Lieferungen - 253138-2020

02/06/2020    S105

België-Ronse: Verbruiksartikelen voor nierdialyse

2020/S 105-253138

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: vzw Werken Glorieux
Nationaal identificatienummer: Ondernemingsnr.: 0424.380.938
Postadres: Glorieuxlaan 55
Plaats: Ronse
NUTS-code: BE235 Arr. Oudenaarde
Postcode: 9600
Land: België
Contactpersoon: Mevrouw Anke Allaert
E-mail: anke.allaert@azglorieux.be
Telefoon: +32 55233588
Fax: +32 55233022
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.werken-glorieux.be
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/52/U7/2020
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Ziekenhuis
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Oproep tot aanvraag tot deelneming - raamovereenkomst leveren dialyse-disposables en terbeschikkingstelling dialysetoestellen

Referentienummer: AZ/K5600/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33181520 Verbruiksartikelen voor nierdialyse
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Zie II.2.4)

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33181000 Apparatuur voor nierdialyse
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE235 Arr. Oudenaarde
Voornaamste plaats van uitvoering:

Diverse locaties.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Raamovereenkomst leveren dialyse-disposables en terbeschikkingstelling dialysetoestellen.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit en veiligheid / Weging: 45
Kwaliteitscriterium - Naam: Service / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Prijs per behandeling / Weging: 35
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 120
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd minimumaantal: 3
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in één van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. document uitgaande van erkend accountingkantoor of revisor met vermelding van Z-score (Altman) van de aanbiedende partij.

Berekeningswijze in geval private onderneming:

0,717 x Werkkapitaal/Totale bezittingen +

0,847 x Totaal van ingehouden winsten/Totale bezittingen +

3,107 x Winst voor belastingen en interest/Totale bezittingen +

0,420 x Boekwaarde van de bezittingen/Boekwaarde van de schulden +

0,998 x Omzet/Totale bezittingen.

De score dient hoger te zijn dan 1,8 en bevestigd te worden door boekhouder of revisor, met vermelding van naam en erkenningsnummer.

Wanneer de score lager is,

— is een expliciete verklaring van de revisor vereist waarbij uitgelegd wordt waarom de score lager ligt en waarom dit geen probleem vormt voor de uitvoering van deze opdracht,

— In voorkomend geval dient de revisor ieder jaar bij het neerleggen van de jaarrekening een update van deze verklaring te geven, én

— zal de aanbieder toch een borg van 5 % stellen gedurende de looptijd van de overeenkomst.

De Aanbestedende Overheid heeft, bij vaststelling van een lagere score dan 1,8 tijdens de looptijd van het contract, steeds de mogelijkheid de overeenkomst kosteloos en met een nader af te spreken einddatum te verbreken en dit zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

Daarenboven kan de aanbestedende overheid de kandidaat uitsluiten indien zij van oordeel is dat de financiële situatie van de kandidaat een risico vormt voor de uitvoering van de opdracht. Hierbij zal door de aanbestedende overheid aangegeven worden waarom de score of de aangeleverde bijkomende motivatie van het boekhoudkantoor niet voldoet.

Eventuele minimumeisen:

1. Uit de behaalde score moet een gezonde financiële toestand blijken. Deze score dient hoger te zijn dan 1,8 of dient gemotiveerd te worden door een erkend boekhoudkantoor en daarenboven dient de motivatie na analyse door de aanbestedende overheid aanvaard te worden.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. een geldig ISO 9001-certificaat of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking;

2. CE-Certificaten;

3. een lijst van minstens drie referenties in West-Europa waarvan minstens één in Benelux de afgelopen vier jaar van gelijkaardige instellingen (twee referenties met ten minste dertig actieve dialysetoestellen én alle referenties samen meer dan 200 chronisch hemodialysepatiënten waarvan ten minste één referentie minimum honderd patiënten). Minimaal dient deze lijst de naam van de instelling, contactpersoon (adres, telefoon, e-mail), jaarlijks volume geleverde producten, tijdstip en duur uitvoering bevatten. De referenties worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier;

4. de kandidaat beschrijft hoe en wie de toestellen tijdens de opdracht zal implementeren. De communicatie dient steeds in het Nederlands zijn en de personeelsleden dienen over voldoende relevante ervaring te beschikken (aan te tonen door toevoeging van cv’s) (max. twee A4, excl. cv’s);

5. opgave van de al dan niet tot de onderneming behorende technici of technische organen, in het bijzonder van die welke verantwoordelijk zijn door de herstellingen en onderhoud. Minimum twee fulltime equivalenten technici met voldoende relevante ervaring (aan te tonen door toevoeging van cv’s) in dienst hebben binnen België (max. twee AV, excl. cv’s);

6. opgave budget R&D door producent van de laatste drie jaar op vlak van nierdialyse.

Eventuele minimumeisen:

1. Geldig certificaat;

2. CE-attesten;

3. Referentielijst;

4. Voorstelling kandidaat;

5. Opgave technisch personeel.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

De technische levensduur van het toestel bedraagt meer dan 4 jaar. De disposables kunnen enkel en alleen afgenomen worden via de opdrachtnemer van het toestel.

IV.1.5)Inlichtingen inzake onderhandeling
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/06/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite: https://eten.publicprocurement.be/

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde
Postadres: Bourgondiëstraat 5
Plaats: Oudenaarde
Postcode: 9700
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020