Diensten - 252915-2018

13/06/2018    S111    - - Diensten - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Nederland-'s-Gravenhage: Postdiensten

2018/S 111-252915

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gemeente Den Haag
221909103
Spui 70
Den Haag
2511 BT
Nederland
Contactpersoon: Petra van 't Wout
Telefoon: +31 65009477
E-mail: inkooptenderdesk.idc@denhaag.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.denhaag.nl

Adres van het kopersprofiel: https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/ondernemen/zaken-doen-met-de-gemeente.htm

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marktconsultatie - Postverzending (verwachte einddatum: 25.06.2018).

Referentienummer: 18.226-IDC
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
64110000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Met onderhavige marktconsultatie beoogt de gemeente Den Haag beter inzicht te krijgen in de mogelijkheden en onmogelijkheden in de markt in relatie tot postverzending. Daarnaast wil de gemeente Den Haag zich graag op de hoogte laten brengen van de laatste ontwikkelingen in markt met het oog op onder andere digitalisering, duurzaamheid en het registreren van poststukken.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceelindeling is onderdeel van de marktconsultatie

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
64110000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Den Haag.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Nog onbekend. Eerst een marktconsultatie, daarna de aanbesteding.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceelindeling is onderdeel van de marktconsultatie

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
64110000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Den Haag.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Nog onbekend. Eerst een marktconsultatie, daarna de aanbesteding.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
31/07/2018

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/06/2018