Werken - 252987-2020

02/06/2020    S105    Werken - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Frankrijk-Colombes: Gevelwerkzaamheden

2020/S 105-252987

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 084-198117)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Colombes Habitat Public
Postadres: 29 avenue Henri Barbusse
Plaats: Colombes
NUTS-code: FR105 Hauts-de-Seine
Postcode: 92700
Land: Frankrijk
E-mail: Sebastien.fruchier@colombes-habitat-public.fr
Telefoon: +33 141191414

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.colombes-habitat-public.fr

Adres van het kopersprofiel: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Accord-cadre à bons de commande pour les travaux d'accès difficiles sur le patrimoine de Colombes Habitat Public

Referentienummer: DCE20-13
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45443000 Gevelwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

La présente consultation a pour objet l'exécution des travaux d'accès difficiles sur le patrimoine de Colombes Habitat Public. L'accord-cadre à bons de commande est passé sans montant minimal ni maximal pour toute la durée du marché. À titre indicatif, le montant estimatif des prestations qui seront confiées est de: 100 000 EUR HT par an, soit 400 000,00 EUR HT sur la durée totale du marché.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 084-198117

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
In plaats van:
Datum: 28/05/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 08/06/2020
Plaatselijke tijd: 09:30
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Modalités d’ouverture des offres
In plaats van:
Datum: 28/05/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 11/06/2020
Plaatselijke tijd: 09:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen: