Werken - 253029-2020

02/06/2020    S105    Werken - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Tsjechië-Praag: Bouwwerkzaamheden

2020/S 105-253029

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 024-052637)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Národní technické muzeum
Nationaal identificatienummer: 00023299
Postadres: Kostelní 42
Plaats: Praha 7
NUTS-code: CZ01 Praha
Postcode: 170 00
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Mgr. Petr Panýr, Advokátní kancelář Panýr, s.r.o.
E-mail: petr.panyr@akpanyr.cz
Telefoon: +420 257323974

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ntm.cz/

Adres van het kopersprofiel: https://nen.nipez.cz/profil/NTM1

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Výběr dodavatele stavebních prací - Depozitární hala CD04

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebního díla s názvem „Rozvoj depozitárního areálu Čelákovice - depozitární hala CD 04, související venkovní objekty“, v jehož rámci dojde k vybudování novostavby velkokapacitního depozitárního objektu, který bude po svém dokončení tvořit součást depozitárního areálu Zadavatele v Čelákovicích a bude sloužit k ukládání sbírek Zadavatele. Podrobnosti jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 024-052637

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
In plaats van:
Datum: 15/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 18/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Podmínky pro otevírání nabídek
In plaats van:
Datum: 15/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:05
Te lezen:
Datum: 18/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:05
VII.2)Overige nadere inlichtingen: