Werken - 252922-2020

02/06/2020    S105    Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Gotha: Bouwwerkzaamheden

2020/S 105-252922

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Landkreis Gotha, vertreten durch den Landrat
Postadres: 18.-März-Str. 50
Plaats: Gotha
NUTS-code: DEG0C Gotha
Postcode: 99867
Land: Duitsland
Contactpersoon: Amt für Gebäude- und Straßenmanagement
E-mail: vergabe@kreis-gth.de
Telefoon: +49 3621-214252
Fax: +49 3621-214410

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.landkreis-gotha.de

Adres van het kopersprofiel: http://www.evergabe-online.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Komplexsanierung Staatliches Gymnasium Ernestinum, Bergallee 8, 99867 Gotha – 2. Bauabschnitt Bauteil „E“

Referentienummer: 02.23030.94100_0360E_L31/3
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Komplexsanierung Staatliches Gymnasium Ernestinum, Bergallee 8, 99867 Gotha – 2. Bauabschnitt Bauteil „E“ Los 31.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44115900 Zonweringselementen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEG0C Gotha
Voornaamste plaats van uitvoering:

Staatliches Gymnasium Ernestinum

Bergallee 8

99867 Gotha

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

17 St. Sonnenschutz außen als Markisoletten bzw. Markisen mit Führungsschienen und E-Antrieb, Abmessungen bis ca. 3,90 x 1,90 m (lichte Rohbauöffnung).

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Lieferung und Montage der Konsolen/Befestigungen im Bereich Vorhangfassade und WDVS in der 24. KW 2020

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 074-175622
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 02.23030.94100_0360E_L31/3
Benaming:

Komplexsanierung Staatliches Gymnasium Ernestinum, Bergallee 8, 99867 Gotha – 2. Bauabschnitt Bauteil „E“

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: IKF Ilmenauer Kunststoff-Fensterbau GmbH
Postadres: Ahornallee 1
Plaats: Ilmenau OT Unterpörlitz
NUTS-code: DEG0F Ilm-Kreis
Postcode: 98693
Land: Duitsland
E-mail: info@ikf-fensterbau-rudolf.de
Telefoon: +49 3677-63359
Fax: +49 3677-871760

Internetadres: http://www.ikf-rudolf.de

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Aufgrund von berechtigten Unternehmensinteressen wird auf die Bekanntmachung des Auftragswertes verzichtet.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Thüringer Landesverwaltungsamt, Referat 250 - Vergabekammer
Postadres: Jorge-Semprún-Platz 4
Plaats: Weimar
Postcode: 99423
Land: Duitsland
E-mail: vergabekammer@tlvwa.thueringen.de
Telefoon: +49 361-57332154
Fax: +49 361-573321059

Internetadres: http://www.thueringen.de/th3/tlvwa/vergabekammer

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

„entsprechend der Regelungen in § 160 GWB“

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Landratsamt Gotha, Amt für Geäude- und Straßenmanagement
Postadres: 18.-März-Str. 50
Plaats: Gotha
Postcode: 99867
Land: Duitsland
E-mail: gebaeudemanagement@kreis-gth.de
Telefoon: +49 3621-214252
Fax: +49 3621-214410
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020