Leveringen - 253111-2020

02/06/2020    S105

Polen-Warschau: Enveloppen

2020/S 105-253111

Vooraankondiging

Deze aankondiging is bedoeld om de termijnen voor de ontvangst van inschrijvingen korter te maken

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Postadres: ul. Szamocka 3, 5
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 01-748
Land: Polen
Contactpersoon: Departament Zamówień Publicznych, skrzydło C, 1 piętro, pokój 104
E-mail: sekretariatDZP@zus.pl
Telefoon: +48 226671703
Fax: +48 226671733/36

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.zus.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://epuap.gov.pl/wps/myportal
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Ubezpieczenia Społeczne

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zakup i dostawa kopert dla ZUS.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30199230 Enveloppen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest zakup kopert w siedmiu wzorach w ilości 33 516 700 sztuk na potrzeby Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wraz z dostawą do Centrali ZUS w Warszawie i 43 oddziałów ZUS na terenie kraju, zgodnie z rozdzielnikiem dostaw.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zamówienie dotyczy zakup kopert w siedmiu wzorach w ilości około 33 516 700 sztuk i sukcesywnych dostaw do jednostek organizacyjnych ZUS nie częściej niż raz w miesiącu. Przewidywane wzory kopert: wzór nr 1- format C4 (229x324 mm), kopertowanie ręczne, HK, otwarcie od góry po krótszym boku, z okienkiem z prawej strony, biała, z poddrukiem; wzór nr 2 - format C6/C5 (229x114 mm), kopertowanie maszynowe, NK, otwarcie po dłuższym boku, z oknem z prawej strony, biała, z poddrukiem; wzór nr 3 - format C5 (229x162 mm), kopertowanie ręczne, HK, otwarcie z prawej strony po krótszym boku, z oknem z prawej strony, biała, z poddrukiem; wzór nr 4 - format B4 (250x353 mm), kopertowanie ręczne, HK, otwarcie z prawej strony po krótszym boku, bez okienka, brązowa; wzór nr 5 - koperta specjalna wzmocniona wielowarstwowa (300x460x40 mm), kopertowanie ręczne, HK, otwarcie po krótszym boku, biała, gramatura wszystkich warstw min. 220 g/m2, wzór nr 6 - format E4 (280x400x40 mm), kopertowanie ręczne, HK, brązowa, gramatura min. 150 g/m2; wzór nr 7 - format C5 (229x162 mm), kopertowanie ręczne, HK, otwarcie z prawej strony po krótszym boku, bez okna, biała, z poddrukiem.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 04/01/2021
Einde: 31/12/2021
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający na etapie oceny ofert przeprowadzi testy sprawdzające oferowanej przez Wykonawcę koperty wzoru nr 2 do maszynowego kopertowania C6/C5 (229x114 mm).

II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
31/08/2020

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.5)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures:

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020