TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Dienstleistungen - 253113-2018

13/06/2018    S111    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Gryfice: Reinigungs- und Hygienedienste

2018/S 111-253113

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
SPZZOZ w Gryficach
ul. Niechorska 27
Gryfice
72-300
Polen
Kontaktstelle(n): Andżelika Rajko, Longina Owczarska
Telefon: +48 913842127
E-Mail: zamowienia@medicam.pl
Fax: +48 913842127
NUTS-Code: PL

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.medicam.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.medicam.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an folgende Anschrift:
SPZZOZ w Gryficach ul. Niechorska 27 72-300 Gryfice
ul. Niechorska 27
Gryfice
72-300
Polen
Kontaktstelle(n): Andzelika Rajko, Longina Owczarska
Telefon: +48 913842127
E-Mail: zamowienia@medicam.pl
Fax: +48 913842127
NUTS-Code: PL

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.medicam.pl

Adresse des Beschafferprofils: www.medicam.pl

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sprzątanie i dezynfekcja powierzchni, czynności pomocnicze przy pacjencie jako usługi ochrony zdrowia wykonywane w oddziałach szpitalnych pod nadzorem personelu medycznego

Referenznummer der Bekanntmachung: 37/18
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90900000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1.Przedmiotem zamówienia jest: sprzątanie i dezynfekcja powierzchni, czynności pomocnicze przy pacjencie jako usługi ochrony zdrowia wykonywane w oddziałach szpitalnych pod nadzorem personelu medycznego z częścią transportu wewnątrzzakładowego, transport wewnątrzzakładowy i utrzymanie terenów zewnętrznych w SPZZOZ w Gryficach (wraz z Przychodnią w Łobzie i Radiologią w Przychodni Portowej w Szczecinie).

1) Sprzątanie i dezynfekcja powierzchni.

2) Czynności pomocnicze przy pacjencie jako usługi ochrony zdrowia wykonywane w oddziałach szpitalnych pod nadzorem personelu medycznego z częścią transportu wewnątrzzakładowego.

3) Transport wewnątrzzakładowy i utrzymanie terenów zewnętrznych.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
85112000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
Hauptort der Ausführung:

SPZZOZ w Gryficach ul. Niechorska 27 72-300 Gryfice.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1.Przedmiotem zamówienia jest: sprzątanie i dezynfekcja powierzchni, czynności pomocnicze przy pacjencie jako usługi ochrony zdrowia wykonywane w oddziałach szpitalnych pod nadzorem personelu medycznego z częścią transportu wewnątrzzakładowego, transport wewnątrzzakładowy i utrzymanie terenów zewnętrznych w SPZZOZ w Gryficach (wraz z Przychodnią w Łobzie i Radiologią w Przychodni Portowej w Szczecinie).

1) Sprzątanie i dezynfekcja powierzchni.

2) Czynności pomocnicze przy pacjencie jako usługi ochrony zdrowia wykonywane w oddziałach szpitalnych pod nadzorem personelu medycznego z częścią transportu wewnątrzzakładowego.

3) Transport wewnątrzzakładowy i utrzymanie terenów zewnętrznych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został załączniku nr 1, 2, 3, 11, 12 i 13 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin usunięcia awarii sprzętu mechanicznego/ dostarczenia sprzętu równoważnego / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Sprzęt zaoferowany do wykonania usługi / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Szybkość reakcji na braki personelu / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Technologia sprzątania w zakresie przygotowania mopów lub zamontowanie stacji dozowania środka dezynfekcyjnego / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 / 7.

Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że.

— Na potwierdzenie warunku Zamawiający wymaga opłaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną min. 500 000,00 PLN

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

— Na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 2 (dwóch) usług realizowanych na podstawie umów z jednostkami służby zdrowia, których zakres obejmuje usługi kompleksowego sprzątania i dezynfekcji (również na salach chorych), których wartość już zrealizowanej należycie usługi na dzień składania ofert wynosi min. 2 000 000 PLN brutto każda (słownie: dwa miliony złotych) z podaniem przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (załącznik nr 7 do SIWZ),

— Na potwierdzenie warunku zdolności technicznej Zamawiający wymaga wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (wymagana min. ilość podana przez Zamawiającego). Zamawiający wymaga także, aby sprzęt jaki będzie używany do wykonania usługi zawierał opis podstawowych parametrów technicznych. Należy podać ilość sprzętu,

— Zamawiający uzna spełnienie warunku, jeżeli wykonawca wskaże kierownika/koordynatora obiektu, brygadzistów i w stosunku do tych osób konieczne jest przedstawienie ich kwalifikacji ze szczególnym uwzględnieniem posiadania przeszkolenia z zakresu BHP oraz z zakresu podstaw higieny szpitalnej. Zamawiający wskazuje minimalną obsadę niezbędną do prawidłowej realizacji zamówienia w załączniku nr 11.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zgodnie z zapisami we wzorze umowy.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 19/07/2018
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 19/07/2018
Ortszeit: 10:15
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Niechorskiej 27 w Gryficach, Budynek administracji pok. 22.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
08/06/2018