Leveringen - 253128-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Gdansk: Elektriciteit

2020/S 105-253128

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Morski Oddział Straży Granicznej
Postadres: ul. Oliwska 35
Plaats: Gdańsk
NUTS-code: PL63 Pomorskie
Postcode: 80-563
Land: Polen
Contactpersoon: Ewa Haberny-Nowicka
E-mail: zamowienia.mosg@strazgraniczna.pl
Telefoon: +48 585242250
Fax: +48 585242090

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.morski.strazgraniczna.pl/mor/zamowienia-publiczne-1/zamowienia-publiczne

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://portal.smartpzp.pl/mosg
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://portal.smartpzp.pl/mosg
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do obiektów Morskiego Oddziału Straży Granicznej

Referentienummer: 1/ZP/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000 Elektriciteit
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej do obiektów Morskiego Oddziału Straży Granicznej obejmująca sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część nr I

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
65310000 Elektriciteitsdistributie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Placówka Straży Granicznej w Kołobrzegu, ul. Sikorskiego 7

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Moc umowna 32 kW przy zachowaniu współczynnika mocy tg fi nie większego niż 0,4 zgodnie

Z obowiązującymi standardami jakościowymi obsługi odbiorców określonymi w aktach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy Prawo Energetyczne.

Miejsce dostarczenia energii elektrycznej: ZK – szafka energetyczna na zewnątrz budynku.

Układ pomiarowo-rozliczeniowy składa się z następujących urządzeń pomiarowych:

Licznik energii czynnej (3 – fazowy) nr 50002575.

Zamawiający zalicza się do grupy taryfowej C21 oraz do V grupy przyłączeniowej.

Przewidywane zużycie w okresie trwania umowy wyniesie 170.000 kWh.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wadium wynosi 2 000,00 PLN.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część nr II

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
65310000 Elektriciteitsdistributie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Pomorski Dywizjon Straży Granicznej Port w Kołobrzegu ul. Wiosenna 4a

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Moc umowna 80 kW przy zachowaniu współczynnika mocy tg fi nie większego niż 0,4 zgodnie

Z obowiązującymi standardami jakościowymi obsługi odbiorców określonymi w aktach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy Prawo Energetyczne.

Miejsce dostarczenia energii elektrycznej: ZK – szafka kablowa pomiarowa.

Układ pomiarowo-rozliczeniowy składa się z następujących urządzeń pomiarowych:

Licznik energii czynnej (3 – fazowy) nr 42773464.

Zamawiający zalicza się do grupy taryfowej C21 oraz do IV grupy przyłączeniowej.

Pobór mocy umownej w rozbiciu na miesiące przedstawia się następująco:

Styczeń 80 kW Kwiecień 65 kW Lipiec 55 kW Październik 75 kW

Luty 80 kW Maj 60 kW Sierpień 55 kW Listopad 75 kW

Marzec 80 kW Czerwiec 55 kW Wrzesień 60 kW Grudzień 80 kW

Wykonawca będzie dostarczać energię elektryczną przyłączem kablowym z przyłączy 3-fazowych.

Pomiar pobieranej przez odbiorcę mocy i energii elektrycznej odbywa się na napięciu 0,4 kV.

Przewidywane zużycie w okresie trwania umowy wyniesie 250.000 kWh.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wadium wynosi 3 000,00 PLN.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część nr III

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
65310000 Elektriciteitsdistributie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Kaszubski Dywizjon Straży Granicznej w Gdańsku Westerplatte ul. mjr H. Sucharskiego.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Moc przyłączeniowa 156 kW, moc zainstalowana 125 kW przy zachowaniu współczynnika mocy tg fi nie większego niż 0,4 zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi obsługi odbiorców określonymi w aktach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy Prawo Energetyczne.

Wykonawca będzie dostarczać energię elektryczną przyłączem kablowym 3xNA2XSY

240 NR 2317 Z T-16056 o napięciu 0,4 kV, miejscem dostarczenia energii elektrycznej:

Szyny stacji AP 60 x 5 W T-16532

Układ pomiarowo-rozliczeniowy składa się z następujących urządzeń pomiarowych:

Licznik energii czynnej (3 – fazowy) nr 42482783

Zamawiający zalicza się do grupy taryfowej C21 oraz do IV grupy przyłączeniowej

Pobór mocy umownej w rozbiciu na miesiące przedstawia się następująco:

Styczeń 150 kW Kwiecień 110 kW Lipiec 80 kW Październik 130 kW

Luty 150 kW Maj 120 kW Sierpień 80 kW Listopad 150 kW

Marzec 130 kW Czerwiec 120 kW Wrzesień 100 kW Grudzień 150 kW

Wykonawca będzie dostarczać energię elektryczną przyłączem kablowym z przyłączy 3-fazowych

Pomiar pobieranej przez odbiorcę mocy i energii elektrycznej odbywa się na napięciu 0,4 kV

Przewidywane zużycie w okresie trwania umowy wyniesie 1.100.000 kWh.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wadium wynosi 8 000,00 PLN.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część nr IV

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
65310000 Elektriciteitsdistributie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

OSK „Magnolia” w SOPOCIE ul. Haffnera 100

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Moc umowna 18 kW przy zachowaniu współczynnika mocy tg fi nie większego niż 0,4 zgodnie

Z obowiązującymi standardami jakościowymi obsługi odbiorców określonymi w aktach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy Prawo Energetyczne.

Miejsce dostarczenia energii elektrycznej: Złącze Kablowo-Pomiarowe.

Układ pomiarowo-rozliczeniowy składa się z następujących urządzeń pomiarowych:

Licznik energii czynnej (3 – fazowy) nr 39941/1.

Zamawiający zalicza się do grupy taryfowej C12b oraz do V grupy przyłączeniowej.

Przewidywane zużycie w okresie trwania umowy wyniesie: I (strefa dzienna) – 27.300 kWh,

II- (strefa nocna) 18.700 kWh

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wadium wynosi 1 000,00 PLN.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część nr V

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
65310000 Elektriciteitsdistributie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

PSG Władysławowo Grupa Zamiejscowa w Łebie ul. Jachtowa 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Moc umowna 40 kW przy zachowaniu współczynnika mocy tg fi nie większego niż 0,4 zgodnie

Z obowiązującymi standardami jakościowymi obsługi odbiorców określonymi w aktach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy Prawo Energetyczne.

Miejsce dostarczenia energii elektrycznej: Złącze Kablowe ZK-1.

Układ pomiarowo-rozliczeniowy składa się z następujących urządzeń pomiarowych:

Licznik energii czynnej (3 – fazowy) nr 12378039/2.

Zamawiający zalicza się do grupy taryfowej C11 oraz do V grupy przyłączeniowej.

Przewidywane zużycie w okresie trwania umowy wyniesie 47.000 kWh.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wadium wynosi 2 000,00 PLN.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część nr VI

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
65310000 Elektriciteitsdistributie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Placówka Straży Granicznej w Ustce ul. Uroczysko 4

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Moc umowna 15 kW, przy zachowaniu współczynnika mocy tg fi nie większego niż 0,4 zgodnie

Z obowiązującymi standardami jakościowymi obsługi odbiorców określonymi w aktach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy Prawo Energetyczne.

Miejsce dostarczenia energii elektrycznej: ZK – szafka energetyczna.

Układ pomiarowo-rozliczeniowy składa się z następujących urządzeń pomiarowych:

Licznik energii czynnej (3 – fazowy) nr 65463/1.

Zamawiający zalicza się do grupy taryfowej C11 oraz do V grupy przyłączeniowej.

Przewidywane zużycie w okresie trwania umowy wyniesie 76.000 kWh.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wadium wynosi 1 000,00 PLN.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część nr VII

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
65310000 Elektriciteitsdistributie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Placówka Straży Granicznej we Władysławowie ul. Morska 7

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Moc umowna 60 kW przy zachowaniu współczynnika mocy tg fi nie większego niż 0,4 zgodnie

Z obowiązującymi standardami jakościowymi obsługi odbiorców określonymi w aktach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy Prawo Energetyczne.

Miejsce dostarczenia energii elektrycznej: ZK szafka energetyczna wolnostojąca.

Układ pomiarowo-rozliczeniowy składa się z następujących urządzeń pomiarowych:

Licznik energii czynnej (3 – fazowy) nr 03218674.

Zamawiający zalicza się do grupy taryfowej C21 oraz do IV grupy przyłączeniowej.

Przewidywane zużycie w okresie trwania umowy wyniesie 163.000 kWh.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wadium wynosi 2 000,00 PLN.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część nr VIII

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
65310000 Elektriciteitsdistributie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Punkt Obserwacyjny w Jastarni ul. Zdrojowa dz. 13/1

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Moc umowna 20 kW przy zachowaniu współczynnika mocy tg fi nie większego niż 0,4 zgodnie

Z obowiązującymi standardami jakościowymi obsługi odbiorców określonymi w aktach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy Prawo Energetyczne.

Miejsce dostarczenia energii elektrycznej: ZK - szafka energetyczna wolnostojąca.

Układ pomiarowo-rozliczeniowy składa się z następujących urządzeń pomiarowych:

Licznik energii czynnej (3 – fazowy) nr 10576159/20.

Zamawiający zalicza się do grupy taryfowej C12a oraz do V grupy przyłączeniowej.

Przewidywane zużycie w okresie trwania umowy wyniesie: I (strefa dzienna) - 28.950 kWh,

II (strefa nocna) -19.050 kWh.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wadium wynosi 1 000,00 PLN.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część nr IX

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
65310000 Elektriciteitsdistributie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Punkt Obserwacyjny Nowa Karczma w gm. Krynica Morska dz. 2/1

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Moc umowna 31 kW przy zachowaniu współczynnika mocy tg fi nie większego niż 0,4 zgodnie

Z obowiązującymi standardami jakościowymi obsługi odbiorców określonymi w aktach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy Prawo Energetyczne.

Miejsce dostarczenia energii elektrycznej: ZK - szafka energetyczna wolnostojąca przy stacji T-6019.

Układ pomiarowo-rozliczeniowy składa się z następujących urządzeń pomiarowych:

Licznik energii czynnej (3 - fazowy) nr 88055665.

Zamawiający zalicza się do grupy taryfowej C12a oraz do V grupy przyłączeniowej.

Przewidywane zużycie w okresie trwania umowy wyniesie: I (strefa dzienna) - 113.800 kWh,

II (strefa nocna) -77.200 kWh.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wadium wynosi 2 000,00 PLN.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część nr X

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
65310000 Elektriciteitsdistributie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Punkt Obserwacyjny Rozewie w kompleksie wojskowym, Rozewie działka nr 488 gm. Władysławowo

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Moc umowna 17 kW przy zachowaniu współczynnika mocy tg fi nie większego niż 0,4 zgodnie

Z obowiązującymi standardami jakościowymi obsługi odbiorców określonymi w aktach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy Prawo Energetyczne.

Miejsce dostarczenia energii elektrycznej: ZK szafka energetyczna wolnostojąca.

Układ pomiarowo-rozliczeniowy składa się z następujących urządzeń pomiarowych:

Licznik energii czynnej (3 - fazowy) nr 10503915.

Zamawiający zalicza się do grupy taryfowej C12a oraz do V grupy przyłączeniowej.

Przewidywane zużycie w okresie trwania umowy wyniesie: I (strefa dzienna) - 26.060 kWh,

II (strefa nocna) - 15.940 kWh.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wadium wynosi 500,00 PLN.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część nr XI

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
65310000 Elektriciteitsdistributie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Punkt Obserwacyjny Białogóra w kompleksie wojskowym 4121, działka nr 2/4,2/5 gm. Krokowa

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Moc umowna 17 kW przy zachowaniu współczynnika mocy tg fi nie większego niż 0,4 zgodnie

Z obowiązującymi standardami jakościowymi obsługi odbiorców określonymi w aktach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy Prawo Energetyczne.

Miejsce dostarczenia energii elektrycznej: ZK szafka energetyczna wolnostojąca.

Układ pomiarowo-rozliczeniowy składa się z następujących urządzeń pomiarowych:

Licznik energii czynnej (3 - fazowy) nr 10561982.

Zamawiający zalicza się do grupy taryfowej C12a oraz do V grupy przyłączeniowej.

Przewidywane zużycie w okresie trwania umowy wyniesie: I (strefa dzienna) - 25.700 kWh,

II (strefa nocna) -16.300 kWh.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wadium wynosi 500,00 PLN.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część nr XII

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
65310000 Elektriciteitsdistributie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Punkt Obserwacyjny Łazy w kompleksie wojskowym 4613, działka nr 26

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Moc umowna 17 kW przy zachowaniu współczynnika mocy tg fi nie większego niż 0,4 zgodnie

Z obowiązującymi standardami jakościowymi obsługi odbiorców określonymi w aktach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy Prawo Energetyczne.

Miejsce dostarczenia energii elektrycznej: ZK szafka energetyczna wolnostojąca.

Z 3 fazowym licznikiem do pomiaru energii elektrycznej czynnej nr 71248698.

Zamawiający zalicza się do grupy taryfowej C12a oraz do V grupy przyłączeniowej

Przewidywane zużycie w okresie trwania umowy wyniesie: I (strefa dzienna) - 36.500 kWh,

II (strefa nocna) - 24.500 kWh.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wadium wynosi 500,00 PLN.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część nr XIII

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
65310000 Elektriciteitsdistributie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Punkt Obserwacyjny Gąski w kompleksie wojskowym 4251, działka nr 314/1

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Moc umowna 17 kW przy zachowaniu współczynnika mocy tg fi nie większego niż 0,4 zgodnie

Z obowiązującymi standardami jakościowymi obsługi odbiorców określonymi w aktach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy Prawo Energetyczne.

Miejsce dostarczenia energii elektrycznej: ZK szafka energetyczna wolnostojąca.

Układ pomiarowo-rozliczeniowy składa się z następujących urządzeń pomiarowych:

Licznik energii czynnej (3 - fazowy) nr 72070419.

Zamawiający zalicza się do grupy taryfowej C 12a oraz do V grupy przyłączeniowej.

Przewidywane zużycie w okresie trwania umowy wyniesie: I (strefa dzienna) - 32.510 kWh,

II (strefa nocna) - 24.490 kWh.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wadium wynosi 500,00 PLN.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część nr XIV

Perceel nr.: 14
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
65310000 Elektriciteitsdistributie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Punkt Obserwacyjny Darłówko działka nr 2/21

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Moc umowna 17 kW przy zachowaniu współczynnika mocy tg fi nie większego niż 0,4 zgodnie

Z obowiązującymi standardami jakościowymi obsługi odbiorców określonymi w aktach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy Prawo Energetyczne.

Miejsce dostarczenia energii elektrycznej: ZK szafka energetyczna wolnostojąca.

Układ pomiarowo-rozliczeniowy składa się z następujących urządzeń pomiarowych:

Licznik energii czynnej (3 - fazowy) nr 71248596.

Zamawiający zalicza się do grupy taryfowej C12a oraz do V grupy przyłączeniowej.

Przewidywane zużycie w okresie trwania umowy wyniesie: I (strefa dzienna) - 34.800 kWh,

II (strefa nocna) - 26.200 kWh.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wadium wynosi 500,00 PLN.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część nr XV

Perceel nr.: 15
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
65310000 Elektriciteitsdistributie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Punkt Obserwacyjny Łeba w kompleksie wojskowym nr 4063, działka nr 41/1, 41/2

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Moc umowna 17 kW przy zachowaniu współczynnika mocy tg fi nie większego niż 0,4 zgodnie

Z obowiązującymi standardami jakościowymi obsługi odbiorców określonymi w aktach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy Prawo Energetyczne.

Miejsce dostarczenia energii elektrycznej: ZK szafka energetyczna wolnostojąca.

Układ pomiarowo-rozliczeniowy składa się z następujących urządzeń pomiarowych:

Licznik energii czynnej (3 - fazowy) nr 04024756/3.

Zamawiający zalicza się do grupy taryfowej C12a oraz do V grupy przyłączeniowej.

Przewidywane zużycie w okresie trwania umowy wyniesie: I (strefa dzienna) - 27.500 kWh,

II (strefa nocna) - 19.500 kWh.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wadium wynosi 500,00 PLN.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część nr XVI

Perceel nr.: 16
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
65310000 Elektriciteitsdistributie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Punkt Obserwacyjny Czołpino w kompleksie wojskowym 4126, działka nr 20/8

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Moc umowna 17 kW przy zachowaniu współczynnika mocy tg fi nie większego niż 0,4 zgodnie

Z obowiązującymi standardami jakościowymi obsługi odbiorców określonymi w aktach

Wykonawczych wydanych na podstawie ustawy Prawo Energetyczne.

Miejsce dostarczenia energii elektrycznej: ZK szafka energetyczna wolnostojąca.

Układ pomiarowo-rozliczeniowy składa się z następujących urządzeń pomiarowych:

Licznik energii czynnej (3 - fazowy) nr 50642263/4.

Zamawiający zalicza się do grupy taryfowej C12a oraz do V grupy przyłączeniowej.

Przewidywane zużycie w okresie trwania umowy wyniesie: I (strefa dzienna) - 27.750 kWh,

II (strefa nocna) - 18.250 kWh.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wadium wynosi 500,00 PLN.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część nr XVII

Perceel nr.: 17
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
65310000 Elektriciteitsdistributie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Punkt Obserwacyjny Ustka - Uroczysko 4, działka nr 1198/9

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Moc umowna 17 kW przy zachowaniu współczynnika mocy tg fi nie większego niż 0,4 zgodnie

Z obowiązującymi standardami jakościowymi obsługi odbiorców określonymi w aktach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy Prawo Energetyczne.

Miejsce dostarczenia energii elektrycznej: ZK szafka energetyczna wolnostojąca z 3 fazowym licznikiem do pomiaru energii elektrycznej czynnej nr 94216046/2.

Zamawiający zalicza się do grupy taryfowej C12a oraz do V grupy przyłączeniowej.

Przewidywane zużycie w okresie trwania umowy wyniesie: I (strefa dzienna) - 31.130 kWh,

II (strefa nocna) - 21.870 kWh.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wadium wynosi 500,00 PLN.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część nr XVIII

Perceel nr.: 18
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
65310000 Elektriciteitsdistributie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Punkt Obserwacyjny Jarosławiec, ul. Nadmorska działka nr 251

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Moc umowna 17 kW przy zachowaniu współczynnika mocy tg fi nie większego niż 0,4 zgodnie

Z obowiązującymi standardami jakościowymi obsługi odbiorców określonymi w aktach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy Prawo Energetyczne.

Miejsce dostarczenia energii elektrycznej: ZK szafka energetyczna wolnostojąca z 3 fazowym licznikiem do pomiaru energii elektrycznej czynnej nr 134629/3

Zamawiający zalicza się do grupy taryfowej C12a oraz do V grupy przyłączeniowej

Przewidywane zużycie w okresie trwania umowy wyniesie: I (strefa dzienna) - 28.440 kWh,

II (strefa nocna) - 18.560 kWh

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wadium wynosi 500,00 PLN.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część nr XIX

Perceel nr.: 19
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
65310000 Elektriciteitsdistributie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Punkt Obserwacyjny Kołobrzeg w kompleksie wojskowym 4252, Kołobrzeg,ul. Wiosenna, działka nr 3/7

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Moc umowna 17 kW przy zachowaniu współczynnika mocy tg fi nie większego niż 0,4 zgodnie

Z obowiązującymi standardami jakościowymi obsługi odbiorców określonymi w aktach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy Prawo Energetyczne.

Miejsce dostarczenia energii elektrycznej: ZK szafka energetyczna wolnostojąca z 3 fazowym licznikiem do pomiaru energii elektrycznej czynnej nr 04007015

Zamawiający zalicza się do grupy taryfowej C 12a oraz do V grupy przyłączeniowej.

Przewidywane zużycie w okresie trwania umowy wyniesie: I (strefa dzienna) 30.620 kWh,

II (strefa nocna) - 22.380 kWh

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wadium wynosi 500,00 PLN.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część nr XX

Perceel nr.: 20
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
65310000 Elektriciteitsdistributie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Punkt Obserwacyjny Skowronki gm. Sztutowo działka nr 781/2, 781/5.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Moc umowna 17 kW przy zachowaniu współczynnika mocy tg fi nie większego niż 0,4 zgodnie

Z obowiązującymi standardami jakościowymi obsługi odbiorców określonymi w aktach

Wykonawczych wydanych na podstawie ustawy Prawo Energetyczne.

Miejsce dostarczenia energii elektrycznej: ZK szafka energetyczna wolnostojąca przy ogrodzeniu działki.

Układ pomiarowo-rozliczeniowy składa się z następujących urządzeń pomiarowych:

Licznik energii czynnej (3 - fazowy) nr 10780578.

Zamawiający zalicza się do grupy taryfowej C12a oraz do V grupy przyłączeniowej.

Przewidywane zużycie w okresie trwania umowy wyniesie: I (strefa dzienna) - 33.240 kWh,

II (strefa nocna) - 20.760 kWh.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wadium wynosi 500,00 PLN.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część nr XXI

Perceel nr.: 21
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
65310000 Elektriciteitsdistributie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Placówka Straży Granicznej w Ustce ul. Marynarki Polskiej 5

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Moc umowna 8 kW przy zachowaniu współczynnika mocy tg fi nie większego niż 0,4 zgodnie

Z obowiązującymi standardami jakościowymi obsługi odbiorców określonymi w aktach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy Prawo Energetyczne.

Miejsce dostarczenia energii elektrycznej: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń głównych w złączu w kierunku instalacji odbiorcy.

Układ pomiarowo-rozliczeniowy składa się z następujących urządzeń pomiarowych:

Licznik energii czynnej (3 – fazowy) 70770138/6.

Zamawiający zalicza się do grupy taryfowej C11 oraz do V grupy przyłączeniowej.

Przewidywane zużycie w okresie trwania umowy wyniesie 93.000 kWh.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wadium wynosi 1 000,00 PLN.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część nr XXII

Perceel nr.: 22
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
65310000 Elektriciteitsdistributie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Punkt Obserwacyjny Mrzeżyno w kompleksie wojskowym 4064, działka nr 9

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Moc umowna 17 kW przy zachowaniu współczynnika mocy tg fi nie większego niż 0,4 zgodnie

Z obowiązującymi standardami jakościowymi obsługi odbiorców określonymi w aktach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy Prawo Energetyczne.

Miejscem dostarczenia energii elektrycznej: ZK szafka energetyczna wolnostojąca z 3 fazowym licznikiem do pomiaru energii elektrycznej czynnej nr 62336401.

Zamawiający zalicza się do grupy taryfowej C 12a oraz do V grupy przyłączeniowej.

Przewidywane zużycie w okresie trwania umowy wyniesie: I (strefa dzienna) - 34.360 kWh,

II (strefa nocna) - 24.640 kWh.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wadium wynosi 500,00 PLN.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część nr XXIII

Perceel nr.: 23
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
65310000 Elektriciteitsdistributie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Punkt Obserwacyjny Niechorze w kompleksie wojskowym 4281, działka nr 366

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Moc umowna 17 kW przy zachowaniu współczynnika mocy tg fi nie większego niż 0,4 zgodnie

Z obowiązującymi standardami jakościowymi obsługi odbiorców określonymi w aktach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy Prawo Energetyczne.

Miejscem dostarczenia energii elektrycznej: ZK szafka energetyczna wolnostojąca z 3 fazowym licznikiem do pomiaru energii elektrycznej czynnej nr 62376829.

Zamawiający zalicza się do grupy taryfowej C 12a oraz do V grupy przyłączeniowej.

Przewidywane zużycie w okresie trwania umowy wyniesie: I (strefa dzienna) - 32.560 kWh,

II (strefa nocna) - 23.440 kWh.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wadium wynosi 500,00 PLN.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część nr XXIV

Perceel nr.: 24
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
65310000 Elektriciteitsdistributie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Punkt Obserwacyjny Dziwnów w kompleksie wojskowym 4301, działka nr 11

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Moc umowna 17 kW przy zachowaniu współczynnika mocy tg fi nie większego niż 0,4 zgodnie

Z obowiązującymi standardami jakościowymi obsługi odbiorców określonymi w aktach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy Prawo Energetyczne.

Miejscem dostarczenia energii elektrycznej: ZK szafka energetyczna wolnostojąca z 3 fazowym licznikiem do pomiaru energii elektrycznej czynnej nr 11649076.

Zamawiający zalicza się do grupy taryfowej C12a oraz do V grupy przyłączeniowej.

Przewidywane zużycie w okresie trwania umowy wyniesie: I (strefa dzienna) - 31.850 kWh,

II (strefa nocna) - 20.150 kWh.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wadium wynosi 500,00 PLN.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:

1) aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,

2) aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej

Lub

Oświadczenie Wykonawcy o zawarciu umowy generalnej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji dla przedsiębiorców odpowiednio na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczania energii elektrycznej – w przypadku Wykonawców niebędących właścicielami sieci dystrybucyjnej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do specyfikacji.

Ww. warunek udziału w postępowaniu dotyczy wszystkich części zamówienia.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Istotne dla stron postanowienia umowy, jakie należy zawrzeć w projekcie umowy dla każdej z części zamówienia, zostały wyszczególnione w rozdziale 8 pkt 8.2. Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/07/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 07/07/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
Plaats:

Komenda Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku przy ul. Oliwskiej 35.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Otwarcie z wykorzystaniem platformy elektronicznej Zamawiającego.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.

2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie dotyczącym:

a) zmiany ceny ofertowej w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT i wysokości podatku akcyzowego energii elektrycznej w zakresie zmienionej jej wysokości,

b) zmiany grupy taryfowej, zmiany mocy umownej w przypadku, gdy taka zmiana jest korzystna ekonomicznie dla Zamawiającego,

c) ustawowej zmiany przepisów, na które powołuje się umowa,

d) zmiany Taryfy lub Cennika, na które powoływać się będzie umowa.

3. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 3.2. Specyfikacji, Wykonawca składa aktualne nadzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanego dalej JEDZ. Instrukcja i narzędzie do wypełniania JEDZ znajduje się na stronie: https://espd.uzp.gov.pl/.

4. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert musi wnieść wadium w wysokości określonej w rozdziale 5 specyfikacji. W przypadku składania ofert na więcej niż jedną cześć zamówienia wadium wnosi się w wysokości odpowiadającej sumie wadium dla odpowiednich części zamówienia.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/05/2020