Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Services - 252963-2015

Display compact view

18/07/2015    S137

Polska-Ruda Śląska: Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej

2015/S 137-252963

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Miasto Ruda Śląska
Adres pocztowy: pl. Jana Pawła II nr 6
Miejscowość: Ruda Śląska
Kod pocztowy: 41-709
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urzad Miasta Ruda Śląska, Wydział Zamówień Publicznych
Osoba do kontaktów: Anna Płachta
E-mail: zamowienia@ruda-sl.pl
Tel.: +48 322449094
Faks: +48 322487348

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.rudaslaska.bip.info.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
Środowisko
Zdrowie
Budownictwo i obiekty komunalne
Edukacja
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia pn. „Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki odpadami na terenie miasta Rudy Śląskiej wraz z utworzeniem i eksploatacją instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych”.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i podobne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Miasto Ruda Śląska.

Kod NUTS PL22 Śląskie

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego będzie wspólna realizacja przedsięwzięcia pn. „Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki odpadami na terenie miasta Ruda Śląska wraz z utworzeniem i eksploatacją instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych”.
Podstawą realizacji Przedsięwzięcia będzie umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym (dalej jako: Umowa o ppp) zawarta pomiędzy Zamawiającym tj. Miastem Ruda Śląska (dalej jako: Podmiot Publiczny) a Wykonawcą zwanym dalej Partnerem Prywatnym.
Przedsięwzięcie obejmuje utworzenie na terenie miasta Ruda Śląska, sfinansowanie instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (MBP) oraz kompostowni, a następnie eksploatację powstałej infrastruktury zgodnie z przeznaczeniem przez okres określony w Umowie o ppp.
W zakresie inwestycyjnym Przedsięwzięcie obejmuje co najmniej:
— utworzenie instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych – MBP), spełniającej wymagania, standardy RIPOK (Partner Prywatny zobowiązany jest do wykonania wszystkich czynności prawnych i faktycznie niezbędnych do utworzenia instalacji, o której wyżej mowa),
— budowa kompostowni (instalacji do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzania z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniającego wymagania określone w przepisach odrębnych), spełniającej wymagania, standardy RIPOK.
— uzyskanie statusu RIPOK dla utworzonych instalacji,
— utworzenie na terenie Miasta Ruda Śląska (w różnych dzielnicach miasta) co najmniej 2 stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – PSZOK (ilość zostanie doprecyzowana w trakcie dialogu),
— uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Wynagrodzenie Partnera Prywatnego stanowić będą przychody generowane przez przedsięwzięcie PPP (pożytki z przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego).
Wynagrodzenie będzie mogło zostać pomniejszone, gdy Partner Prywatny naruszy zobiektywizowane wskaźniki przyjęte w Umowie PPP (np. nie będą utrzymane standardy środowiskowe).
Miasto Ruda Śląska w ramach współpracy z Partnerem Prywatnym zapewnia gwarancję strumienia odpadów zmieszanych z Miasta Ruda Śląska przez okres trwania umowy.
Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym może przewidywać, że w celu jej wykonania Podmiot Publiczny i Partner Prywatny zawiążą spółkę, w takim wypadku zakłada się, iż forma wniesienia wkładu własnego przez Podmiot Publiczny i Podmiot Prywatny będzie przedmiotem negocjacji.
Ostateczny zakres realizacji Przedsięwzięcia zostanie określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), opracowanej na podstawie ustaleń poczynionych w trakcie dialogu konkurencyjnego oraz na podstawie poznanych w trakcie dialogu konkurencyjnego przez Podmiot Publiczny rozwiązań proponowanych przez Partnerów Prywatnych w zakresie realizacji Przedsięwzięcia.
Planowany okres współpracy z Partnerem Prywatnym wynosi pomiędzy 15 – 25 lat.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45221000 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej, 90510000 Usuwanie i obróbka odpadów, 90530000 Eksploatacja składowisk odpadów

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Powyżej tzw. kwot unijnych tj. 207 000 euro dla usług i dostaw oraz 5 186 000 euro dla robót budowlanych.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 300 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Po zaproszeniu do złożenia oferty a przed upływem terminu składania ofert Podmiot Publiczny wymaga wniesienia wadium w kwocie 2 000 000 zł. (dwa miliony złotych).
Wadium może być wniesione w:
— pieniądzu,
— poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
— gwarancjach bankowych,
— gwarancjach ubezpieczeniowych,
— poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275 z późniejszymi zmianami).
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący nr konta: ING Bank Śląski S.A. Oddział Ruda Śląska nr: 71105012141000001001090628
Uwaga: Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Podmiotu Publicznego przed upływem terminu składnia ofert.
Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu bezpośrednio do oferty. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Podmiot Publiczny nie naruszył integralności oferty i dołączonych oświadczeń wraz z dokumentami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów).
Partner Prywatny, którego oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejszą) przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 2-5 % ceny całkowitej podanej w ofercie (łącznie z podatkiem VAT) – ostateczna wysokość zabezpieczenia zostanie ustalona w trakcie trwania dialogu.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Rozliczenia między stronami następować będą miesięcznie za przyjmowanie odpadów od momentu uzyskania przez instalacje statutu RIPOK, zgodnie z zapisami wynegocjowanej w postępowaniu umowy.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
W postępowaniu mogą brać udział podmioty (Partnerzy Prywatni) występujący wspólnie. Podmiot Publiczny zobowiązuje grupę Partnerów Prywatnych, której zostanie udzielone zamówienie do zawarcia umowy regulującej ich współpracę.
III.1.4)Inne szczególne warunki
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Warunki udziału w postępowaniu oraz ich opis:
1. Partner Prywatny nie może podlegać wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz z wnioskiem należy dołączyć:
1.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy;
1.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia;
1.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Podmiot Prywatny niezalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia;
1.4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Podmiot Prywatny nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia;
1.5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia;
1.6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia.
1.7. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10-11ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia.
Uwaga: Jeżeli, w przypadku Partnera Prywatnego mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 oraz 10 i 11 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Partner Prywatny składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 oraz 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń –zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym ,administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

2. Partner Prywatny musi wykazać spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z wyszczególnieniem w sekcji III.2.2) oraz III 2.3.). W celu wykazania spełnienia warunku należy złożyć oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 3 zamieszczonym na stronie internetowej Podmiotu Publicznego (www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz pozostałe dokumenty wskazane w sekcji III.2.2) oraz III.2.3).

3. Odstępstwo co do niektórych dokumentów, w przypadku składania oferty przez Partnera Prywatnego, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP.
3.1. Jeżeli Partner Prywatny ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa:
3.1.1. w pkt.1: 1.2 do 1.4. i 1.6. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
3.1.2. w pkt.1: 1.5 i 1.7 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
4-8 oraz pkt 10 i 11 ustawy.
3.2. Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt 3.1.1. lit a i c oraz w pkt 3.1.2., powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków. Dokument, o którym mowa w pkt 3.1.1. lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków.
3.3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Partner Prywatny ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3.1.1. i 3.1.2., zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Partnera Prywatnego, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Partner Prywatny ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Pkt 3.2. stosuje się odpowiednio.
3.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Partnera Prywatnego mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Partner Prywatny ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego
dokumentu.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Partner Prywatny musi wykazać, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w wysokości nie mniejszej niż 60 000 000 zł. (sześćdziesiąt milionów złotych).
W celu wykazania spełniania przez Partnera Prywatnego warunku, o którym mowa powyżej, Partner Prywatny zobowiązany jest przedłożyć wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Partnera Prywatnego, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
UWAGA: Zdolność kredytowa podlega obniżeniu o uprzednio zaciągnięte i dotychczas niespłacone kredyty. W przypadku kredytów udzielonych i uruchomionych na poczet zdolności finansowej zaliczeniu mogą ulec jedynie takie środki finansowe pochodzące z uruchomionego kredytu, które pozostają do dyspozycji Partnera Prywatnego.
2. Partner Prywatny musi wykazać, iż w ostatnich 3 latach obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, jego średni roczny obrót wyniósł nie mniej niż 60 000 000 zł (sześćdziesiąt milionów złotych). Przez pojęcie „obrotu” należy rozumieć przychód netto ze sprzedaży towarów i usług.
W celu wykazania spełniania przez Partnera Prywatnego warunku, o którym mowa powyżej, Partner Prywatny zobowiązany jest przedłożyć wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
a) część sprawozdania finansowego tj. rachunek zysków i strat, a w przypadku Partnerów Prywatnych niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, inny dokument określający obroty – za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.
Uwaga: Jeżeli z uzasadnionych przyczyn Partner Prywatny nie może przedstawić dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanych wyżej warunków, może przedstawić inne dokumenty, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanych warunków (art. 26 ust. 2c ustawy).
Uwaga: Jeżeli Partner Prywatny wskazując spełnianie warunku, o których mowa powyżej, polega na zasobach
innych podmiotów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający wymaga przedłożenia dokumentów, o których mowa w pkt 1 a, 2 a, dotyczącej tych podmiotów.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Partner Prywatny musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty, nieprzerwanie przez co najmniej 24 miesiące co najmniej dwie usługi polegające na eksploatacji instalacji MBP do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych będących Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych własną lub powierzoną lub równoważną w wypadku instalacji wybudowanej w innym kraju niż Polska tj. spełniającą co najmniej wymagania i standardy RIPOK określone w art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21 z późn. zm.).
W celu wykazania spełniania przez Partnera Prywatnego warunku, o którym mowa powyżej, Partner Prywatny zobowiązany jest przedłożyć wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
a) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Pod pojęciem głównych usług Podmiot Publiczny rozumie usługi w przedmiocie jw. pozwalające na wykazanie spełniania warunku wiedzy i doświadczenia.
Dowodami, o których mowa powyżej są:
1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków,
2) oświadczenie Partnera Prywatnego – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Partner Prywatny nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym wyżej mowa.
2. Partner Prywatny musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, utworzył (w sposób należyty, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz prawidłowo ukończył) co najmniej dwie instalacje MBP do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych będących Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych własną lub powierzoną lub równoważną w wypadku instalacji wybudowanej w innym kraju niż Polska tj. spełniającą co najmniej wymagania i standardy RIPOK określone w art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21 z późn.zm.).
W celu wykazania spełniania przez Partnera Prywatnego warunku, o którym mowa powyżej, Partner Prywatny zobowiązany jest przedłożyć wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
a) wykaz robót budowlanych, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Dowodami, o których wyżej mowa są:
— poświadczenia;
— inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Partner Prywatny nie jest w stanie uzyskać poświadczenia o którym wyżej mowa.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
dialog konkurencyjny
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
Przewidywana liczba wykonawców: 5
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: Opis sposobu dokonywania wyboru Partnera Prywatnego, którzy zostaną zaproszeni do dialogu, gdy liczba Partnerów Prywatnych spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu.1. Zamawiający dokona wyboru Partnera Prywatnego, którzy zostaną zaproszeni do dialogu na podstawie przyznanych punktów:a) za wykonanie w sposób należyty, nieprzerwanie przez co najmniej 24 miesiące usługi polegającej na eksploatacji instalacji MBP do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych będącej Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych własną lub powierzoną lub równoważną w wypadku instalacji wybudowanej w innym kraju niż Polska tj. spełniającą co najmniej wymagania i standardy RIPOK określone w art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21 z późn. zm.), Podmiot Publiczny przyzna 20 pkt za każdą jedną taką usługę ponad wymagany warunek udziału w postępowaniu opisany w sekcji III.2.3) pkt 1 ogłoszenia b) za utworzenie ( w sposób należyty, zgodnie ze sztuką budowlana oraz prawidłowo ukończonej) instalacji MBP do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych będącej Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych własną lub powierzoną lub równoważną w wypadku instalacji wybudowanej w innym kraju niż Polska tj. spełniającą co najmniej wymagania i standardy RIPOK określone w art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21 z późn.zm.), Podmiot Publiczny przyzna 20 pkt za każdą jedną taką instalację ponad wymagany warunek udziału w postępowaniu opisany w sekcji III.2.3) pkt 2 ogłoszeniac) za zdolność finansową – za każde 10 milionów powyżej 60.000.000 zł posiadanych środków lub zdolności kredytowej Podmiot Publiczny przyzna 5 pkt, maksymalnie 30 pkt.d) za dysponowanie osobami z doświadczeniem w zarządzaniu instalacją – 5 pkt w wypadku osoby, która zajmowała stanowisko co najmniej kierownika instalacji przez okres 12 miesięcy, 10 pkt za 24 miesiące, 20 pkt za 36 miesięcy.Uwaga: Przy kwalifikacji podmiotów i przyznawaniu punktów Podmiot Publiczny nie będzie brał pod uwagę zasobów innych podmiotów w rozumieniu art. 26 ust. 2b ustawy. Oznacza to, iż oceniany zostanie wyłącznie zasób własny Podmiotu Prywatnego z wyłączeniem powoływania się na zasoby innego podmiotu (tzw. podmiotu trzeciego).2. Do dialogu zaproszeni zostaną Partnerzy Prywatni, którzy uzyskają najwyższą kolejno punktację.3. Podmiot Publiczny dokona oceny/kwalifikacji Podmiotów Prywatnych na powyższych zasadach w każdym przypadku, również gdy liczba wniosków jaka wpłynie do Podmiotu Publicznego będzie mniejsza niż 5.4. W przypadku, gdy kilku Partnerów Prywatnych otrzyma taką samą ilość punktów kwalifikującą Partnerów Prywatnych na piątym miejscu, wówczas Podmiot Publiczny zaprosi do dialogu wszystkich tych Partnerów Prywatnych.
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena za przyjęcie 1Mg odpadów zmieszanych do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (MPB). Waga 1

2. Podział zadań i ryzyk związanych z Przedsięwzięciem pomiędzy Podmiotem Publicznym i Partnerem Prywatnym. Waga 2

3. Terminy i wysokość przewidzianych płatności lub innych świadczeń Podmiotu Publicznego jeżeli będą planowane. Waga 3

4. Podział dochodów pochodzących z przedsięwziecia pomiędzy Podmiotem Publicznym i Partnerem Prywatnym. Waga 4

5. Kryteria odnoszące się bezpośrednio do przedmiotu przedsięwziecia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, poziom oferowanych technologii, koszt utrzymania, serwis, aspekty społeczne. Waga 5

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
AP.271.68.2015
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
14.8.2015 - 12:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
1. Zamówienie należy zrealizować w terminie pomiędzy 15-25 lat od dnia zawarcia umowy.
2. W przypadku przedstawienia przez Partnera Prywatnego, w celu wykazania spełniania warunków, dokumentów, w których występuje waluta inna niż polska, w celu jej przeliczenia stosowany będzie:
— średni kurs NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
— średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień opublikowania ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jeżeli dniem opublikowania ogłoszenia jest sobota.
3. W oparciu o art. 24 ust. 2a ustawy Prawo zamówień Publicznych Podmiot Publiczny wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Podmiot Prywatny, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postepowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Podmiot Prywatny w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Podmiot Publiczny jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Podmiot Publiczny nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Podmiotu Prywatnego, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.
4. Partner Prywatny wraz z wnioskiem zobowiązany jest do złożenia listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
5. Partner Prywatny w celu wykazania warunków udziału w postępowaniu może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Partner Prywatny w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Podmiotowi Publicznemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywania zamówienia. Zobowiązanie takie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot udostępniający zasoby.
Mając na uwadze § 1 ust. 6 pkt 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 (Dz. U. z 2013r., poz. 231) Zamawiający wymaga, aby z dokumentów lub pisemnego zobowiązania wynikał:
— zakres dostępnych Partnerowi Prywatnemu zasobów innego podmiotu,
— sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Partnera Prywatnego, przy wykonywaniu zamówienia,
— charakter stosunku, jaki będzie łączył Partnera Prywatnego z innym podmiotem,
— zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
Jeżeli Partner Prywatny wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, a opisanych w pkt 1 do 2. sekcji III. 2.2. (zdolność ekonomiczna i finansowa) ogłoszenia oraz w pkt 1 do 2 sekcji III.2.3. (kwalifikacje techniczne) ogłoszenia, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych powyżej w pkt 5 (zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy), a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, wymagane jest przedłożenie w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w pkt 1 (pkt 1.1.do 1.7.) sekcji III.2.1) – dokumenty na potwierdzenie niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2b ustawy, odpowiada solidarnie z Partnerem Prywatnym za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za uniedostępnienie zasobów nie ponosi winy.
6. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postepowaniu winien składać się z:
a) formularza wniosku,
b) oświadczeń i dokumentów przedkładanych w celu wykazania spełnienia warunków (wzory formularza i oświadczeń są dostępne na stronie internetowej Podmiotu Publicznego tj.: www. rudaslaska.bip.info.pl) – złożonych w oryginale lub kopi poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Partnera Prywatnego ( przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Partnera Prywatnego),
c) pełnomocnictwa do działania w imieniu Partnera Prywatnego, jeżeli do reprezentowania Partnera Prywatnego wskazano inna osobę niż upoważnioną z mocy prawa – oryginał lub kopia notarialnie poświadczona za zgodność z oryginałem (jeśli dotyczy),
d) dokumentu potwierdzającego ustanowienie pełnomocnika zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku, gdy do postępowania przystępują Partnerzy Prywatni działający w wspólnie – oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie,
e) pisemnego zobowiązania innych podmiotów lub innych dokumentów zgodnie z art. 26 ust. 2b, do oddania do dyspozycji Partnera Prywatnego niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia,
f) listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – złożonej w oryginale lub kopi poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Partnera Prywatnego (przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Partnera Prywatnego),
7. Opis sposobu przygotowania i złożenia wniosku: Partner Prywatny może złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wniosek winien być złożony w zaklejonej kopercie zawierającej: nazwę i adres Partnera Prywatnego, oznaczenie Podmiotu Publicznego i miejsce złożenia wniosku tj. Urząd Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, Wydział Zamówień Publicznych (pokój 309), nazwę postępowania tj. Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia pn.: „Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki odpadami na terenie miasta Rudy Śląskiej wraz z utworzeniem i eksploatacją instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych”, nie otwierać przed 14.08.2015r. godz. 12:00. Tak opisany i zabezpieczony przed rozklejeniem wniosek należy dostarczyć do Podmiotu Publicznego w wymaganym terminie. Podmiot Publiczny nie ponosi odpowiedzialności za niewpłynięcie wniosku w terminie lub niezgodnie z ww. opisem. Przed upływem terminu składania wniosków, Partner Prywatny może dokonywać w złożonym wniosku zmian, poprawek czy uzupełnień, jednakże pod warunkiem, ze pisemnie powiadomi o tym fakcie Partnera Publicznego. Powiadomienie, o którym mowa powyżej, winno być złożone na zasadach i w sposób jaki jest składany wniosek z odpowiednim dopiskiem: ZMIANA, POPRAWKA, UZUPEŁNIENIE przed upływem terminu złożenia wniosku.
8. Zgodnie z art. 23 w związku z art. 141 ustawy Prawo zamówień publicznych w postępowaniu Partnerzy Prywatni mogą występować wspólnie (konsorcja, spółki cywilne itp.). W przypadku, gdy do postępowania przystępują Partnerzy Prywatni działający wspólnie, winni oni ustanowić pełnomocnika zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych i przedłożyć stosowne pełnomocnictwo.
Każdy z podmiotów wspólnie składających wniosek winien obligatoryjnie złożyć oświadczenia i dokumenty na potwierdzenie braku postaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 ustawy oraz listę podmiotów nalężących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, ze nie należy do grupy kapitałowej. Pozostałe oświadczenia i dokumenty traktowane będą jako złożone wspólnie przez wszystkie podmioty i takiej będą podlegać ocenie. W przypadku spółek cywilnych: dokumenty
— aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego – należy złożyć zarówno dla każdego z przedsiębiorców tworzących spółkę cywilna (w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych) jak i dla samej spółki ( w zakresie VAT), dokumenty
— aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – należy złożyć zarówno dla każdego z przedsiębiorców tworzących spółkę, jak i dla samej spółki.
Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem) konsorcjum.
9. Wnioski i załączniki musza być sporządzone w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie oraz podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń w imieniu Partnera Prywatnego, wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji, bądź umocowane przez te osoby do składania oświadczeń na podstawie pełnomocnictwa.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu VI ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179 –198 g ustawy).
2. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują Podmiotowi Prywatnemu, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Podmiotu Publicznego przepisów ustawy.
3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia(dalej: SIWZ), przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
4. Terminy wnoszenia odwołań:
4.1. Odwołanie wnosi się:
w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faxem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
4.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie:
10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
4.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 4.1. i 4.2. wnosi się:
w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
5.1. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności, Podmiotu Publicznego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5.2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5.3. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
a) nie zawiera braków formalnych;
b) uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania).
5.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Podmiotowi Publicznemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Podmiot Publiczny mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faxu lub drogą elektroniczną.
6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
6.1. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy pzp nie stanowią inaczej.
6.2. Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Podmiotu Publicznego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłające jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
6.3. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o prokuraturze.
6.4. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub zmianę orzeczenia w całości lub w części.
6.5. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14.7.2015