Werken - 252981-2020

02/06/2020    S105

Frankrijk-Châteauroux: Installatiewerkzaamheden in de bouw

2020/S 105-252981

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Département de l'Indre
Postadres: place de la Victoire et des Alliés — CS 20639
Plaats: Châteauroux Cedex
NUTS-code: FRB03 Indre
Postcode: 36020
Land: Frankrijk
E-mail: mlefort@indre.fr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.indre.fr
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rénovation de locaux et d'équipements au collège «George Sand» à La Châtre — 2 lots

Referentienummer: PA-2020-013 à 014
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45300000 Installatiewerkzaamheden in de bouw
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Rénovation de locaux et d'équipements au collège «George Sand» à La Châtre — 2 lots

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 18 182.30 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sol U4P4

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44112200 Vloerbedekking
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRB03 Indre
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sol U4P4

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre / Weging: 25
Prijs - Weging: 75
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Le lot no1 a été déclaré infructueux.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn
Verklaring:

Article R. 2131-12 du code de la commande publique.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: PA-2020-014
Perceel nr.: 1
Benaming:

Sol U4P4

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Jean-claude Vacher
Postadres: route de Villers
Plaats: Déols
NUTS-code: FRB03 Indre
Postcode: 36130
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 18 182.30 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif
Postadres: 1 cours Vergniaud
Plaats: Limoges
Postcode: 87000
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-limoges@juradm.fr
Telefoon: +33 555339155
Fax: +33 555339160
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

— Référé précontractuel avant la signature du marché (article L. 551-1 du code de justice administrative français);

— Référé contractuel jusqu’au 31e jour suivant la publication de l’avis d’attribution (R. 551-7 du code de justice administrative);

— Référé suspension dans les deux mois à compter de leur publication contre les actes détachables du contrat (article L. 521-1 du code de justice administrative);

— Recours pour excès de pouvoir dans les deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision administrative concernée (article R. 421-1 du code de justice administrative);

— Recours de plein contentieux dans les deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées. Dès la signature du contrat, le concurrent évincé n'est plus recevable à déposer un recours pour excès de pouvoir;

— Recours indemnitaire après demande préalable au pouvoir adjudicateur, dans le délai de déchéance quadriennale.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020