TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Diensten - 253010-2018

13/06/2018    S111    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Płock: Elektriciteit

2018/S 111-253010

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku
ul. Medyczna 19
Płock
09-400
Polen
Contactpersoon: Iwona Mikos - Sekcja Admin.-Gospodarcza, pokój 42
Telefoon: +48 243646410
E-mail: i.mikos@wszplock.pl
Fax: +48 243646135
NUTS-code: PL923

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.wszplock.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.wszplock.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Usługa kompleksowa polegająca na sprzedaży i świadczeniu usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku

Referentienummer: SAG.2910.2.(5/ZP/18).2018.TP
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji lub przesyłania energii elektrycznej do obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
65310000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL923
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Medyczna 19, 09-400 Płock, Polska.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji lub przesyłania energii elektrycznej do obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli:

1. Wykonawca posiada aktualną na okres realizacji zamówienia koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;

2. Wykonawca posiada aktualną na okres realizacji zamówienia koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej, polegającej na przesyłaniu i dystrybucji energii elektrycznej, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną stanowiącą równowartość kwoty co najmniej 800 000,00 PLN (z odpowiednim przeliczeniem, jeżeli dokument będzie wystawiony w walucie obcej wg średniego kursu złotego w stosunku do euro, określonego przez Prezesa Rady Ministrów, stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych, obowiązującego na dzień składania oferty).

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych dokumentów, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Pzp;

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca udokumentuje wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie usługi polegające na sprzedaży oraz dystrybucji energii elektrycznej w rozmiarze co najmniej 2 000 MWh w skali roku.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, art. 94 ust. 2 ustawy Pzp w terminie liczonym od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie krótszym niż:

a) 10 dni – jeżeli zawiadomienie przesłano przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni – jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób.

3. Zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w rozdz. XIX pkt 2 SIWZ jeżeli w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta.

4. Umowa zostanie podpisana wg wzoru przedstawionego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Zamawiającego. W umowie muszą być uwzględnione postanowienia, które zostały wskazane w załączniku nr 7 do SIWZ.

5. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/07/2018
Plaatselijke tijd: 10:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 19/07/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Siedziba Zamawiającego w Płocku przy ulicy Medycznej 19 o godzinie 11:00 - w Sali Narad.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Kwota wadium dla oferty wynosi: 63 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące złotych)

2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach może być dołączone do oferty lub złożone przed złożeniem oferty w miejscu oznaczonym w SIWZ do składania ofert.

3. Wadium może być wniesione w następujących formach:

3.1. w pieniądzu przelewem bankowym na rachunek: NR 62 1440 1101 0000 0000 1246 6517 z dopiskiem: „Wadium 5/ZP/18”

3.2. w poręczeniach oraz gwarancjach bankowych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach ubezpieczeniowych lub w formie poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240 z późn. zm.).

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień i godzinę wpływu środków na rachunek Zamawiającego lub złożenia oryginału gwarancji czy poręczenia Zamawiającemu.

Zarówno gwarancje jak i poręczenia, o których mowa w ust. 3.2 muszą być udzielane do końca terminu związania ofertą wskazanego w niniejszej SIWZ oraz wskazywać wszystkie bez wyjątku wymienione w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych okoliczności (określone w punkcie 5), w których Wykonawca składający ofertę traci wadium na rzecz Zamawiającego.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zgodnie z treścią art. 180 i dalszych ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/06/2018