Werken - 253002-2020

02/06/2020    S105

Polen-Warschau: Bouwwerkzaamheden

2020/S 105-253002

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 069-163118)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Nationaal identificatienummer: PL911
Postadres: ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 00-908
Land: Polen
Contactpersoon: Agnieszka Szymaniak
E-mail: dzp@wat.edu.pl
Telefoon: +48 261839980

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.wat.edu.pl

Adres van het kopersprofiel: https://www.wat.ezamawiajacy.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Budowa budynku radiowego centrum naukowo-dydaktycznego

Referentienummer: 35/DIR/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Zakres:

1) roboty zagospodarowania terenu oraz drogi;

2) roboty w zakresie zieleni;

3) roboty budowy instalacji przyłączy: co, sanitarnego, deszczowego;

4) roboty budowy instalacji wod.-kan. wraz z przyłączami;

5) roboty budowy instalacji co i ct;

6) roboty budowy węzła cieplnego wraz z przyłączem;

7) roboty budowy instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej;

8) roboty budowy budynku w zakresie architektoniczno-konstrukcyjnym;

9) roboty budowy instalacji elektrycznych wraz z przyłączami;

10) roboty budowy instalacji elektrycznych w węźle cieplnym;

11) roboty budowy instalacji elektrycznych oświetlenia terenu;

12) roboty budowy instalacji teletechnicznych wraz z przyłączami;

13) wykonanie budowy instalacji sieci LAN;

14) wykonanie instalacji audio-video;

15) wykonanie instalacji CCTV;

16) wykonanie instalacji SSP;

17) wykonanie instalacji DSO;

18) wykonanie instalacji SSWiN;

19) wykonanie instalacji Vento;

20) wykonanie instalacji SKD;

21) pierwsze wyposażenie budynku;

22) opracowanie dokumentacj...

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 069-163118

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 25/05/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 15/06/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 29/05/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 15/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: