TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Diensten - 253012-2018

13/06/2018    S111    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Oostenrijk-Wenen: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie

2018/S 111-253012

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft
z.H. ASFINAG Bau Management GmbH, Modecenterstraße
Wien
1030
Oostenrijk
Contactpersoon: DI Volker Weninger
Telefoon: +43 50108-14342
E-mail: Volker.Weninger@asfinag.at
Fax: +43 50108-14252
NUTS-code: AT

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.asfinag.at

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.provia.at
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: www.provia.at
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Infrastrukturbetreiber

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

S36 TA1 Judenburg – St. Georgen o.J., Planung BuS und Tunnellüftung in den Phasen Vorentwurf, Entwurf und Detailplanung (Option)

Referentienummer: 2018/PROVIA ID-Nr:16453
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Planung BuS und Tunnellüftung in den Phasen Vorentwurf, Entwurf und Detailplanung (Option)

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: AT
Voornaamste plaats van uitvoering:

Projektgebiet und Villach

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

S 36 Murtal Schnellstraße TA1 Judenburg – St. Georgen o. J Planung BuS und Tunnellüftung in den Phasen Vorentwurf, Entwurf und Detailplanung (Option)

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 15/06/2018
Einde: 31/12/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

801022 Vorentwurf 801023 Entwurf inkl. Mitarbeit Behördenverfahren 801024 Detailplanung 801025 Ausschreibung 801026 Angebotsprüfung/Vergabe/Bestellung 801027 Verkehrsrechtliches Verfahren 801028 Koordinierung, Öffentlichkeitsarbeit 801029 Prüfbuch 801030 Aus- und Überarbeitung planerischer 801031 Klärung planerischer Fragen 801032 Anbindung an rVMZ Bruck/Mur und BZ Gleinalm

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:

Die vom Auftraggeber verlangten Nachweise gem. §§70 ff BVergG sind den Ausschreibungsunterlagen zu entnehmen. Auf die Bestimmunen des § 20 BVergG wird ausdrücklich hingewiesen.

III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 121-245013
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 25/06/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 25/06/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

ASFINAG

BMG

Steinbruchstraße 2a

9523 Villach

3.Stock

kleiner Besprechnungsraum

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Vertreter der Firmen welche ein gültiges Angebot abgegeben haben.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Die vom Auftraggeber verlangten Nachweise gem. §§70 ff BVergG sind den Ausschreibungsunterlagen zu entnehmen. Auf die Bestimmunen des § 20 BVergG wird ausdrücklich hingewiesen. Nationale Erkennungsnummer: [L-650834-8611].

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Bundesverwaltungsgericht
Erdbergstraße 192 – 196
Wien
1030
Oostenrijk
Telefoon: +43 1/60149/0
E-mail: einlaufstelle@bvwg.gv.at
Fax: +43 1/53109/153357
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Bundesverwaltungsgericht
Erdbergstraße 192 – 196
Wien
1030
Oostenrijk
Telefoon: +43 1/60149/0
E-mail: einlaufstelle@bvwg.gv.at
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/06/2018