Werken - 253030-2020

02/06/2020    S105

Frankrijk-Rennes: Loodgieterswerk

2020/S 105-253030

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 086-203656)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: SA d'HLM Aiguillon Construction (35)
Postadres: 171 rue de Vern
Plaats: Rennes
NUTS-code: FRH0 Bretagne
Postcode: 35200
Land: Frankrijk
E-mail: jdruy@aiguillon.com
Telefoon: +33 299264444

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.aiguillon-construction.fr

Adres van het kopersprofiel: https://www.aiguillon-construction.fr

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marché à bon de commande plomberie

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45330000 Loodgieterswerk
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

La présente consultation concerne un accord-cadre à bons de commande pour la maintenance préventive et curative de prestations de plomberie dans les logements et parties communes du patrimoine du maître d'ouvrage.

Ces travaux seront d'importance très diverse, allant du contrôle, menu entretien, à la réparation ou remplacement d'équipement.

Ils devront être effectués par le titulaire quelle que soit l'occupation des logements et les aléas rencontrés (contact et rendez-vous avec le locataire, encombrement des lieux, protection et nettoyage…).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 086-203656

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Date limite de réception des offres
In plaats van:
Datum: 03/06/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 10/06/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Date d'ouverture des offres
In plaats van:
Datum: 05/06/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 12/06/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: