Werken - 253028-2020

02/06/2020    S105    Werken - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Tsjechië-Hradec Králové: Aanleg van snelwegen en wegen

2020/S 105-253028

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 086-203643)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Královéhradecký kraj
Nationaal identificatienummer: 70889546
Postadres: Pivovarské náměstí 1245/2
Plaats: Hradec Králové
NUTS-code: CZ052 Královéhradecký kraj
Postcode: 500 03
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Ing. Eva Vortelová
E-mail: eva.vortelova@uskhk.eu
Telefoon: +420 495540218

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.kr-kralovehradecky.cz

Adres van het kopersprofiel: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zvýšení bezpečnosti silnice II/318 Častolovice - I. + II. etapa

Referentienummer: TOÚ/034-20/Ko
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45233000 Aanleg van snelwegen en wegen
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Stavební akce řeší rekonstrukci silnice II/318 v intravilánu městyse Častolovice. Bližší informace uvedeny v zadávací dokumentaci.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 086-203643

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
In plaats van:
Datum: 02/06/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 09/06/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Podmínky pro otevírání nabídek
In plaats van:
Datum: 02/06/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 09/06/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: