Werken - 252917-2020

02/06/2020    S105    Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Berlijn: Bouwen van sporthal

2020/S 105-252917

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen (V M 1-16)
Postadres: Fehrbelliner Platz 2
Plaats: Berlin
NUTS-code: DE300 Berlin
Postcode: 10707
Land: Duitsland
E-mail: vergabe-hochbau@sensw.berlin.de

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://my.vergabeplattform.berlin.de

Adres van het kopersprofiel: https://my.vergabeplattform.berlin.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Stadtentwicklung und Wohnen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sanitäranlagen – VE 22

Referentienummer: VM_20015_VOB_O_Yos
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45212225 Bouwen van sporthal
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Es ist die Errichtung einer Zweifeldsporthalle auf dem Schulgrundstück der Kopernikus-Oberschule Berlinvorgesehen.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 144 904.01 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE300 Berlin
Voornaamste plaats van uitvoering:

Lepsiusstraße 24-28

12163 Berlin-Steglitz

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— Trinkwasserleitungen warm und kalt, ca. 635 Meter;

— Abwasserleitungen, ca. 180 Meter;

— Regenwasserleitungen innerhalb und außerhalb des Gebäudes, ca. 85 Meter;

— Brandschotts für Trinkwasser- und Schmutzwasserleitungen, ca. 80 St.;

— WC- und barrierefreie-Anlagen, 10 St.;

— Duschanlagen für Schüler und Lehrer, 14 St.;

— Technische Ausstattung Teeküchenanlage, 1 St.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 248-611424
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 11
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Georg Degen GmbH & Co. KG
Plaats: Berlin
NUTS-code: DE300 Berlin
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 144 904.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer des Landes Berlin
Postadres: Martin-Luther-Str. 105
Plaats: Berlin
Postcode: 10825
Land: Duitsland
Telefoon: +49 3090138316
Fax: +49 3090137613
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Vergabekammer des Landes Berlin
Postadres: Martin-Luther-Str. 105
Plaats: Berlin
Postcode: 10825
Land: Duitsland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020