Werken - 252985-2020

02/06/2020    S105

Hongarije-Boedapest: Bouwwerkzaamheden

2020/S 105-252985

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft.
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_79961170
Postadres: Lajos u. 103. B.ép. 2. em.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1036
Land: Hongarije
Contactpersoon: Szalma Borbála
E-mail: szalma.borbala@nfsi.hu
Telefoon: +36 706121293
Fax: +36 13988971

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.nfsi.hu/

Adres van het kopersprofiel: https://ekr.gov.hu/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Semmelweis Egyetem
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_65859157
Postadres: Üllői Út 26.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1085
Land: Hongarije
Contactpersoon: Pomozi Olivér
E-mail: pomozi.oliver@semmelweis-univ.hu
Telefoon: +36 206701378

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://semmelweis.hu/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

SE Pető András Kar épületenergetikai fejlesztése

Referentienummer: EKR001458882019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Vállalkozási szerződés a Semmelweis Egyetem Pető András Kar épületenergetikai fejlesztésével kapcsolatos kivitelezési munkák ellátására a KEHOP-5.2.2-16-2016-00095 azonosítószámú projekt keretében.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 736 586 799.00 HUF
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45111100 Sloopwerkzaamheden
45262100 Steigerbouw
45262500 Metselwerk in baksteen en bouwsteen
45324000 Aanbrengen van gipsplaten
45410000 Pleisterwerk
45261310 Aanbrengen van slabben
45261400 Aanbrengen van beplating
45300000 Installatiewerkzaamheden in de bouw
45310000 Aanleg van elektriciteit
45332200 Loodgieterswerkzaamheden aan waterleidingen
45333000 Installeren van gasfittings
45421100 Plaatsen van deuren en ramen en bijbehorende elementen
45442100 Schilderwerk
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110 Budapest
Voornaamste plaats van uitvoering:

1125 Budapest, Kútvölgyi út 6. hrsz.: 10171/5.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Jelen közbeszerzés tárgya a Semmelweis Egyetem Pető András Karának épületenergetikai fejlesztésével kapcsolatos kivitelezési munkák beszerzése az alábbi főbb mennyiségi jellemzők szerint:

— Teherhordó és kitöltő falazat bontása: 5,3 m3,

— Homlokzati keretállványok építése: 8700 m2,

— Teherhordó és kitöltő falazat készítése: 23 m2,

— Könnyűszerkezetes kültéri és beltéri álmennyezet bontása:1280 m2,

— Ablakbeépítést megelőzően káva javítása, vakolatjavítása, felületének javítása, kialakítása: 2700 fm,

— Álmennyezetek bontása vagy leszerelése, majd visszahelyezése: 1400 fm,

— Szerelt gipszkarton álmennyezet elhelyezése: 1265 m2,

— Tetőtéri borítás készítése gipszkarton lemezből: 1060 m2,

— Szegélyek, párkány, könyöklő bontása: 1550 m2,

— Előregyártott párkány elhelyezése: 1550 m2,

— Nyílászáró sávok feletti szemöldök kialakítása alumínium táblából: 1850 fm,

— Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása: 2301 m2,

— Műanyag kültéri nyílászárók beépítése: 863 db,

— Kültéri hőhídmentes alumínium nyílászáró beépítése: 338 db,

— Diszperziós festés: 4200 m2,

— Homlokzati fal hő- és hangszigetelése: 4850 fm,

— Műanyag redőnyök bontása: 216 db,

— Alumínium redőnyszekrény felszerelése: 780 m2,

— 1000 l-es indirekt fűtésű használati melegvíz tároló szerelése: 4 klt,

— kondenzációs ikerkazán szerelése: 1 klt,

— Acéllemez radiátor le- és visszaszerelése: 527 db,

— M-1kV Cu szigetelt vezeték szerelése vezetékcsatornába: 185 m.

A beruházás során összesen 3594 m2 nyílászáró cseréjére (a meglévők bontására, az új nyílászárók beépítésére) kerül sor.

A jelen építési beruházás nem hatósági engedélyköteles. Jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül. A részleteket a műszaki dokumentáció tartalmazza.

AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása AT feladata.

Ajánlatkérő a műszaki dokumentációt az EKR feltöltési korlátjára tekintettel 25 MB-os tömörített fájlokban töltötte fel az EKR-be (egy zip fájl és segédfájljai). Annak érdekében, hogy a műszaki dokumentáció megnyitható legyen az érdeklődő gazdasági szereplőnek minden fájlt ugyanazon mappába szükséges lementenie, és a fájlok egyesítéséhez az első fájlt (.001) szükséges megnyitni egy erre alkalmas programban (Windows intéző, 7-zip, Total Commander, WinRAR). Ekkor minden Ajánlatkérő által kiadott dokumentum hozzáférhetővé válik.

A részajánlat-tétel kizárásának részletes indokai: a szerződés tárgyát egy helyrajzi számon lévő, műszaki egységet képező két épületen (A. és B. épület) végzendő munkák képezik, amelyek mennyiségi vagy az egyes munkanemek szerinti megosztása nem lehetséges. A megvalósítandó feladatok szakmailag is szorosan kapcsolódnak egymáshoz, illetve az egyes munkanemek megvalósítása során a munkafázisok lebonyolítása szoros összehangolást igényel. A munka nem tartalmaz olyan részfeladatokat, melyek a többitől logikusan elválaszthatóan, önálló egységként kezelhetőek, továbbá az egyes építési munkálatok megbontása nem lenne gazdaságos és a felelősségi rendet tekintve sem észszerű. Az arculat egységessége is csak egyazon nyertes ajánlattevő által biztosítható.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 2.1. Az M.2.1 alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata épületenergetikai tárgyú beruházás megvalósításában (hónapokban, 0-36 hónap) / Weging: 4
Kwaliteitscriterium - Naam: 2.2. Az M.2.2 alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata épületenergetikai tárgyú beruházás megvalósításában (hónapokban, 0-36 hónap) / Weging: 4
Kwaliteitscriterium - Naam: 2.3. Az M.2.3 alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata épületenergetikai tárgyú beruházás megvalósításában (hónapokban, 0-36 hónap) / Weging: 4
Kwaliteitscriterium - Naam: 2.4. M.2.1 alk. köv-en felüli további szakemb-ek száma építészmérn. vagy egy.ért. végz-el és ép.energetikai beruh-ban projekt- és/vagy építésvezetői gyak-al (fő, 0-3 fő) / Weging: 8
Kwaliteitscriterium - Naam: 3. Többlet jótállás időtartama a minimumként meghatározott 12 hónapon felül (hónapokban, 0-24 hónap) / Weging: 10
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

KEHOP-5.2.2-16-2016-00095

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 015-029866
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1.
Benaming:

SE Pető András Kar épületenergetikai fejlesztése

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 5
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: DENCO Klimatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felellősségű Társaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_90367913
Postadres: Búzavirág utca 9
Plaats: Gödöllő
NUTS-code: HU120 Pest
Postcode: 2100
Land: Hongarije
E-mail: jankovichhenrik@denco.hu
Telefoon: +36 209670950
Fax: +36 28411355
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 496 998 790.00 HUF
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 736 586 799.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Ajánlattevők neve, székhelye, adószáma:

1. DENCO Klimatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., 2100 Gödöllő, Búzavirág utca 9., 12467006-2-13

2. Prím Építő Építőipari Kft., 1083 Budapest, Illés utca 17. fszt.2., 11906508-2-42

3. F-Építő Generál Zrt., 8000 Székesfehérvár, Budai út 14., 13523398-2-07

4. Artemisz & Sofia Építőipari Kft., 1037 Budapest, Szépvölgyi út 41., 24868167-2-41

5. AGORA Invest Group Zrt., 2030 Érd, Tárnoki út 59., 25019098-2-13

Az alábbi ajánlattevők ajánlatai nem kerültek elbírására a jelen eljárásban: 1. F-Építő Generál Zrt. (8000 Székesfehérvár, Budai út 14.) 2. Artemisz & Sofia Építőipari Kft. (1037 Budapest, Szépvölgyi út 41.) 3. AGORA Invest Group Zrt. (2030 Érd, Tárnoki út 59.) A PRÍM ÉPÍTŐ Építőipari Kft. (1083 Budapest, Illés u. 17. fszt. 2.) ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: Felvonulási létesítmények egyes részei, állványozási munkák egyes részei, bontási munkák egyes részei, kőműves munkák egyes részei, vakolási munkák egyes részei, szárazépítési munkák egyes részei, hideg- és melegburkolási munkák egyes részei, bádogozási munkák egyes részei, külső- belső nyílászárók gyártási és szerelési munkáinak egyes részei, lakatos munkák egyes részei, felületképzési munkák egyes részei, szigetelési munkák egyes részei, árnyékolási munkák egyes részei, gépészeti munkák egyes részei, elektromos munkák egyes részei MV-É felelős műszaki vezetés, MV-ÉG felelős műszaki vezetés MV-ÉV felelős műszaki vezetés. A PRÍM ÉPÍTŐ Építőipari Kft. (1083 Budapest, Illés u. 17. fszt. 2.) ajánlattevő ajánlatában nevesített alvállalkozók: 1. EDIL-BAU Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1094 Budapest, Páva utca 32. B. ép. I. em. 7., adószám: 13421832-2-43), 2. Kocsis Imre e.v. (2119 Pécel, Rákóczi út 23., adószám: 66841571133), 3. KÉRÓ Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (2083 Solymár, Ásvány utca 12., adószám: 22845995-1-13), 4. Oláh János e.v. (2120 Dunakeszi,Széchenyi u. 39/1., adószám: 67060128133). Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a PRÍM ÉPÍTŐ Építőipari Kft. (1083 Budapest, Illés u. 17. fszt. 2.) ajánlattevő ajánlatában: 1. EDIL-BAU Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1094 Budapest, Páva utca 32. B. ép. I. em. 7., adószám: 13421832-2-43): felhívás III.1.3) M.2.1) (MV-ÉV felelős műszaki vezető) és M.2.2) (MV-ÉG felelős műszaki vezető) pontja. 2. Kocsis Imre e.v. (2119 Pécel, Rákóczi út 23., adószám: 66841571133): felhívás III.1.3) M.2.3) (MV-ÉV felelős műszaki vezető) pontja.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020