Строителство - 253046-2020

02/06/2020    S105

България-Плевен: Строителни и монтажни работи на инсталации

2020/S 105-253046

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Плевен
Национален регистрационен номер: 000413974
Пощенски адрес: пл. „Възраждане“ № 2
Град: Плевен
код NUTS: BG314 Плевен
Пощенски код: 5800
Държава: България
Лице за контакт: Камелия Горненска
Електронна поща: stefan.milev@pleven.bg
Телефон: +359 64881228
Факс: +359 64881228

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://www.pleven.bg/

Адрес на профила на купувача: https://www.pleven.bg/bg/profil-na-kupuvacha

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Инженеринг — проектиране, упражняване на авторски надзор и реконструкция, на системата за улично осветление на гр. Плевен

Референтен номер: ОП-18
II.1.2)Основен CPV код
45300000 Строителни и монтажни работи на инсталации
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Инженеринг — проектиране, упражняване на авторски надзор и реконструкция, на системата за улично осветление на гр. Плевен

II.2.2)Допълнителни CPV кодове
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG314 Плевен
Основно място на изпълнение:

Територията на гр. Плевен

II.2.4)Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

Предметът на договора обхваща изготвянето на инвестиционен проект във фаза „работен“, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни работи (СМР), в това число и всички нестроителни дейности, необходими за цялостното завършване на обекта и въвеждането му в експлоатация в съответствие с инвестиционния проект, издадените строителни книжа, условията на договора и неговите приложения, и съгласно ЗУТ и всички нормативни изисквания на действащото законодателство.

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Продължителност в месеци: 120
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

Раздел ІV: Процедура

IV.2)Административна информация
IV.2.1)Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 001-000075

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: 2451
Наименование:

Инженеринг — проектиране, упражняване на авторски надзор и реконструкция, на системата за улично осветление на гр. Плевен

V.2)Възлагане на поръчката/концесията
V.2.1)Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:
02/12/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Улично осветление“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 130596938
Пощенски адрес: ул. „Будапеща“ № 17, ет. 5
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: office@uosofia.com
Телефон: +359 29836774
Факс: +359 29836774

Интернет адрес: www.ulichnoosvetlenie.com

Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на сключване на договора;без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 5 197 908.00 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1 от ЗОП

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
28/05/2020

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията

VII.1)Описание на обществената поръчка след измененията
VII.1.1)Основен CPV код
45300000 Строителни и монтажни работи на инсталации
VII.1.2)Допълнителни CPV кодове
VII.1.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG314 Плевен
Основно място на изпълнение:

Територията на гр. Плевен

VII.1.4)Описание на обществената поръчка:

Изготвяне на работен инвестиционен проект.

— доставка и монтаж на нови 7 260 енергоспестяващи светодиодни осветителни тела,

— изграждане на система за централно наблюдение и управление на уличното осветление,

— ремонт на 430 електрически табла и поставяне на компоненти от системата за управление в тях,

— ремонт на механични елементи за закрепване на улични и паркови осветителни тела,

— доставка и монтаж на 332 броя нови стоманени стълбове и 2 385 броя нови конзоли (рогатки) за закрепване на улични осветители.

Изпълнителят финансира реализирането на проекта със собствени средства, като оферира на възложителя схема за разсрочено плащане на равни месечни вноски за срок от 120 месеца.

VII.1.5)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Продължителност в месеци: 120
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

VII.1.6)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 5 197 908.00 BGN
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Улично осветление“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 130596938
Пощенски адрес: ул. „Будапеща“ № 17, ет. 5
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: office@uosofia.com
Телефон: +359 29836774
Факс: +359 29836774

Интернет адрес: www.ulichnoosvetlenie.com

Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
VII.2)Информация относно изменения
VII.2.1)Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

Договорът е сключен с подпизпълнител „Илия Бурда“ ЕООД, но след постъпила информация за невъзможност за изпълнение на ангажиментите по договора за подизпълнение за подпизпълнител е предложен „Елко“ ООД. След представяне на необходимите документи е сключено допълнително споразумение към договор ИРО-2451/2.12.2019 г., отразяващо промяната.

VII.2.2)Причини за изменение
Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 43, параграф 1, буква в) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

Договорът е сключен с подпизпълнител „Илия Бурда“ ЕООД, но след постъпила информация за невъзможност за изпълнение на ангажиментите по договора за подизпълнение за подпизпълнител е предложен „Елко“ ООД. След представяне на необходимите документи е сключено допълнително споразумение към договор ИРО-2451/2.12.2019 г., отразяващо промяната.

VII.2.3)Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)
Стойност, без да се включва ДДС: 5 197 908.00 BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 5 197 908.00 BGN