Leveringen - 253125-2020

02/06/2020    S105

Italië-Milaan: Machines voor dataprocessing (hardware)

2020/S 105-253125

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Politecnico di Milano
Postadres: piazza Leonardo da Vinci 32
Plaats: Milano
NUTS-code: ITC4C Milano
Postcode: 20133
Land: Italië
Contactpersoon: Servizio gare e acquisti servizi e forniture
E-mail: ufficioacquisti@polimi.it
Telefoon: +39 0223999300

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.polimi.it

Adres van het kopersprofiel: http://www.polimi.it/imprese/partecipaaunagara

I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fornitura di attrezzature laser scanner per le attività di ricerca del Laboratorio di modellistica del politecnico di Milano.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30210000 Machines voor dataprocessing (hardware)
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 118 200.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fornitura scanner ad alte prestazioni e strumento per acquisizione fotografica con misurazione

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30210000 Machines voor dataprocessing (hardware)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IT ITALIA
NUTS-code: ITC4C Milano
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fornitura scanner per cattura dimensione paesaggio + software

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30210000 Machines voor dataprocessing (hardware)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC4C Milano
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
01/07/2020

Afdeling IV: Procedure

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020