Werken - 253009-2020

02/06/2020    S105    Werken - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Slowakije-Žilina: Bouwwerkzaamheden

2020/S 105-253009

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 076-179091)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Žilinský samosprávny kraj
Nationaal identificatienummer: 37808427
Postadres: Komenského
Plaats: Žilina
NUTS-code: SK031 Žilinský kraj
Postcode: 011 09
Land: Slovakije
Contactpersoon: JUDr. Beáta Hromadová
E-mail: beata.hromadova@zilinskazupa.sk
Telefoon: +421 415032413
Fax: +421 415032431

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.zilinskazupa.sk

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rekonštrukcie ciest v Žilinskom kraji – I. etapa

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmetom zákazky je sanácia zosuvu cestného telesa na ceste III/2250, Bziny-Medzibrodie nad Oravou a rekonštrukcia odvodnenia cesty III/2341 v intraviláne L. Porúbka, v ckm 1,040-1,160, ktoré sú v správe SC ŽSK.

Predmet zákazky sa delí na dve časti:

Časť 1 Sanácia zosuvu cestného telesa na ceste III/2250, Bziny-Medzibrodie nad Oravou

Časť 2 Rekonštrukcia odvodnenia cesty III/2341 v intraviláne L. Porúbka, v ckm 1,040-1,160

Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť alebo na obe časti predmetu zákazky.

Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 076-179091

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
In plaats van:
Datum: 03/06/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 04/06/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Podmienky na otváranie ponúk
In plaats van:
Datum: 03/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:30
Te lezen:
Datum: 04/06/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Podmienky na otváranie ponúk
In plaats van:

Miesto: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, SLOVENSKO

Bližšie informácie k otváraniu ponúk uvedenému v bode IV.2.7):

Otváranie ponúk pre časť 1: 3. júna 2020 o 10.30 hod. miestneho času.

Otváranie ponúk pre časť 2: 3. júna 2020 o 10.50 hod. miestneho času.

Te lezen:

Miesto: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, SLOVENSKO

Bližšie informácie k otváraniu ponúk uvedenému v bode IV.2.7):

Otváranie ponúk pre časť 1: 4. júna 2020 o 13.00 hod. miestneho času.

Otváranie ponúk pre časť 2: 4. júna 2020 o 13.20 hod. miestneho času.

VII.2)Overige nadere inlichtingen: