Werken - 252936-2020

02/06/2020    S105

Roemenië-Boekarest: Onderhoud van hoofdwegen

2020/S 105-252936

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
Nationaal identificatienummer: RO 16054368
Postadres: Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1
Plaats: Bucureşti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 010873
Land: Roemenië
Contactpersoon: Ioana Silvia Bărbulescu
E-mail: achizitiipublicebuget@andnet.ro
Telefoon: +40 212643310
Fax: +40 213186650

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.cnadnr.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Întreținere curentă pe timp de vară – parte carosabilă, acostamente, benzi de urgență și benzi de încadrare, anul I-anul IV pentru DRDP Timișoara

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45233139 Onderhoud van hoofdwegen
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Lucrari de intretinere curenta pe timp de vara – acorduri-cadru de lucrari avand ca obiect „Intretinere curenta a partii carosabile, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare, anul I-anul IV pentru DRDP Timisoara”.

Cantitatile minime si maxime estimate pe durata acordurilor-cadru, precum si pentru fiecare contract subsecvent (anul I, anul II, anul III, anul IV) sunt conform Anexei 2 la caietul de sarcini pentru fiecare lot in parte.

Termene pentru depunerea/raspunsul la solicitarile de clarificari/informatii suplimentare:

A. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, termenul-limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de maximum 25 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor;

B. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, termenul-limita pana la care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare cu 12 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 195 845 669.08 RON
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

„Intretinere curenta a partii carosabile, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare, anul I – anul IV pentru DRDP Timisoara”: Lot A1 (Cunta-Ilia)

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45233139 Onderhoud van hoofdwegen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO ROMANIA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Romania

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Acord cadru Lucrari de intretinere curenta pe timp de vara: „Intretinere curenta a partii carosabile, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare, anul I – anul IV pentru DRDP Timisoara”: Lot A1 (Cunta-Ilia) conform Anexei 2 la Caietul de sarcini

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea maxima estimata a celui mai mare contract subsecvent, lei fara T.V.A.: 6.546.720,00 Valoarea garantiei de participare este: 65000.00 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

„Intretinere curenta a partii carosabile, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare, anul I – anul IV pentru DRDP Timisoara”: Lot A1 (Remetea-Nadlac)

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45233139 Onderhoud van hoofdwegen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO ROMANIA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Romania

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Acord cadru Lucrari de intretinere curenta pe timp de vara: „Intretinere curenta a partii carosabile, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare, anul I – anul IV pentru DRDP Timisoara”: Lot A1 (Remetea-Nadlac) conform Anexei 2 la Caietul de sarcini

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea maxima estimata a celui mai mare contract subsecvent, lei fara T.V.A.: 7.229.900,00 Valoarea garantiei de participare este: 72000.00 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

„Intretinere curenta a partii carosabile, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare, anul I – anul IV pentru DRDP Timisoara”: Lot Arad

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45233139 Onderhoud van hoofdwegen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO ROMANIA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Romania

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Acord cadru Lucrari de intretinere curenta pe timp de vara: „Intretinere curenta a partii carosabile, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare, anul I – anul IV pentru DRDP Timisoara”: Lot Arad conform Anexei 2 la Caietul de sarcini

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea maxima estimata a celui mai mare contract subsecvent, lei fara T.V.A.: 6.608.500,00 Valoarea garantiei de participare este: 66000.00 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

„Intretinere curenta a partii carosabile, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare, anul I – anul IV pentru DRDP Timisoara”: Lot A1 (Ilia-Remetea)

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45233139 Onderhoud van hoofdwegen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO ROMANIA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Romania

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Acord cadru Lucrari de intretinere curenta pe timp de vara: „Intretinere curenta a partii carosabile, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare, anul I – anul IV pentru DRDP Timisoara”: Lot A1 (Ilia-Remetea) conform Anexei 2 la Caietul de sarcini

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea maxima estimata a celui mai mare contract subsecvent, lei fara T.V.A.: 3.840.000,00 Valoarea garantiei de participare este: 38000.00 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

„Intretinere curenta a partii carosabile, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare, anul I – anul IV pentru DRDP Timisoara”: Lot Deva

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45233139 Onderhoud van hoofdwegen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO ROMANIA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Romania

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Acord cadru Lucrari de intretinere curenta pe timp de vara: „Intretinere curenta a partii carosabile, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare, anul I – anul IV pentru DRDP Timisoara”: Lot Deva conform Anexei 2 la Caietul de sarcini

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea maxima estimata a celui mai mare contract subsecvent, lei fara T.V.A.: 6.348.514,00 Valoarea garantiei de participare este: 63000.00 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

„Intretinere curenta a partii carosabile, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare, anul I – anul IV pentru DRDP Timisoara”: Lot Caransebes

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45233139 Onderhoud van hoofdwegen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO ROMANIA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Romania

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Acord cadru Lucrari de intretinere curenta pe timp de vara: „Intretinere curenta a partii carosabile, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare, anul I – anul IV pentru DRDP Timisoara”: Lot Caransebes conform Anexei 2 la Caietul de sarcini

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea maxima estimata a celui mai mare contract subsecvent, lei fara T.V.A.: 4.337.167,00 Valoarea garantiei de participare este: 43000.00 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

„Intretinere curenta a partii carosabile, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare, anul I – anul IV pentru DRDP Timisoara”: Lot Timisoara

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45233139 Onderhoud van hoofdwegen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO ROMANIA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Romania

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Acord cadru Lucrari de intretinere curenta pe timp de vara: „Intretinere curenta a partii carosabile, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare, anul I – anul IV pentru DRDP Timisoara”: Lot Timisoara conform Anexei 2 la Caietul de sarcini

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea maxima estimata a celui mai mare contract subsecvent, lei fara T.V.A.: 14.063.925,00 Valoarea garantiei de participare este: 140000.00 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

„Intretinere curenta a partii carosabile, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare, anul I – anul IV pentru DRDP Timisoara”: Lot Orsova

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45233139 Onderhoud van hoofdwegen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO ROMANIA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Romania

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Acord cadru Lucrari de intretinere curenta pe timp de vara: „Intretinere curenta a partii carosabile, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare, anul I – anul IV pentru DRDP Timisoara”: Lot Orsova conform Anexei 2 la Caietul de sarcini

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea maxima estimata a celui mai mare contract subsecvent, lei fara T.V.A.: 15.589.860,00 Valoarea garantiei de participare este: 155000.00 RON.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 040-088449
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 550/137
Benaming:

Contract subsecvent de lucrari de intretinere curenta pe timp de vara - parte carosabila, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare - D.R.D.P. Timisoara - Lot 6 Deva

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: TECHNOCER S.R.L.
Nationaal identificatienummer: 9630549
Postadres: Str. Metalurgistilor, nr.16
Plaats: Nadrag
NUTS-code: RO424 Timiş
Postcode: 305500
Land: Roemenië
E-mail: office@technocer.ro
Telefoon: +40 727770544
Fax: +40 256336785

Internetadres: www.e-licitatie.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 704 365.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 704 365.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 550/81
Benaming:

Contract subsecvent lucrari de intretinere curenta pe timp de vara - parte carosabila, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare - D.R.D.P. Timisoara - Lot 5 Caransebeș

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: TECHNOCER S.R.L.
Nationaal identificatienummer: 9630549
Postadres: Str. Metalurgistilor, nr.16
Plaats: Nadrag
NUTS-code: RO424 Timiş
Postcode: 305500
Land: Roemenië
E-mail: office@technocer.ro
Telefoon: +40 727770544
Fax: +40 256336785

Internetadres: www.e-licitatie.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 97 440.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 97 440.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 550/51
Benaming:

Contract subsecvent pentru Întreținere curentă pe timp de vară - parte carosabilă, acostamente, benzi de urgență și benzi de încadrare, pentru D.R.D.P. Timișoara-Lot 1 A1 (Cunta-Ilia), aferent Acordului-cadru nr. 550/198/07.09.2018

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SC TEO TRANS CONSULTING SRL
Nationaal identificatienummer: RO 16572866
Postadres: str. Ion Tuculescu, nr.42A, bl.PM 40, sc.C, etaj 10, ap.106, sector 3
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 031615
Land: Roemenië
E-mail: cristina.ilinca@plastidrum.ro
Telefoon: +40 213184111 / 728268003
Fax: +40 213184111

Internetadres: www.marcajrutier.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 410 000.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 410 000.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 550/53
Benaming:

Contract subsecvent pentru Întreținere curentă pe timp de vară - parte carosabilă, acostamente, benzi de urgență și benzi de încadrare, pentru D.R.D.P. Timișoara-Lot 3 A1 (Remetea-Nadlac), aferent Acordului-cadru nr. 550/202/14.09.2018

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: PORR CONSTRUCT S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 16601724
Postadres: Bd. Dimitrie Pompeiu, Nr.5-7, et. 3, Spatiul A, sector 2
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO421 Arad
Postcode: 020337
Land: Roemenië
E-mail: cristian.onoiu@porr.ro
Telefoon: +40 213126500
Fax: +40 213126501

Internetadres: www.e-licitatie.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 311 900.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 311 900.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 550/200
Benaming:

Lucr.intret.curenta vara-parte carosab.acostam.benzi de urgenta si benzi incadrare - Lot 4 Arad

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/09/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: PORR CONSTRUCT S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 16601724
Postadres: B-dul Dimitrie Pompeiu nr. 5-7, Spatiul A, Etaj 3, sector 2
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 020337
Land: Roemenië
E-mail: porrconstruct@yahoo.com
Telefoon: +40 213126500
Fax: +40 213126501

Internetadres: www.e-licitatie.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 166 320.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 550/196
Benaming:

Lucr.intret.curenta vara-parte carosab.acostam.benzi de urgenta si benzi incadrare - Lot 8 Timisoara

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/09/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: AXELA CONSTRUCTII S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO3488071
Postadres: Bd. Liviu Rebreanu, nr. 125
Plaats: Timisoara
NUTS-code: RO424 Timiş
Postcode: 300748
Land: Roemenië
E-mail: axela_tehnic@yahoo.com
Telefoon: +40 256204907
Fax: +40 256204900

Internetadres: www.e-licitatie.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 452 000.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 550/195
Benaming:

Lucr.intret.curenta vara-parte carosab.acostam.benzi de urgenta si benzi incadrare - Lot 7 Orsova

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/09/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: STRABAG S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 6891914
Postadres: Calea 13 Septembrie, nr. 90, Etaj 5, Ap. Camera 5.14, sector 5
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 050726
Land: Roemenië
E-mail: strabag@yahoo.com
Telefoon: +40 214034387
Fax: +40 256224054

Internetadres: www.e-licitatie.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 816 500.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 550/190
Benaming:

Lucr.intret.curenta vara-parte carosab.acostam.benzi de urgenta si benzi incadrare - Lot 4 Arad

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/09/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: PORR CONSTRUCT S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 16601724
Postadres: B-dul Dimitrie Pompeiu nr. 5-7, Spatiul A, Etaj 3, sector 2
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 020337
Land: Roemenië
E-mail: porrconstruct@yahoo.com
Telefoon: +40 213126500
Fax: +40 213126501

Internetadres: www.e-licitatie.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 042 540.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 550/212
Perceel nr.: 6
Benaming:

„Intretinere curenta a partii carosabile, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare, anul I – anul IV pentru DRDP Timisoara”: Lot Deva

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/09/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: TECHNOCER S.R.L.
Nationaal identificatienummer: 9630549
Postadres: Str. Metalurgistilor, nr.16
Plaats: Nadrag
NUTS-code: RO424 Timiş
Postcode: 305500
Land: Roemenië
E-mail: office@technocer.ro
Telefoon: +40 727770544
Fax: +40 256336785

Internetadres: www.e-licitatie.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 21 270 740.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 18 435 759.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed
Waarde zonder btw: 1 844 325.00 RON
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

Stropiri succesive si colmatari

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 550/211
Perceel nr.: 5
Benaming:

„Intretinere curenta a partii carosabile, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare, anul I – anul IV pentru DRDP Timisoara”: Lot Caransebes

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/09/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: TECHNOCER S.R.L.
Nationaal identificatienummer: 9630549
Postadres: Str. Metalurgistilor, nr.16
Plaats: Nadrag
NUTS-code: RO424 Timiş
Postcode: 305500
Land: Roemenië
E-mail: office@technocer.ro
Telefoon: +40 727770544
Fax: +40 256336785

Internetadres: www.e-licitatie.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 14 281 386.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 11 204 060.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed
Waarde zonder btw: 1 188 735.00 RON
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

Stropiri succesive si colmatari

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 550/202
Perceel nr.: 3
Benaming:

„Intretinere curenta a partii carosabile, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare, anul I – anul IV pentru DRDP Timisoara”: Lot A1 (Remetea-Nadlac)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/09/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: PORR CONSTRUCT S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 16601724
Postadres: Bd. Dimitrie Pompeiu, Nr.5-7, et. 3, Spatiul A, sector 2
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO421 Arad
Postcode: 020337
Land: Roemenië
E-mail: cristian.onoiu@porr.ro
Telefoon: +40 213126500
Fax: +40 213126501

Internetadres: www.e-licitatie.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 20 137 260.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 15 142 990.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 550/199
Perceel nr.: 2
Benaming:

„Intretinere curenta a partii carosabile, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare, anul I – anul IV pentru DRDP Timisoara”: Lot A1 (Ilia-Remetea)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/09/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SC TEO TRANS CONSULTING SRL
Nationaal identificatienummer: RO 16572866
Postadres: str. Ion Tuculescu, nr.42A, bl.PM 40, sc.C, etaj 10, ap.106, sector 3
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 031615
Land: Roemenië
E-mail: cristina.ilinca@plastidrum.ro
Telefoon: +40 213184111 / 728268003
Fax: +40 213184111

Internetadres: www.marcajrutier.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 7 434 600.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 632 000.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 550/198
Perceel nr.: 1
Benaming:

„Intretinere curenta a partii carosabile, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare, anul I – anul IV pentru DRDP Timisoara”: Lot A1 (Cunta-Ilia)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/09/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SC TEO TRANS CONSULTING SRL
Nationaal identificatienummer: RO 16572866
Postadres: str. Ion Tuculescu, nr.42A, bl.PM 40, sc.C, etaj 10, ap.106, sector 3
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 031615
Land: Roemenië
E-mail: cristina.ilinca@plastidrum.ro
Telefoon: +40 213184111 / 728268003
Fax: +40 213184111

Internetadres: www.marcajrutier.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 19 487 016.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 16 135 000.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 550/187
Perceel nr.: 8
Benaming:

„Intretinere curenta a partii carosabile, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare, anul I – anul IV pentru DRDP Timisoara”: Lot Timisoara

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/08/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: AXELA CONSTRUCTII S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 3488071
Postadres: Bd. Liviu Rebreanu, nr. 125
Plaats: Timisoara
NUTS-code: RO424 Timiş
Postcode: 300748
Land: Roemenië
E-mail: axela_tehnic@yahoo.com
Telefoon: +40 256204907
Fax: +40 256204900

Internetadres: www.e-licitatie.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 50 308 945.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 31 793 142.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 550/186
Perceel nr.: 7
Benaming:

„Intretinere curenta a partii carosabile, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare, anul I – anul IV pentru DRDP Timisoara”: Lot Orsova

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/08/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: STRABAG S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 6891914
Postadres: Calea 13 Septembrie, nr. 90, etaj 3, camera 3.15, sector 5
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO424 Timiş
Postcode: 050726
Land: Roemenië
E-mail: seap.ro@strabag.com
Telefoon: +40 314125022
Fax: +40 314125020

Internetadres: www.strabag.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 54 916 970.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 45 580 610.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 550/184
Perceel nr.: 4
Benaming:

„Intretinere curenta a partii carosabile, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare, anul I – anul IV pentru DRDP Timisoara”: Lot Arad

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/08/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: PORR CONSTRUCT S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 16601724
Postadres: Bd. Dimitrie Pompeiu, Nr.5-7, et. 3, Spatiul A, sector 2
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO421 Arad
Postcode: 020337
Land: Roemenië
E-mail: cristian.onoiu@porr.ro
Telefoon: +40 213126500
Fax: +40 213126501

Internetadres: www.e-licitatie.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 23 013 010.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 18 670 000.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 550/335
Benaming:

Lucr.intret.curenta vara-parte carosab.acostam.benzi de urgenta si benzi incadrare - Lot 4 Arad

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/11/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: PORR CONSTRUCT S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 16601724
Postadres: Bd. Dimitrie Pompeiu, Nr.5-7, et. 3, Spatiul A, sector 2
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 020337
Land: Roemenië
E-mail: cristian.onoiu@porr.ro
Telefoon: +40 213126500
Fax: +40 213126501

Internetadres: www.e-licitatie.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 86 640.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 550/50
Benaming:

Contract subsecvent pentru Întreținere curentă pe timp de vară - parte carosabilă, acostamente, benzi de urgență și benzi de încadrare, pentru D.R.D.P. Timișoara-Lot 8 Timisoara, aferent Acordului-cadru nr. 550/187/31.08.2018

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 8
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 8
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: AXELA CONSTRUCTII S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 3488071
Postadres: Bd. Liviu Rebreanu, nr. 125
Plaats: Timisoara
NUTS-code: RO424 Timiş
Postcode: 300748
Land: Roemenië
E-mail: axela_tehnic@yahoo.com
Telefoon: +40 256204907
Fax: +40 256204900

Internetadres: www.e-licitatie.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 388 071.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 388 071.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 550/48
Benaming:

Contract subsecvent pentru Întreținere curentă pe timp de vară - parte carosabilă, acostamente, benzi de urgență și benzi de încadrare, pentru D.R.D.P. Timișoara-Lot 6 Deva, aferent Acordului-cadru nr. 550/212/27.09.2018

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: TECHNOCER S.R.L.
Nationaal identificatienummer: 9630549
Postadres: Str. Metalurgistilor, nr.16
Plaats: Nadrag
NUTS-code: RO424 Timiş
Postcode: 305500
Land: Roemenië
E-mail: office@technocer.ro
Telefoon: +40 727770544
Fax: +40 256336785

Internetadres: www.e-licitatie.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 399 845.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 399 845.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 550/46
Benaming:

Contract subsecvent pentru Întreținere curentă pe timp de vară - parte carosabilă, acostamente, benzi de urgență și benzi de încadrare, pentru D.R.D.P. Timișoara-Lot 4 S.D.N. Arad, aferent Acordului-cadru nr. 550/184/30.08.2018

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: PORR CONSTRUCT S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 16601724
Postadres: Bd. Dimitrie Pompeiu, Nr.5-7, et. 3, Spatiul A, sector 2
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO421 Arad
Postcode: 020337
Land: Roemenië
E-mail: cristian.onoiu@porr.ro
Telefoon: +40 213126500
Fax: +40 213126501

Internetadres: www.e-licitatie.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 006 130.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 006 130.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 550/47
Benaming:

Contract subsecvent pentru Întreținere curentă pe timp de vară - parte carosabilă, acostamente, benzi de urgență și benzi de încadrare, pentru D.R.D.P. Timișoara-Lot 5 Caransebes, aferent Acordului-cadru nr. 550/211/27.09.2018

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: TECHNOCER S.R.L.
Nationaal identificatienummer: 9630549
Postadres: Str. Metalurgistilor, nr.16
Plaats: Nadrag
NUTS-code: RO424 Timiş
Postcode: 305500
Land: Roemenië
E-mail: office@technocer.ro
Telefoon: +40 727770544
Fax: +40 256336785

Internetadres: www.e-licitatie.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 227 884.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 227 884.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 550/49
Benaming:

Contract subsecvent pentru Întreținere curentă pe timp de vară - parte carosabilă, acostamente, benzi de urgență și benzi de încadrare, pentru D.R.D.P. Timișoara-Lot 7 Orsova, aferent Acordului-cadru nr. 550/186/31.08.2018

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: STRABAG S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 6891914
Postadres: Calea 13 Septembrie, nr. 90, etaj 3, camera 3.15, sector 5
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO424 Timiş
Postcode: 050726
Land: Roemenië
E-mail: seap.ro@strabag.com
Telefoon: +40 314125022
Fax: +40 314125020

Internetadres: www.strabag.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 799 122.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 799 122.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 550/336
Benaming:

Lucr.intret.curenta vara-parte carosab.acostam.benzi de urgenta si benzi incadrare - Lot 8 Timisoara

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/11/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: AXELA CONSTRUCTII S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO3488071
Postadres: Bd. Liviu Rebreanu, nr. 125
Plaats: Timisoara
NUTS-code: RO424 Timiş
Postcode: 300748
Land: Roemenië
E-mail: axela_tehnic@yahoo.com
Telefoon: +40 256204907
Fax: +40 256204900

Internetadres: www.e-licitatie.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 315 558.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 550/287
Benaming:

Lucr.intret.curenta vara-parte carosab.acostam.benzi de urgenta si benzi incadrare - Lot 4 Arad

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/10/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: PORR CONSTRUCT S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 16601724
Postadres: Bd. Dimitrie Pompeiu, Nr.5-7, et. 3, Spatiul A, sector 2
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 020337
Land: Roemenië
E-mail: cristian.onoiu@porr.ro
Telefoon: +40 213126500
Fax: +40 213126501

Internetadres: www.e-licitatie.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 589 604.40 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 550/282
Benaming:

Lucr.intret.curenta vara-parte carosab.acostam.benzi de urgenta si benzi incadrare - Lot 8 Timisoara

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/09/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: AXELA CONSTRUCTII S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO3488071
Postadres: Bd. Liviu Rebreanu, nr. 125
Plaats: Timisoara
NUTS-code: RO424 Timiş
Postcode: 300748
Land: Roemenië
E-mail: axela_tehnic@yahoo.com
Telefoon: +40 256204907
Fax: +40 256204900

Internetadres: www.e-licitatie.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 53 268.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 550/278
Benaming:

Lucr.intret.curenta vara-parte carosab.acostam.benzi de urgenta si benzi incadrare - Lot 7 Orsova

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/09/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: STRABAG S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 6891914
Postadres: Calea 13 Septembrie, nr. 90, etaj 3, camera 3.15, sector 5
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 050726
Land: Roemenië
E-mail: seap.ro@strabag.com
Telefoon: +40 314125022
Fax: +40 314125020

Internetadres: www.strabag.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 133 580.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 550/264
Benaming:

Lucr.intret.curenta vara-parte carosab.acostam.benzi de urgenta si benzi incadrare - Lot 7 Orsova

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/09/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: STRABAG S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 6891914
Postadres: Calea 13 Septembrie, nr. 90, etaj 3, camera 3.15, sector 5
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 050726
Land: Roemenië
E-mail: seap.ro@strabag.com
Telefoon: +40 314125022
Fax: +40 314125020

Internetadres: www.strabag.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 449 930.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 550/266
Benaming:

Lucr.intret.curenta vara-parte carosab.acostam.benzi de urgenta si benzi incadrare - Lot 8 Timisoara

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/09/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: AXELA CONSTRUCTII S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO3488071
Postadres: Bd. Liviu Rebreanu, nr. 125
Plaats: Timisoara
NUTS-code: RO424 Timiş
Postcode: 300748
Land: Roemenië
E-mail: axela_tehnic@yahoo.com
Telefoon: +40 256204907
Fax: +40 256204900

Internetadres: www.e-licitatie.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 409 940.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 550/205
Benaming:

Lucr.intret.curenta vara-parte carosab.acostam.benzi de urgenta,benzi incadrar.-Lot 1 A1(Cunta-Ilia)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SC TEO TRANS CONSULTING SRL
Nationaal identificatienummer: RO16572866
Postadres: str. Ion Tuculescu, nr.42A, bl.PM 40, sc.C, etaj 10, ap.106, sector 3
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 031615
Land: Roemenië
E-mail: cristina.ilinca@plastidrum.ro
Telefoon: +40 213184111 / 728268003
Fax: +40 213184111

Internetadres: www.marcajrutier.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 369 000.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 550/211
Benaming:

Lucr.intret.curenta vara-parte carosab.acostam.benzi de urgenta si benzi incadrare - Lot 7 Orsova

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: STRABAG S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 6891914
Postadres: Calea 13 Septembrie, nr. 90, etaj 3, camera 3.15, sector 5
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 050726
Land: Roemenië
E-mail: seap.ro@strabag.com
Telefoon: +40 314125022
Fax: +40 314125020

Internetadres: www.strabag.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 817 504.50 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 550/212
Benaming:

Lucr.intret.curenta vara-parte carosab.acostam.benzi de urgenta si benzi incadrare - Lot 8 Timisoara

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: AXELA CONSTRUCTII S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO3488071
Postadres: Bd. Liviu Rebreanu, nr. 125
Plaats: Timisoara
NUTS-code: RO424 Timiş
Postcode: 300748
Land: Roemenië
E-mail: axela_tehnic@yahoo.com
Telefoon: +40 256204907
Fax: +40 256204900

Internetadres: www.e-licitatie.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 203 048.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 550/210
Benaming:

Lucr.intret.curenta vara-parte carosab.acostam.benzi de urgenta si benzi incadrare - Lot 6 Deva

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: TECHNOCER S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO9630549
Postadres: Str. Metalurgistilor, nr.16
Plaats: Nadrag
NUTS-code: RO424 Timiş
Postcode: 305500
Land: Roemenië
E-mail: office@technocer.ro
Telefoon: +40 727770544
Fax: +40 256336785

Internetadres: www.e-licitatie.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 832 690.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 550/209
Benaming:

Lucr.intret.curenta vara-parte carosab.acostam.benzi de urgenta si benzi incadrare-Lot 5 Caransebes

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: TECHNOCER S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO9630549
Postadres: Str. Metalurgistilor, nr.16
Plaats: Nadrag
NUTS-code: RO424 Timiş
Postcode: 305500
Land: Roemenië
E-mail: office@technocer.ro
Telefoon: +40 727770544
Fax: +40 256336785

Internetadres: www.e-licitatie.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 544 085.50 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 550/207
Benaming:

Lucr.intret.curenta vara-parte carosab.acostam.benzi urgenta,benzi incadrar.-Lot 3A1(Remetea-Nadlac)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: PORR CONSTRUCT S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 16601724
Postadres: Bd. Dimitrie Pompeiu, Nr.5-7, et. 3, Spatiul A, sector 2
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 020337
Land: Roemenië
E-mail: cristian.onoiu@porr.ro
Telefoon: +40 213126500
Fax: +40 213126501

Internetadres: www.e-licitatie.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 419 910.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 550/208
Benaming:

Lucr.intret.curenta vara-parte carosab.acostam.benzi de urgenta si benzi incadrare - Lot 4 Arad

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: PORR CONSTRUCT S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 16601724
Postadres: Bd. Dimitrie Pompeiu, Nr.5-7, et. 3, Spatiul A, sector 2
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 020337
Land: Roemenië
E-mail: cristian.onoiu@porr.ro
Telefoon: +40 213126500
Fax: +40 213126501

Internetadres: www.e-licitatie.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 259 032.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 550/75
Benaming:

Lucr.intret.curenta vara-parte carosab.acostam.benzi urgenta,benzi incadrar.-Lot 3A1(Remetea-Nadlac)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: PORR CONSTRUCT S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 16601724
Postadres: Bd. Dimitrie Pompeiu, Nr.5-7, et. 3, Spatiul A, sector 2
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 020337
Land: Roemenië
E-mail: cristian.onoiu@porr.ro
Telefoon: +40 213126500
Fax: +40 213126501

Internetadres: www.e-licitatie.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 290 410.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 550/74
Benaming:

Lucr.intret.curenta vara-parte carosab.acostam.benzi urgenta,benzi incadrar.-Lot 2 A1(Ilia-Remetea)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SC TEO TRANS CONSULTING SRL
Nationaal identificatienummer: RO16572866
Postadres: str. Ion Tuculescu, nr.42A, bl.PM 40, sc.C, etaj 10, ap.106, sector 3
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 031615
Land: Roemenië
E-mail: cristina.ilinca@plastidrum.ro
Telefoon: +40 213184111
Fax: +40 213184111

Internetadres: www.marcajrutier.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 16 000.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 550/73
Benaming:

Lucr.intret.curenta vara-parte carosab.acostam.benzi de urgenta,benzi incadrar.-Lot 1 A1(Cunta-Ilia)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SC TEO TRANS CONSULTING SRL
Nationaal identificatienummer: RO16572866
Postadres: str. Ion Tuculescu, nr.42A, bl.PM 40, sc.C, etaj 10, ap.106, sector 3
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 031615
Land: Roemenië
E-mail: cristina.ilinca@plastidrum.ro
Telefoon: +40 213184111 / 728268003
Fax: +40 213184111

Internetadres: www.marcajrutier.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 369 000.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 550/80
Benaming:

Lucr.intret.curenta vara-parte carosab.acostam.benzi de urgenta si benzi incadrare - Lot 8 Timisoara

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: AXELA CONSTRUCTII S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO3488071
Postadres: Bd. Liviu Rebreanu, nr. 125
Plaats: Timisoara
NUTS-code: RO424 Timiş
Postcode: 300748
Land: Roemenië
E-mail: axela_tehnic@yahoo.com
Telefoon: +40 256204907
Fax: +40 256204900

Internetadres: www.e-licitatie.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 097 940.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 550/79
Benaming:

Lucr.intret.curenta vara-parte carosab.acostam.benzi de urgenta si benzi incadrare - Lot 7 Orsova

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: STRABAG S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 6891914
Postadres: Calea 13 Septembrie, nr. 90, etaj 3, camera 3.15, sector 5
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 050726
Land: Roemenië
E-mail: seap.ro@strabag.com
Telefoon: +40 314125022
Fax: +40 314125020

Internetadres: www.strabag.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 225 000.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 550/78
Benaming:

Lucr.intret.curenta vara-parte carosab.acostam.benzi de urgenta si benzi incadrare - Lot 6 Deva

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: TECHNOCER S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO9630549
Postadres: Str. Metalurgistilor, nr.16
Plaats: Nadrag
NUTS-code: RO424 Timiş
Postcode: 305500
Land: Roemenië
E-mail: office@technocer.ro
Telefoon: +40 727770544
Fax: +40 256336785

Internetadres: www.e-licitatie.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 441 900.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 550/77
Benaming:

Lucr.intret.curenta vara-parte carosab.acostam.benzi de urgenta si benzi incadrare-Lot 5 Caransebes

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: TECHNOCER S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO9630549
Postadres: Str. Metalurgistilor, nr.16
Plaats: Nadrag
NUTS-code: RO424 Timiş
Postcode: 305500
Land: Roemenië
E-mail: office@technocer.ro
Telefoon: +40 727770544
Fax: +40 256336785

Internetadres: www.e-licitatie.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 222 880.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 550/76
Benaming:

Lucr.intret.curenta vara-parte carosab.acostam.benzi de urgenta si benzi incadrare - Lot 4 Arad

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: PORR CONSTRUCT S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 16601724
Postadres: Bd. Dimitrie Pompeiu, Nr.5-7, et. 3, Spatiul A, sector 2
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 020337
Land: Roemenië
E-mail: cristian.onoiu@porr.ro
Telefoon: +40 213126500
Fax: +40 213126501

Internetadres: www.e-licitatie.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 612 250.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 612 250.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 550/23
Benaming:

Lucr.intret.curenta vara-parte carosab.acostam.benzi de urgenta si benzi incadrare - Lot 8 Timisoara

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: AXELA CONSTRUCTII S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO3488071
Postadres: Bd. Liviu Rebreanu, nr. 125
Plaats: Timisoara
NUTS-code: RO424 Timiş
Postcode: 300748
Land: Roemenië
E-mail: axela_tehnic@yahoo.com
Telefoon: +40 256204907
Fax: +40 256204900

Internetadres: www.e-licitatie.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 132 000.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 550/22
Benaming:

Lucr.intret.curenta vara-parte carosab.acostam.benzi de urgenta si benzi incadrare - Lot 6 Deva

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: TECHNOCER S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO9630549
Postadres: Str. Metalurgistilor, nr.16
Plaats: Nadrag
NUTS-code: RO424 Timiş
Postcode: 305500
Land: Roemenië
E-mail: office@technocer.ro
Telefoon: +40 727770544
Fax: +40 256336785

Internetadres: www.e-licitatie.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 265 140.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 550/288
Benaming:

Lucr.intret.curenta vara-parte carosab.acostam.benzi de urgenta si benzi incadrare - Lot 8 Timisoara

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: AXELA CONSTRUCTII S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO3488071
Postadres: Bd. Liviu Rebreanu, nr. 125
Plaats: Timisoara
NUTS-code: RO424 Timiş
Postcode: 300748
Land: Roemenië
E-mail: axela_tehnic@yahoo.com
Telefoon: +40 256204907
Fax: +40 256204900

Internetadres: www.e-licitatie.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 188 800.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 550/287
Benaming:

Lucr.intret.curenta vara-parte carosab.acostam.benzi de urgenta si benzi incadrare - Lot 7 Orsova

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: STRABAG S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 6891914
Postadres: Calea 13 Septembrie, nr. 90, Etaj 5, Camera 5.14, sector 5
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 050726
Land: Roemenië
E-mail: strabag@yahoo.com
Telefoon: +40 214034387
Fax: +40 256224054

Internetadres: www.e-licitatie.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 36 000.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 550/263
Benaming:

Lucr.intret.curenta vara-parte carosab.acostam.benzi de urgenta si benzi incadrare - Lot 7 Orsova

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: STRABAG S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 6891914
Postadres: Calea 13 Septembrie, nr. 90, etaj 5, Camera 5.14, sector 5
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 050726
Land: Roemenië
E-mail: strabag@yahoo.com
Telefoon: +40 214034387
Fax: +40 256224054

Internetadres: www.e-licitatie.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 426 000.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 550/264
Benaming:

Lucr.intret.curenta vara-parte carosab.acostam.benzi de urgenta si benzi incadrare - Lot 4 Arad

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: PORR CONSTRUCT S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 16601724
Postadres: Bd. Dimitrie Pompeiu, Nr.5-7, et. 3, Spatiul A, sector 2
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 020337
Land: Roemenië
E-mail: cristian.onoiu@porr.ro
Telefoon: +40 213126500
Fax: +40 213126501

Internetadres: www.e-licitatie.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 411 800.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 550/221
Benaming:

Lucr.intret.curenta vara-parte carosab.acostam.benzi de urgenta si benzi incadrare - Lot 6 Deva

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: TECHNOCER S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO9630549
Postadres: Str. Metalurgistilor, nr.16
Plaats: Nadrag
NUTS-code: RO424 Timiş
Postcode: 305500
Land: Roemenië
E-mail: office@technocer.ro
Telefoon: +40 727770544
Fax: +40 256336785

Internetadres: www.e-licitatie.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 040 655.60 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 550/220
Benaming:

Lucr.intret.curenta vara-parte carosab.acostam.benzi de urgenta si benzi incadrare-Lot 5 Caransebes

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: TECHNOCER S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO9630549
Postadres: Str. Metalurgistilor, nr.16
Plaats: Nadrag
NUTS-code: RO424 Timiş
Postcode: 305500
Land: Roemenië
E-mail: office@technocer.ro
Telefoon: +40 727770544
Fax: +40 256336785

Internetadres: www.e-licitatie.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 867 142.50 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 550/244
Benaming:

Lucr.intret.curenta vara-parte carosab.acostam.benzi de urgenta si benzi incadrare - Lot 4 Arad

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: PORR CONSTRUCT S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 16601724
Postadres: Bd. Dimitrie Pompeiu, Nr.5-7, et. 3, Spatiul A, sector 2
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 020337
Land: Roemenië
E-mail: cristian.onoiu@porr.ro
Telefoon: +40 213126500
Fax: +40 213126501

Internetadres: www.e-licitatie.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 212 560.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 550/235
Benaming:

Lucr.intret.vara-parte carosab.acostam.benzi de urgenta,benzi incadrar.-Lot 3 A1(Remetea-Nadlac)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: PORR CONSTRUCT S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 16601724
Postadres: Bd. Dimitrie Pompeiu, Nr.5-7, et. 3, Spatiul A, sector 2
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 020337
Land: Roemenië
E-mail: cristian.onoiu@porr.ro
Telefoon: +40 213126500
Fax: +40 213126501

Internetadres: www.e-licitatie.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 375 296.50 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 550/224
Benaming:

Lucr.intret.curenta vara-parte carosab.acostam.benzi de urgenta,benzi incadrar.-Lot 1 A1(Cunta-Ilia)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: TEO TRANS CONSULTING
Nationaal identificatienummer: RO16572866
Postadres: Str. Ion Tuculescu, nr. 42A, Bloc PM 40, Scara C, Etaj 10, Ap. 106, sector 3
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 031615
Land: Roemenië
E-mail: teotransconsulting@yahoo.com
Telefoon: +40 214204965
Fax: +40 217769679

Internetadres: www.e-licitatie.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 300 310.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 550/223
Benaming:

Lucr.intret.curenta vara-parte carosab.acostam.benzi de urgenta si benzi incadrare - Lot 8 Timisoara

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: AXELA CONSTRUCTII S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO3488071
Postadres: Bd. Liviu Rebreanu, nr. 125
Plaats: Timisoara
NUTS-code: RO424 Timiş
Postcode: 300748
Land: Roemenië
E-mail: axela_tehnic@yahoo.com
Telefoon: +40 256204907
Fax: +40 256204900

Internetadres: www.e-licitatie.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 420 709.50 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 550/222
Benaming:

Lucr.intret.curenta vara-parte carosab.acostam.benzi de urgenta si benzi incadrare - Lot 4 Arad

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: PORR CONSTRUCT S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 16601724
Postadres: Bd. Dimitrie Pompeiu, Nr.5-7, et. 3, Spatiul A, sector 2
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 020337
Land: Roemenië
E-mail: cristian.onoiu@porr.ro
Telefoon: +40 213126500
Fax: +40 213126501

Internetadres: www.e-licitatie.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 332 640.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 550/204
Benaming:

Lucr.intret.curenta vara-parte carosab.acostam.benzi de urgenta si benzi incadrare - Lot 7 Orsova

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/09/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: STRABAG S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 6891914
Postadres: Calea 13 Septembrie nr. 90, Etaj 5, Ap.Camera 5.14, sector 5
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 050726
Land: Roemenië
E-mail: strabag@yahoo.com
Telefoon: +40 214034387
Fax: +40 256224054

Internetadres: www.e-licitatie.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 68 782.50 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 550/265
Benaming:

Lucr.intret.curenta vara-parte carosab.acostam.benzi de urgenta si benzi incadrare - Lot 6 Deva

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/09/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: TECHNOCER S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO9630549
Postadres: Str. Metalurgistilor, nr.16
Plaats: Nadrag
NUTS-code: RO424 Timiş
Postcode: 305500
Land: Roemenië
E-mail: office@technocer.ro
Telefoon: +40 727770544
Fax: +40 256336785

Internetadres: www.e-licitatie.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 083 650.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 550/262
Benaming:

Lucr.intret.curenta vara-parte carosab.acostam.benzi de urgenta si benzi incadrare - Lot 7 Orsova

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/09/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: STRABAG S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 6891914
Postadres: Calea 13 Septembrie, nr. 90, etaj 3, camera 3.15, sector 5
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 050726
Land: Roemenië
E-mail: seap.ro@strabag.com
Telefoon: +40 314125022
Fax: +40 314125020

Internetadres: www.strabag.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 79 014.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 550/206
Benaming:

Lucr.intret.curenta vara-parte carosab.acostam.benzi urgenta,benzi incadrar.-Lot 2 A1(Ilia-Remetea)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SC TEO TRANS CONSULTING SRL
Nationaal identificatienummer: RO16572866
Postadres: str. Ion Tuculescu, nr.42A, bl.PM 40, sc.C, etaj 10, ap.106, sector 3
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 031615
Land: Roemenië
E-mail: cristina.ilinca@plastidrum.ro
Telefoon: +40 213184111 / 728268003
Fax: +40 213184111

Internetadres: www.marcajrutier.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 16 000.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 550/52
Benaming:

Contract subsecvent pentru Întreținere curentă pe timp de vară - parte carosabilă, acostamente, benzi de urgență și benzi de încadrare, pentru D.R.D.P. Timișoara-Lot 2 A1 (Ilia-Remetea), aferent Acordului-cadru nr. 550/199/07.09.2018

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SC TEO TRANS CONSULTING SRL
Nationaal identificatienummer: RO 16572866
Postadres: str. Ion Tuculescu, nr.42A, bl.PM 40, sc.C, etaj 10, ap.106, sector 3
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 031615
Land: Roemenië
E-mail: cristina.ilinca@plastidrum.ro
Telefoon: +40 213184111 / 728268003
Fax: +40 213184111

Internetadres: www.marcajrutier.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 22 400.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 22 400.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 550/80
Benaming:

Contract subsecvent lucrari de intretinere curenta pe timp de vara - parte carosabila, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare - D.R.D.P. Timisoara - Lot 6 Deva

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: TECHNOCER S.R.L.
Nationaal identificatienummer: 9630549
Postadres: Str. Metalurgistilor, nr.16
Plaats: Nadrag
NUTS-code: RO424 Timiş
Postcode: 305500
Land: Roemenië
E-mail: office@technocer.ro
Telefoon: +40 727770544
Fax: +40 256336785

Internetadres: www.e-licitatie.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 166 800.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 166 800.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 550/133
Benaming:

Contract subsecvent de lucrari de intretinere curenta pe timp de vara - parte carosabila, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare - D.R.D.P. Timisoara - Lot 8 Timișoara

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: AXELA CONSTRUCTII S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 3488071
Postadres: Bd. Liviu Rebreanu, nr. 125
Plaats: Timisoara
NUTS-code: RO424 Timiş
Postcode: 300748
Land: Roemenië
E-mail: axela_tehnic@yahoo.com
Telefoon: +40 256204907
Fax: +40 256204900

Internetadres: www.e-licitatie.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 225 120.08 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 225 120.08 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

NOTA: Autoritatea contractanta recomanda operatorilor economici utilizarea sistemului on line pentru a transmite orice solicitare de clarificare/notificare/contestatie.

1. Durata acordurilor cadru este de 48 luni, de la semnarea de catre ambele parti.

2. In vederea completarii DUAE, ofertantii vor accesa serviciul on-line dedicat, pus la dispozitie gratuit de Comisia Europeana, disponibil la adresa de internet https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter si https://ec.europa.eu/tools/espd Informatii suplimentare in Sectiunea IV.4.3) pct. 6 din Fisa de date a achizitiei.

Documentele sunt semnate electronic in conformitate cu prevederile art. 60 alin (4) din H.G. nr. 395/2016. "Pentru deschiderea acestor fisiere utilizati aplicatia DigiSignOne de la adresa https://www.digisign.ro/utile/download."

3. Inainte de a se adresa Consiliului sau instantei de judecata competente, persoana care se considera vatamata are obligatia sa notifice autoritatea contractanta cu privire la solicitarea de remediere, în tot sau în parte, a pretinsei încalcari a legislatiei privind achizitiile publice sau concesiunile, în termenul prevazut de legislatie, începând cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre actul autoritatii contractante considerat nelegal.

În termen de 3 zile, calculat începând cu ziua urmatoare primirii notificarii prealabile, autoritatea contractanta transmite un raspuns prin care comunica daca urmeaza sau nu sa adopte masuri de remediere a pretinsei încalcari. În cazul în care autoritatea contractanta transmite un raspuns în sensul ca urmeaza sa adopte masuri de remediere, aceasta are la dispozitie un termen de 7 zile pentru implementarea efectiva a acestora.

Persoana care se considera vatamata de raspunsul primit la notificarea prealabila sau care nu a primit niciun raspuns în termenul de 3 zile mai sus mentionat, precum si oricare persoana care se considera vatamata de masurile de remediere adoptate de autoritatea contractanta poate sesiza Consiliul în vederea anularii actului autoritatii contractante, obligarii acesteia la emiterea unui act sau la adoptarea de masuri de remediere, precum si pentru recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim, în termenul prevzut de legislatie.

NOTA 1: Autoritatea contractanta recomanda orcarui operator economic, interesat de procedura de achizitie aflata in desfasurare, sa transmita solicitarile de clarificari/notificari/contestatii in legatura cu documentatia de atribuire prin intermediul SEAP, pana la data limita de depunere a ofertelor.

NOTA 2: Evaluarea ofertelor, semnarea acordurilor cadru si contractelor subsecvente se vor derula la nivelul D.R.D.P. Timisoara.

NOTA 3: Eventualele contestatii referitoare documentatia de atribure se vor depune la sediul C.N.A.I.R. S.A. Central - Directia Licitatii, Menetenanta, Investitii si RK - Departamentul Achizitii Publice Buget de Stat pentru Obiective de Investitii si RK, Intretinere si Administrare.

Eventualele contestatii referitoare la evaluarea ofertelor, se vor depune la sediul D.R.D.P. Timisoara.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Direcția licitații mentenanță, investiții și RK – Departament achiziții publice buget de stat pentru obiective de investiții și RK, întreținere și administrare
Postadres: Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1
Plaats: Bucureşti
Postcode: 010873
Land: Roemenië
E-mail: office@andnet.ro
Telefoon: +40 212643310
Fax: +40 213186650
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020