Leveringen - 253120-2020

02/06/2020    S105

Tsjechië-Praag: Netwerkcomponenten

2020/S 105-253120

Vooraankondiging

Deze aankondiging is bedoeld om de termijnen voor de ontvangst van inschrijvingen korter te maken

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Česká zemědělská univerzita v Praze
Nationaal identificatienummer: 60460709
Postadres: Kamýcká 129
Plaats: Praha - Suchdol
NUTS-code: CZ01 Praha
Postcode: 165 00
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Mgr. Iva Mádlová
E-mail: pravni@czu.cz
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.czu.cz
Adres van het kopersprofiel: https://zakazky.czu.cz
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aktivní prvky IT pro přístavbu a rekonstruovanou budovu FLD

Referentienummer: 487
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32422000 Netwerkcomponenten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45310000 Aanleg van elektriciteit
51112000 Installatie van elektriciteitsdistributie- en -regeluitrusting
45314320 Leggen van computerkabels
30200000 Computeruitrusting en -benodigdheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ01 Praha
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
07/07/2020

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.5)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures:
07/07/2020

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020