Usluge - 252970-2019

31/05/2019    S104    - - Usluge - Obavijest o javnoj nabavi - Otvoreni postupak 

Hrvatska-Rijeka: Tiskanje i s tim povezane usluge

2019/S 104-252970

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Legal Basis:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Primorsko-goranska županija
32420472134
Adamićeva 10
Rijeka
51000
Hrvatska
Osoba za kontakt: Robert Urek
Telefon: +385 51351810
E-pošta: javna.nabava@pgz.hr
NUTS kod: HR

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.pgz.hr

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2019/S+0F2-0021891
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Regionalno ili lokalno tijelo
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava usluge izrade sadržaja (Vizuale, it multimedija, grafički di-zajn) i opreme za multimediju za interpretacijske centre - projekt Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana, 3 grupe

Referentni broj: 11/02-19/13
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79800000
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave detaljno je opisan u idejnim muzeološkim rješenjima, izvedbenim projektima grafičkog dizajna, multimedije i IT dizajna, produkt dizajna (samo za IC Kraljevica) te troškovnicima za svaki interpretacijski centar, te u tehničkim specifikacijama za Grupu 2.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 458 203.99 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 1. Tisak i izrada grafičkih elemenata

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79800000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Isporuka je sukladno točki 2.7. DON-a na lokacije Interpretacijskih centara.

II.2.4)Opis nabave:

Za potrebe uređenja stalnog izložbenog postava unutar svakog interpretacijskog centra, a prema izrađenim idejnim muzeološkim rješenjima, izvedbenim projektima i troškovnicima te temeljem pripreme za tisak koja će izabranom ponuditelju biti dostavljena od strane Naručitelja, potrebno je izvršiti tiskarske usluge te izradu i montažu svih traženih grafičkih elemenata.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: 30,00
Cijena - Ponder: 70,00
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 337 466.50 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 1
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Predmet nabave financira se iz projekta KK.06.1.1.01.0048 Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 2. Multimedijalna informatička oprema

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
32322000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Sukladno točki 2.7. lokacije Interpretacijskih centara.

II.2.4)Opis nabave:

Za potrebe uređenja stalnog izložbenog postava unutar svakog interpretacijskog centra, a prema izrađenim idejnim muzeološkim rješenjima, izvedbenim projektima i troškovnicima potrebno je isporučiti traženu multimedijalnu informatičku opremu na koju će se instalirati naručene aplikacije iz Grupe 3. Za IC Brod na Kupi multimedijalna oprema nije dio ove nabave, već će biti nabavljena u sklopu nabave koju provodi partner na projektu Prirodoslovni muzej Rijeka.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok (Jr) / Ponder: 30,00
Cijena - Ponder: 70,00
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 931 937.49 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 14
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Predmet nabave financira se iz projekta KK.06.1.1.01.0048 Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 3. IT softverske usluge

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
72212000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Sukladno točki 2.7. lokacije Interpretacijskih centara.

II.2.4)Opis nabave:

Za potrebe uređenja stalnog izložbenog postava unutar svakog interpretacijskog centra, a prema izrađenim idejnim muzeološkim rješenjima, izvedbenim projektima i troškovnicima softverske usluge uključuju programiranje i instaliranje traženih multimedijskih aplikacija, izradu 3D modela, animiranog filma, obuku i održavanje.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok (Jr) / Ponder: 30,00
Kriterij kvalitete - Naziv: Iskustvo ključnog stručnjaka 1. (Is) / Ponder: 30,00
Cijena - Ponder: 40,00
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 188 800.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 1
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Predmet nabave financira se iz projekta KK.06.1.1.01.0048 Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta

Potrebno iskustvo gospodarskog subjekta za izvršenje ugovora o javnoj nabavi

Popis tehničkih stručnjaka potrebnih za izvršenje ugovora te minimalne njihove obrazovne i stručne kvalifikacije (samo za Grupu 3.)

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.1)Podaci o određenoj struci
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Isporukom usluge i robe u roku iskazanom u Ugovoru, kao i ispunjenjem ostalih obveza iz ugovora završava izvršenje Ugovora o javnoj nabavi

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 04/07/2019
Lokalno vrijeme: 10:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 04/07/2019
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Primorsko-goranska županija - sala za sastanke IV kat, Slogin kula 2, Rijeka, HRVATSKA.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Koturaška cesta 43/IV
Zagreb
10000
Hrvatska
Telefon: +385 14559930
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Žalba se izjavljuje u roku 10 (deset) dana.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Koturaška cesta 43/IV
Zagreb
10000
Hrvatska
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
28/05/2019