Diensten - 252973-2018

13/06/2018    S111    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Barcelona: Reiniging van gebouwen

2018/S 111-252973

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Diputación de Barcelona, Subdirección de Logística
P0800000B
C/ Londres, 55, 5ª planta
Barcelona
08036
Spanje
Telefoon: +34 934022564
E-mail: scon.publicitat@diba.cat
Fax: +34 934020647
NUTS-code: ES511

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.diba.cat

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://seuelectronica.diba.cat
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicio de limpieza, respetuoso con el medio ambiente, de las dependencias del Palau Güell y del espacio de venta de entradas

Referentienummer: 2017/0012269
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90911200
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Servicio de limpieza, respetuoso con el medio ambiente, de las dependencias del Palau Güell, ubicado en la c/ Nou de la Rambla, 3 y 5 de Barcelona y del espacio de venta de entradas, ubicado en el 1 bis de la misma calle.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 654 318.78 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES511
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ver Cláusula 2.17) del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicio de limpieza, respetuoso con el medio ambiente, de las dependencias del Palau Güell, ubicado en la c/ Nou de la Rambla, 3 y 5 de Barcelona y del espacio de venta de entradas, ubicado en el 1 bis de la misma calle.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Aumento de frecuencias de las tareas previstas en su punto 3.6 del PPT / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Oferta de tecnologías de seguimiento y control de desempeño de los horarios por encima del mínimo exigido en su punto 6.5 del PPT / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 395 862.86 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Incluidas las prórrogas no podrá exceder de 4 años.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Este presupuesto es un importe bienal y se desglosa en una parte fija y una parte variable formulada en términos de precios unitarios.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Ver Cláusula 2.2) del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/07/2018
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Catalaans, Spaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 13/09/2018
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 25/07/2018
Plaatselijke tijd: 12:30
Plaats:

C/ Londres, 55, planta baja, 08036 Barcelona, España.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Acto público.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

Soporte telefónico para la presentación del sobre digital.

Horario de atención: de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas.

Teléfono de contacto: +34 934020641.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Diputación de Barcelona
Barcelona
Spanje

Internetadres: https://seuelectronica.diba.cat

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Ver el Apartado VI.4.3 del presente anuncio
Barcelona
Spanje
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Si quiere impugnar esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, han de interponer recurso contencioso-administrativo en el Juzgado Contencioso Administrativo de Barcelona, en el plazo de 2 meses a contar desde el día siguiente al de su publicación.

Alternativamente y de forma potestativa, se puede interponer recurso especial en materia de contratación ante el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público en el plazo de 15 días hábiles a contar desde el día hábil siguiente al de su publicación.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Diputación de Barcelona
Barcelona
Spanje
Telefoon: +34 934022564
Fax: +34 934020647
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/06/2018