Diensten - 252948-2018

13/06/2018    S111    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Harrow: Motorvoertuigen voor het vervoer van 10 of meer personen

2018/S 111-252948

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Harrow Council
Postadres: Civic Centre
Plaats: Harrow
NUTS-code: UKI7 Not specified
Postcode: HA1 2XY
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Ms Jessica Covey
E-mail: jessica.covey@harrow.gov.uk
Telefoon: +44 2087366684

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.harrow.gov.uk

Adres van het kopersprofiel: http://www.harrow.gov.uk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://procontract.due-north.com/Advert/Index?advertId=d1962125-7965-e811-80eb-005056b64545
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://procontract.due-north.com/Advert/Index?advertId=d1962125-7965-e811-80eb-005056b64545
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vehicle Supply and Maintenance Services

Referentienummer: DN344795
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34120000 Motorvoertuigen voor het vervoer van 10 of meer personen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The Authority intends to obtain proposals for Vehicle supply and maintenance services in six (6) separate Lots as follows:

Lot 1: Supply of Vehicles for Authority Outright Purchase and Ownership.

Lot 2: Supply of Vehicles for outright purchase and the maintenance of these vehicles.

Lot 3: Supply of and maintenance of vehicles on a hiring/leasing basis.

Lot 4: Maintenance of Vehicles.

Lot 5: Supply and Maintenance of pool cars.

Lot 6: Supply and Maintenance of Equipment for the Civic Amenity Site.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 80 000 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:

The Authority’s evaluation process will highlight the highest score bid in each Lot 1 — 4 and then select the option or combination of options that yield the most economically advantageous option. For Lots 5 and 6 the Authority will select the highest scoring bids in that lot.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 1: Supply of Vehicles for Authority Outright Purchase and Ownership

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34113000 Voertuigen met vierwielaandrijving
34115000 Overige personenwagens
34115200 Motorvoertuigen voor personenvervoer van minder dan 10 personen
34120000 Motorvoertuigen voor het vervoer van 10 of meer personen
34130000 Motorvoertuigen voor goederenvervoer
34143000 Voertuigen voor wegenonderhoud tijdens de winter
34144400 Voertuigen voor wegenonderhoud
34144430 Straatveegvoertuigen
34144431 Veegzuigvoertuigen
34144440 Splitstrooiers
34144450 Sproeiwagens
34144500 Voertuigen voor werkzaamheden in verband met vast afval en afvalwater
34144510 Voertuigen voor werkzaamheden in verband met vast afval
34144511 Vuilniswagens
34144512 Vuilniscompacteerwagens
34144700 Bedrijfswagens
34144900 Elektrische voertuigen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKI7 Not specified
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

This Lot requires Bidders to provide proposals to meet Authority Requirements for outright purchase and ownership of vehicles as set out in the tender documents.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 35
Prijs - Weging: 65
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 39 400 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 96
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

The initial Contract Term is 8 years plus the option to extend on one or more occasions for any combination of years so that the extension is limited to 7 more years and a total contract term of maximum 15 years.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 2: Supply of Vehicles for outright purchase and the maintenance of these vehicles

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34113000 Voertuigen met vierwielaandrijving
34115000 Overige personenwagens
34120000 Motorvoertuigen voor het vervoer van 10 of meer personen
34130000 Motorvoertuigen voor goederenvervoer
34143000 Voertuigen voor wegenonderhoud tijdens de winter
34144400 Voertuigen voor wegenonderhoud
34144430 Straatveegvoertuigen
34144431 Veegzuigvoertuigen
34144440 Splitstrooiers
34144450 Sproeiwagens
34144500 Voertuigen voor werkzaamheden in verband met vast afval en afvalwater
34144510 Voertuigen voor werkzaamheden in verband met vast afval
34144511 Vuilniswagens
34144512 Vuilniscompacteerwagens
34144900 Elektrische voertuigen
50110000 Reparatie en onderhoud voor motorvoertuigen en aanverwante uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKI7 Not specified
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

This Lot requires Bidders to provide proposals to meet the Authority Requirements for the outright purchase of vehicles as well as the maintenance of those vehicles.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 35
Prijs - Weging: 65
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 55 600 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 96
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

The initial Contract Term is 8 years plus the option to extend on one or more occasions for any combination of years so that the extension is limited to 7 more years and a total contract term of maximum 15 years.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 3: Supply of and maintenance of vehicles on a hiring/leasing basis

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34113000 Voertuigen met vierwielaandrijving
34114300 Voertuigen voor de sociale dienst
34115000 Overige personenwagens
34120000 Motorvoertuigen voor het vervoer van 10 of meer personen
34130000 Motorvoertuigen voor goederenvervoer
34143000 Voertuigen voor wegenonderhoud tijdens de winter
34144220 Takel- en sleepvoertuigen
34144400 Voertuigen voor wegenonderhoud
34144430 Straatveegvoertuigen
34144431 Veegzuigvoertuigen
34144440 Splitstrooiers
34144450 Sproeiwagens
34144500 Voertuigen voor werkzaamheden in verband met vast afval en afvalwater
34144510 Voertuigen voor werkzaamheden in verband met vast afval
34144511 Vuilniswagens
34144512 Vuilniscompacteerwagens
34144760 Bibliobussen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKI7 Not specified
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

This lot requires Bidders to provide proposals to meet the Authority Requirements for the hiring/leasing and maintenance of vehicles.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 35
Prijs - Weging: 65
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 69 700 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 96
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

The initial Contract Term is 8 years plus the option to extend on one or more occasions for any combination of years so that the extension is limited to 7 more years and a total contract term of maximum 15 years.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 4: Maintenance of Vehicles

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50100000 Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten voor voertuigen en aanverwante uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKI7 Not specified
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

This Lot requires Bidders to provide proposals to meet the Authority Requirements for the maintenance of vehicles.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 35
Prijs - Weging: 65
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 16 100 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 96
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

The initial Contract Term is 8 years plus the option to extend on one or more occasions for any combination of years so that the extension is limited to 7 more years and a total contract term of maximum 15 years.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 5: Supply and maintenance of pool cars

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34115200 Motorvoertuigen voor personenvervoer van minder dan 10 personen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKI7 Not specified
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

This Lot requires Bidders to provide proposals for supplying and maintenance of pool car systems. The supply can either be for outright purchase by the Authority or on a hired basis.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 35
Prijs - Weging: 65
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 500 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 96
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

The initial Contract Term is 8 years plus the option to extend on one or more occasions for any combination of years so that the extension is limited to 7 more years and a total contract term of maximum 15 years.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 6: Supply and Maintenance of Equipment for the Civic Amenity Site

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34142200 Containerladers
42410000 Hijs-, hef- en transportuitrusting
44613700 Vuilnisbakken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKI7 Not specified
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

This Lot requires Bidders to provide and maintain the equipment required for the Civic Amenity Sites.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 35
Prijs - Weging: 65
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 200 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 96
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

The initial Contract Term is 8 years plus the option to extend on one or more occasions for any combination of years so that the extension is limited to 7 more years and a total contract term of maximum 15 years.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Please see information contained within the procurement documents.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/07/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 13/07/2018
Plaatselijke tijd: 13:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Harrow Council
Plaats: Harrow
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Harrow Council
Plaats: Harrow
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/06/2018