Werken - 253019-2020

02/06/2020    S105

Hongarije-Boedapest: Bouwwerkzaamheden

2020/S 105-253019

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 086-203572)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Szántód BalaLand Family Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_11700960
Postadres: Reáltanoda utca 5.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU232 Somogy
Postcode: 1053
Land: Hongarije
Contactpersoon: Vécsey Róbert
E-mail: info@dreamlandholding.hu
Telefoon: +36 12002921
Fax: +36 12002921
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.balaland.com

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

BalaLand FamilyPark komplexum generál kivitelezés

Referentienummer: EKR000406112020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés

Tárgya: Szántód BalaLand FamilyPark egész évben nyitvatartó családi élménypark generál kivitelezése

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 086-203572

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
In plaats van:
Datum: 09/06/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 22/06/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Bontás dátuma
In plaats van:
Datum: 09/06/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
Te lezen:
Datum: 22/06/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Módosítás keretében módosul továbbá: közbeszerzési dokumentáció részeként kiadott útmutató, műszaki leírás és költségvetés.