TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Diensten - 253127-2018

13/06/2018    S111    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Zweden-Gotenburg: Maken van grafische ontwerpen

2018/S 111-253127

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Havs- och vattenmyndigheten
202100-6420
Gullbergs strandsgata 15
Göteborg
411 04
Zweden
Contactpersoon: Anton Wåhlin
Telefoon: +46 106986193
E-mail: anton.wahlin@havochvatten.se
NUTS-code: SE232

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.havochvatten.se/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=38588
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=38588
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.kommersannons.se/elite/Account/CreateAccount.aspx
I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Grafisk formgivning och original

Referentienummer: 2080-18
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79822500
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

— Formgivning och originalproduktion av tryckt material (broschyrer, foldrar, rapporter, presentationer, illustrationer, affischer, annonser).

— Formgivning och originalproduktion av digitala produkter (interaktiv design för webb och touch screen, formgivning och utveckling av kampanjsajter och webbplatser, digitala presentationer och annonsmaterial för webb).

— Illustrationer.

— Grafisk identitet.

— Konceptutveckling.

— Bildhantering och bildbeställningar.

— Scenografi/utställningsmaterial (grafisk formgivning av montrar och annat material till t.ex. mässor och konferenser samt bygga montrar).

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 3 000 000.00 SEK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79820000
79822500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE232
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— Formgivning och originalproduktion av tryckt material (broschyrer, foldrar, rapporter, presentationer, illustrationer, affischer, annonser).

— Formgivning och originalproduktion av digitala produkter (interaktiv design för webb och touch screen, formgivning och utveckling av kampanjsajter och webbplatser, digitala presentationer och annonsmaterial för webb).

— Illustrationer.

— Grafisk identitet.

— Konceptutveckling.

— Bildhantering och bildbeställningar.

— Scenografi/utställningsmaterial (grafisk formgivning av montrar och annat material till t.ex. mässor och konferenser samt bygga montrar).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 000 000.00 SEK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 31/07/2018
Einde: 30/07/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

1 + 1 + 1 år

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/07/2018
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 15/01/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 17/07/2018
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Förvaltningsrätten i Göteborg och migrationsdomstol
Sten Sturegatan 14
Göteborg
411 39
Zweden
Telefoon: +46 317327000
E-mail: forvaltningsrattenigoteborg@dom.se
Fax: +46 317117859

Internetadres: www.forvaltningsrattenigoteborg.domstol.se

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/06/2018