Bauleistung - 253020-2022

13/05/2022    S93

Polen-Katowice: Bauarbeiten

2022/S 093-253020

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Gliwicka 204
Ort: Katowice
NUTS-Code: PL22A Katowicki
Postleitzahl: 40 – 860
Land: Polen
E-Mail: przetargi@sdsm.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://sdsm.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Termomodernizacja obiektów – ADM „Mysłowice” – 15 zadań w systemie zaprojektuj i wybuduj

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP/1/PN/2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Termomodernizacja budynku w Mysłowicach przy ul. Sobieskiego 14 w systemie zaprojektuj i wybuduj

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45211340 Bau von Mehrfamilienhäusern
45220000 Ingenieur- und Hochbauarbeiten
45262690 Modernisierung von Altbauten
45300000 Bauinstallationsarbeiten
45320000 Abdichtungs- und Dämmarbeiten
45331100 Installation von Zentralheizungen
45333000 Installation von Gasanlagen
45400000 Baufertigstellung
71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
71200000 Dienstleistungen von Architekturbüros
71221000 Dienstleistungen von Architekturbüros bei Gebäuden
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen
71321000 Technische Planungsleistungen für maschinen- und elektrotechnische Gebäudeanlagen
71322000 Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau
71324000 Baukostenberechnung
71330000 Verschiedene von Ingenieuren erbrachte Dienstleistungen
71340000 Von Ingenieuren erbrachte Verbundleistungen
71350000 Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen im Ingenieurwesen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22A Katowicki
Hauptort der Ausführung:

w Mysłowicach przy ul. Sobieskiego 14

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Termomodernizacja budynku w Mysłowicach przy ul. Sobieskiego 14 w systemie zaprojektuj i wybuduj

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 5
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Katowicach w ramach projektu Odetchnij z ŚDSM – ograniczenie niskiej emisji z 52 budynków mieszkalnych, będących własnością Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o.” POIS.01.07.01-00-0014/20 w ramach działania POIS.01.07.00 - kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego oś priorytetowa POIS

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 186-480736

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 5
Bezeichnung des Auftrags:

Termomodernizacja budynku w Mysłowicach przy ul. Sobieskiego 14 w systemie zaprojektuj i wybuduj

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
25/08/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ENERGOTERM Sp. z o.o.
Ort: Toruń
NUTS-Code: PL613 Bydgosko-toruński
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 665 000.00 PLN

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu IX ustawy – środki ochrony prawnej (art. 505–590 ustawy).

2. Szczegóły dotyczące pouczenia o środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi zostały zawarte w rozdziale 19 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

3. Odwołanie wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

5. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 3 i 4 wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
08/05/2022

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45211340 Bau von Mehrfamilienhäusern
45220000 Ingenieur- und Hochbauarbeiten
45262690 Modernisierung von Altbauten
45300000 Bauinstallationsarbeiten
45320000 Abdichtungs- und Dämmarbeiten
45331100 Installation von Zentralheizungen
45333000 Installation von Gasanlagen
45400000 Baufertigstellung
71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
71200000 Dienstleistungen von Architekturbüros
71221000 Dienstleistungen von Architekturbüros bei Gebäuden
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen
71321000 Technische Planungsleistungen für maschinen- und elektrotechnische Gebäudeanlagen
71322000 Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau
71324000 Baukostenberechnung
71330000 Verschiedene von Ingenieuren erbrachte Dienstleistungen
71340000 Von Ingenieuren erbrachte Verbundleistungen
71350000 Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen im Ingenieurwesen
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22A Katowicki
Hauptort der Ausführung:

w Mysłowicach przy ul. Sobieskiego 14

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Termomodernizacja budynku w Mysłowicach przy ul. Sobieskiego 14 w systemie zaprojektuj i wybuduj

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 5
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 665 000.00 PLN
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ENERGOTERM Sp. z o.o.
Ort: Toruń
NUTS-Code: PL613 Bydgosko-toruński
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Aneks zostaje zawarty na podstawie:

a) § 23 ust. 1 pkt 1 lit. c) Umowy w zw. z art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) (zwaną dalej „PZP”) – w zakresie zmiany terminu wykonania Etapu II i Umowy;

b) art. 455 ust. 1 pkt 4) PZP – w zakresie:

- podziału przedmiotu Etapu II – Roboty Budowlane na Etap II – część A - Roboty Budowlane w zakresie wewnętrznej instalacji c.o., c.w.u. i gazu oraz docieplenia stropodachu i Etap II - część B - Roboty Budowlane w zakresie wewnętrznej instalacji elektrycznej, wentylacji i wyburzenia pieców;

- podziału wynagrodzenia za wykonanie Etapu II – Roboty Budowlane na wynagrodzenie za wykonanie Etapu II – część A - Roboty Budowlane w zakresie wewnętrznej instalacji c.o., c.w.u. i gazu oraz docieplenia stropodachu i wykonanie Etapu II część B - Roboty Budowlane w zakresie wewnętrznej instalacji elektrycznej, wentylacji i wyburzenia pieców.

ZAPISY PO ZMIANACH

1. § 2 „4. W ramach Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do terminowego wykonania wszystkich prac wskazanych w PFU, z podziałem na niżej wymienione części (dalej Etapy):

- Etap I - Prace Projektowe

- Etap II - część A - Roboty Budowlane w zakresie wewnętrznej instalacji c.o., c.w.u. i gazu oraz docieplenia stropodachu,

- Etap II - część B - Roboty Budowlane w zakresie wewnętrznej instalacji elektrycznej, wentylacji i wyburzenia pieców”.

2. § 6 „1. Zamawiający wymaga, aby Przedmiot Umowy został zrealizowany w terminie do 31.03.2022r. Wskazany termin jest planowanym terminem wykonania Umowy.

2. Jednocześnie ustala się następujące terminy pośrednie dla Etapów:

Dla Etapu I - Prace Projektowe - termin - 1 (słownie: jednego) miesiąc od dnia podpisania Umowy

Dla Etapu II część A - Roboty Budowlane w zakresie wewnętrznej instalacji c.o., c.w.u. i gazu oraz docieplenia stropodachu - termin do 28.02.2022r.

Dla Etapu II część B - Roboty Budowlane w zakresie wewnętrznej instalacji elektrycznej, wentylacji i wyburzenia pieców - termin do 31.03.2022r.”

3. § 11

„1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy całkowite ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości netto 665000,00 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) powiększone o należny podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce, co na dzień zawarcia Umowy daje kwotę brutto 721950,00 zł (słownie: siedemset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100), w podziale na:

1) Wynagrodzenie za Etap I - Prace Projektowe w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia tj. netto 133000,00 zł (słownie: sto trzydzieści trzy tysiące złotych 00/100) powiększone o należny podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce, co na dzień zawarcia Umowy daje kwotę brutto 144390,00 zł (słownie: sto czterdzieści cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt złotych 00/100).

2) Wynagrodzenie za Etap II część A - Roboty Budowlane w zakresie wewnętrznej instalacji c.o., c.w.u. i gazu oraz docieplenia stropodachu w wysokości 50% całkowitego wynagrodzenia tj. netto 332500,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści dwa tysiące pięćset złotych 00/100) powiększone o należny podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce, co na dzień zawarcia Umowy daje kwotę brutto 360975,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych 00/100).

3) Wynagrodzenie za Etap II część B - Roboty Budowlane w zakresie wewnętrznej instalacji elektrycznej, wentylacji i wyburzenia pieców w wysokości 30% całkowitego wynagrodzenia tj. netto 199500,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych 00/100) powiększone o należny podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce, co na dzień zawarcia Umowy daje kwotę brutto 216585,00 zł (słownie: dwieście szesnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć złotych 00/100)”.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

Wobec znaczącego, ponad trzymiesięcznego opóźnienia w realizacji przyłącza gazowego do budynku przy ul. Sobieskiego 14, które finansowane i realizowane było przez podmioty nie będące stronami Umowy i na przebieg którego zarówno Zamawiający, jak i Wykonawca nie mieli wpływu oraz której to okoliczności, działając z należytą starannością, nie można było przewidzieć na etapie postępowania przetargowego i zawierania Umowy, a która to okoliczność miała decydujący wpływ na możliwość realizacji Przedmiotu Umowy, skutkującego koniecznością zmiany terminu wykonania Etapu II i Umowy, podziału przedmiotu Etapu II i wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy na jego wykonanie, które to zmiany nie modyfikują ogólnego charakteru Umowy i pierwotnej wartości Umowy, Strony zgodnie postanawiają zawrzeć niniejszy Aneks.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 665 000.00 PLN
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 665 000.00 PLN