TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Diensten - 253129-2018

13/06/2018    S111    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Savenay: Database- en besturingssoftware

2018/S 111-253129

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
ESAT Foyers
3 allée des Marronniers
Savenay
44260
Frankrijk
Telefoon: +33 240589016
E-mail: contact@esat-foyers-savenay.fr
Fax: +33 240568861
NUTS-code: FRG01

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.klekoon.com

Adres van het kopersprofiel: http://www.klekoon.com

I.1)Naam en adressen
EMPS l'Ehrétia
6 rue Brient 1er
Châteaubriant Cedex
44144
Frankrijk
E-mail: accueil@ehretia.fr
NUTS-code: FRG01

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ehretia.fr/web/

I.1)Naam en adressen
MAS de Couëron
Route de Saint-Étienne de Montluc
Couëron
44220
Frankrijk
E-mail: accueil@mas-coueron.com
NUTS-code: FRG01

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://masdecoueron.com/

I.1)Naam en adressen
Foyers de la Madeleine
Rue de l'abbé François Gouray
Pontchâteau
44160
Frankrijk
E-mail: contact@foyerlamadeleine.fr
NUTS-code: FRG01

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://etablissements.fhf.fr/annuaire/hopital-fiche.php?id_struct=1095

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:

Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe impliquant 4 établissements publics médico-sociaux du département de Loire-Atlantique (44) situé en France.

I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.klekoon.com
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.klekoon.com
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.klekoon.com
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Établissement médico-social
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Établissement médico-social

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

AOO 20/07/2018: dossier informatisé de l'usager

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48600000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

La présente consultation a pour objet la conclusion d'un marché pour la réalisation d'un dossier Informatisé de l'usager pour 4 établissements publics médico-sociaux réunis en groupement de commande.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG01
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot unique.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Le marché est conclu pour une durée ferme et irrévocable de 48 mois à compter de la date de notification du marché. Il pourra être renouvelé 4 fois par tacite reconduction pour des périodes de 12 mois. Le titulaire ne peut refuser la reconduction. Les modalités sont précisées aux règlements de consultation.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

À l'initiative des candidats.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 20/07/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 20/07/2018
Plaatselijke tijd: 12:30

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Nantes
6 allée de l'Île Gloriette, CS 24111
Nantes Cedex
44041
Frankrijk
Telefoon: +33 240994600
E-mail: greffe.ta-nantes@juradm.fr
Fax: +33 240994658
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/06/2018