Leveringen - 253124-2020

02/06/2020    S105

Denemarken-Ballerup: Kleding, schoeisel, bagageartikelen en accessoires

2020/S 105-253124

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Danish Defence Acquisition and Logistics Organization
Nationaal identificatienummer: 16-28-71-80
Postadres: Lautrupbjerg 1-5
Plaats: Ballerup
NUTS-code: DK DANMARK
Postcode: 2750
Land: Denemarken
Contactpersoon: Nurten Kayhan
E-mail: fmi-id-sla03@mil.dk
Telefoon: +45 72814193

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.fmi.dk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/ffc2333c-c5a7-45ab-b100-e4d9175c401f/homepage
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

RFI på huer, balaclava og vintercaps

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
18000000 Kleding, schoeisel, bagageartikelen en accessoires
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) påtænker at gennemføre et offentligt udbud på huer, balaclava og vintercaps. I forbindelse med dette kommende udbud, har FMI brug for at indhente informationer fra markedet for at udarbejde et udbudsmateriale der følger principperne om gennemsigtighed og ligebehandling.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK DANMARK
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) påtænker at gennemføre et offentligt udbud på huer, balaclava og vintercaps. I forbindelse med dette kommende udbud, har FMI brug for at indhente informationer fra markedet for at udarbejde et udbudsmateriale der følger principperne om gennemsigtighed og ligebehandling.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
17/07/2020

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020