Werken - 252932-2020

02/06/2020    S105    Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Gdansk: Verbouwingswerkzaamheden

2020/S 105-252932

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Politechnika Gdańska Dział Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Gabriela Narutowicza 11/12
Plaats: Gdańsk
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 80-233
Land: Polen
E-mail: renskowr@pg.edu.pl
Telefoon: +48 583471538
Fax: +48 583472913

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.pg.edu.pl/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: uczelnia publiczna
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Przebudowa Domu Studenckiego nr 13 Politechniki Gdańskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części parteru na przedszkole” – ul. Do Studzienki 34 w Gdańsku, nr działki 223/1, 224/4, obr. 54

Referentienummer: ZP/58/055/R/20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45262700 Verbouwingswerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiot zamówienia

„Przebudowa Domu Studenckiego nr 13 Politechniki Gdańskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części parteru na przedszkole” – ul. Do Studzienki 34 w Gdańsku, nr działki 223/1, 224/4, obr. 54

2. Charakterystyka obiektu

Przedmiotowy budynek został wybudowany w 1952 r. jako średniowysoki, pięciokondygnacyjny, w całości podpiwniczony, z poddaszem użytkowym. Konstrukcja budynku znajduje się w stanie technicznym dobrym.

3. Dane liczbowe

Powierzchnia zabudowy: 1 126,65 m2

Powierzchnia użytkowa: 4 217,62 m2

Powierzchnia netto (pow. podłóg): 4 575,18 m2

Kubatura: 18 095,00 m3

Szerokość zewnętrzna: 16,07 m

Długość zewnętrzna: 75,87 m

Wysokość budynku (mierzona do kalenicy): 18,50 m

Szczegółowy zakres prac zawiera rozdział III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45214100 Kleuterschoolgebouwen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634 Gdański
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zakres prac

Prace budowlane:

— wykonanie prac rozbiórkowych,

— demontaż dachu ocieplonego i nieocieplonego,

— demontaż fragmentów ścian i stropów w tym stropu nad poddaszem,

— demontaż warstw posadzkowych, tynków i sufitów,

— demontaż tarasu,

— demontaż stolarki okiennej i drzwiowej,

— demontaż wejścia do budynku i opaski budynku,

— wykonanie prac ziemnych,

— wykonanie fundamentów i murów oporowych wraz z izolacjami,

— wykonanie konstrukcji stalowych wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym,

— wykonanie konstrukcji żelbetowych i murowych,

— wykonanie ścian i obudów G/K,

— montaż stropu nad poddaszem,

— wykonanie drewnianej konstrukcji dachu wraz z pokryciem,

— wykonanie nowych warstw tarasu,

— wykonanie tynków i okładzin wewnętrznych,

— wykonanie nowych warstw podposadzkowych w piwnicy (na gruncie) i na stropach,

— montaż posadzek i okładzin schodów,

— montaż sufitów podwieszanych,

— wykonanie robót malarskich na ścianach i sufitach,

— montaż ślusarki,

— wykonanie elewacji budynku,

— montaż stolarki okiennej i drzwiowej,

Prace sanitarne:

— wykonanie robót ziemnych i montażowych przyłącza kanalizacji sanitarnej,

— wykonanie robót ziemnych i montażowych przyłącza kanalizacji deszczowej,

— wykonanie drenażu opaskowego,

— wykonanie przyłącza sieci wodociągowej,

— wykonanie wewnętrznej kanalizacji sanitarnej wraz z montażem urządzeń,

— demontaż istniejącej instalacji ciepłej i zimnej wody wraz z armaturą,

— wykonanie nowej instalacji ciepłej i zimnej wody,

— montaż urządzeń instalacji wodociągowej,

— demontaż instalacji C.O.

— wykonanie instalacji C.O. oraz C.T. wraz z węzłem cieplnym,

— wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej wraz z rozruchem.

Prace elektryczne i teletechniczne:

— budowa oświetlenia zewnętrznego,

— budowa kanalizacji kablowej,

— budowa linii OPTO,

— budowa linii XzTKMXpw,

— budowa linii RG 11.

— demontaż istniejących instalacji elektrycznych,

— wykonanie tras kablowych dla instalacji elektrycznych,

— montaż rozdzielnic elektrycznych,

— wykonywanie wewnętrznych linii zasilających,

— wykonanie instalacji siły, gniazd wtykowych,

— wykonanie instalacji oświetlenia,

— wykonanie instalacji odgromowej i połączeń wyrównawczych,

— wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych.

— wykonanie tras kablowych dla instalacji teletechnicznych,

— wykonanie instalacji SAP,

— wykonanie instalacji oddymiania i napowietrzania,

— montaż systemu okablowania strukturalnego,

— montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz kontroli dostępu,

— montaż systemu monitoringu wizyjnego CCTV IP,

— wykonanie instalacji RTV,

— montaż systemu przyzywowego.

Prace drogowe:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— wykonanie prac rozbiórkowych (rozebranie krawężników; nawierzchni z płyt drogowych JOMB, trylinki i z kostki betonowej),

— wykonanie prac ziemnych (korytowanie), wraz z nowymi warstwami pod nawierzchnie drogowe i chodniki,

— wykonanie nawierzchni drogowych i chodnikowych,

— wykonanie schodów terenowych wraz ze stalowymi balustradami.

Prace inne:

— wykonanie zagospodarowania placu zabaw,

— montaż dźwigu osobowego – Zamawiający wymaga, aby urządzenia transportu bliskiego dostarczane i montowane na zlecenie Zamawiającego, posiadały dokument określający projektową żywotność eksploatacyjną urządzenia UTB, w rozumieniu przepisów znajdujących się w Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego.

Zamawiający wymaga, aby urządzenia transportu bliskiego dostarczane i montowane na zlecenie Zamawiającego, posiadały panele operatorskie wraz z hasłami i kodami niezbędnymi do odczytu, zmiany oraz modyfikacji parametrów podzespołów urządzeń dźwigowych takich jak: falowniki, sterowniki, płyty główne.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin wykonania zamówienia / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: czas udzielenia gwarancji i rękojmi / Weging: 25
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Termin wykonania całego zamówienia ustala się w sposób następujący:

a) rozpoczęcie – niezwłocznie po protokolarnym przekazania terenu budowy,

b) zakończenie – nie dłużej niż 24 miesiące od podpisania umowy.

Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy w terminie nie później niż 14 dni od podpisania umowy.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 047-109919
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

„Przebudowa Domu Studenckiego nr 13 Politechniki Gdańskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części parteru na przedszkole” – ul. Do Studzienki 34 w Gdańsku, nr działki 223/1, 224/4, obr. 54

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

1.Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

3.Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie JEDZ podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda:

a) żąda odpisu z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

b) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

d) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz w ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne,

g) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z 12.1.1991 o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:

a) w pkt 4 lit. b nin. rozdz. – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,

b) w pkt 4 lit. a, lit. c i lit. d nin. rozdz. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

i. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

ii. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że,zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

6. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO znajduje się w zał. do SIWZ.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020