Leveringen - 253127-2020

Submission deadline has been amended by:  308227-2020
02/06/2020    S105

Polen-Warschau: Personal computers

2020/S 105-253127

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Komenda Główna Straży Granicznej
Postadres: ul. Podchorążych 38
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 00-463
Land: Polen
Contactpersoon: Jolanta Górzyńska-Gortat
E-mail: zp.bf.kg@strazgraniczna.pl
Telefoon: +48 225004476
Fax: +48 225004782

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.strazgraniczna.pl

I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Zakup komputerów i laptopów dla administratorów platformy integrującej” (część 1 – 4 zamówienia) i „Zakup komputerów mobilnych” (część 5 zamówienia)

Referentienummer: 14/BF/BŁiI/20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30213000 Personal computers
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

„Dostawa komputerów stacjonarnych”

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213000 Personal computers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 14/12/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

„Dostawa komputerów przenośnych typu 1”

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213000 Personal computers
30213100 Draagbare computers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 14/12/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

„Dostawa komputerów przenośnych typu 2”

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213000 Personal computers
30213100 Draagbare computers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 14/12/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

„Dostawa komputerów przenośnych typu 3”

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213000 Personal computers
30213100 Draagbare computers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 14/12/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

„Dostawa komputerów przenośnych”

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213000 Personal computers
30213100 Draagbare computers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 14/12/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/05/2020