Leveringen - 253117-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Nederland-Rotterdam: Software en informatiesystemen

2020/S 105-253117

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Rotterdam
Nationaal identificatienummer: 24483298 0003
Postadres: Wilhelminakade 179
Plaats: Rotterdam
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 3002 AN
Land: Nederland
Contactpersoon: Remy van Vliet
E-mail: rb.vanvliet@rotterdam.nl
Telefoon: +31 102676071

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.rotterdam.nl

Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=152551

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marktconsultatie Generiek CRM oplossing

Referentienummer: 6-L-90213-20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000 Software en informatiesystemen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Ter voorbereiding op een eventuele aanbesteding organiseert de gemeente Rotterdam een marktconsultatie. Een marktconsultatie is een georganiseerde informatie-uitwisseling met partijen welke opereren in de relevante markt. De gemeente Rotterdam wil de verkregen informatie gebruiken om een marktgerichte en realistische aanbesteding in de markt te zetten. De marktverkenning stelt de gemeente Rotterdam tevens in staat om inzicht te verkrijgen in welke mate aanbieders van 'Customer Relationship Management' (CRM) de behoefte van de gemeente Rotterdam kunnen invullen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Rotterdam en omstreken.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ter voorbereiding op een eventuele aanbesteding organiseert de gemeente Rotterdam een marktconsultatie. Een marktconsultatie is een georganiseerde informatie-uitwisseling met partijen welke opereren in de relevante markt. De gemeente Rotterdam wil de verkregen informatie gebruiken om een marktgerichte en realistische aanbesteding in de markt te zetten. De marktverkenning stelt de gemeente Rotterdam tevens in staat om inzicht te verkrijgen in welke mate aanbieders van 'Customer Relationship Management' (CRM) de behoefte van de gemeente Rotterdam kunnen invullen.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
03/07/2020

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Neen.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020