode: 76137
Land: Duitsland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020