Lieferungen - 253122-2020

02/06/2020    S105

Nederland-'s-Gravenhage: Diverse software en computersystemen

2020/S 105-253122

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Nationaal identificatienummer: 3814225
Postadres: Bezuidenhoutseweg 20
Plaats: Den Haag
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 2594 AV
Land: Nederland
Contactpersoon: Jolanda Waterreus
E-mail: ienea@dji.minjus.nl
Telefoon: +31 880754321

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.dji.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marktconsultatie - marktconsultatie kassasystemen t.b.v. de Dienst Justitiële Inrichtingen (verwachte einddatum: 19.6.2020)

Referentienummer: IUC DJI/INKEA/JW/2020-5
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48900000 Diverse software en computersystemen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Het doel van deze consultatie is om informatie te verkrijgen over kassasystemen en hun functionaliteiten aan de hand van de opgenomen vragen in hoofdstuk 3.

Vijf inrichtingen binnen DJI maken gebruik van een kassasysteem. Dit kassasysteem bestaat uit meerdere componenten (hardware en software) die gezamenlijk een werkend geheel vormen, het kassasysteem. Dit kassasysteem is nodig voor de verrekening van de winkelartikelen ten behoeve van de justitiabelen. De kassa’s voorzien in de behoefte voor een efficiënt en effectief justitiabelenwinkelproces en de verrekening van de kosten met de betreffende justitiabele middels de rekening-courant.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48810000 Informatiesystemen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

NEDERLAND

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Niet van toepassing. Dit betreft nog een marktconsultatie.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
17/06/2020

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020