TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Diensten - 253141-2018

13/06/2018    S111    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

België-Charleroi: Reinigingsdiensten

2018/S 111-253141

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
IFAPME
0869.559.171_251
Place verte 15
Charleroi
6000
België
Contactpersoon: Service juridique
Telefoon: +32 71232206
E-mail: marchespublics@ifapme.be
Fax: +32 71232291
NUTS-code: BE322

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ifapme.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=311462

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=311462
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=20987
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Formation

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Nettoyage des locaux, sanitaires et vitres des bâtiments de l’IFAPME

Referentienummer: IFAPME-4 – S – POE – Nettoyage L – S & V – Bâtiments IFAPME – 2018 -F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90910000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Nettoyage journalier et périodique des locaux, sanitaires et vitres des bâtiments de l’IFAPME conformément aux conditions du cahier spécial des charges.

Le marché se compose de 6 lots, à savoir:

— lot 1: nettoyage des locaux et sanitaires des bâtiments situés dans la province de Hainaut,

— lot 2: nettoyage des locaux et sanitaires des bâtiments situés dans les provinces du Brabant wallon et de Namur,

— lot 3: nettoyage des locaux et sanitaires des bâtiments situés dans la province de Liège,

— lot 4: nettoyage des vitres des bâtiments situés dans la province de Hainaut,

— lot 5: nettoyage des vitres des bâtiments situés dans les provinces du Brabant wallon et de Namur,

— lot 6: nettoyage des vitres des bâtiments situés dans la province de Liège.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Nettoyage des locaux et sanitaires des bâtiments situés dans la province de Hainaut

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90910000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE3
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Nettoyage des locaux et sanitaires des bâtiments situés dans la province de Hainaut.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Les options libres sont interdites.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Pour chaque lot, il est prévu une visite obligatoire des bâtiments où les services devront être prestés. La visite de chaque bâtiment sera organisée par les soins d’un délégué du pouvoir adjudicateur. Au cours de chacune des visites, un large exposé sur les locaux et surfaces à nettoyer sera donné.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Nettoyage des locaux et sanitaires des bâtiments situés dans les provinces du Brabant wallon et de Namur

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90910000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE3
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Nettoyage des locaux et sanitaires des bâtiments situés dans les provinces du Brabant wallon et de Namur.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Les options libres sont interdites.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Pour chaque lot, il est prévu une visite obligatoire des bâtiments où les services devront être prestés. La visite de chaque bâtiment sera organisée par les soins d’un délégué du pouvoir adjudicateur. Au cours de chacune des visites, un large exposé sur les locaux et surfaces à nettoyer sera donné.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Nettoyage des locaux et sanitaires des bâtiments situés dans la province de Liège

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90910000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE3
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Nettoyage des locaux et sanitaires des bâtiments situés dans la province de Liège.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Les options libres sont interdites.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Pour chaque lot, il est prévu une visite obligatoire des bâtiments où les services devront être prestés. La visite de chaque bâtiment sera organisée par les soins d’un délégué du pouvoir adjudicateur. Au cours de chacune des visites, un large exposé sur les locaux et surfaces à nettoyer sera donné.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Nettoyage des vitres des bâtiments situés dans la province de Hainaut

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE3
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Nettoyage des vitres des bâtiments situés dans la province de Hainaut.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Les options libres sont interdites.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Pour chaque lot, il est prévu une visite obligatoire des bâtiments où les services devront être prestés. La visite de chaque bâtiment sera organisée par les soins d’un délégué du pouvoir adjudicateur. Au cours de chacune des visites, un large exposé sur les locaux et surfaces à nettoyer sera donné.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Nettoyage des vitres des bâtiments situés dans les provinces du Brabant wallon et de Namur

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE3
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Nettoyage des vitres des bâtiments situés dans les provinces du Brabant wallon et de Namur.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Les options libres sont interdites.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Pour chaque lot, il est prévu une visite obligatoire des bâtiments où les services devront être prestés. La visite de chaque bâtiment sera organisée par les soins d’un délégué du pouvoir adjudicateur. Au cours de chacune des visites, un large exposé sur les locaux et surfaces à nettoyer sera donné.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

: Nettoyage des vitres des bâtiments situés dans la province de Liège

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE3
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Nettoyage des vitres des bâtiments situés dans la province de Liège.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Les options libres sont interdites.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Pour chaque lot, il est prévu une visite obligatoire des bâtiments où les services devront être prestés. La visite de chaque bâtiment sera organisée par les soins d’un délégué du pouvoir adjudicateur. Au cours de chacune des visites, un large exposé sur les locaux et surfaces à nettoyer sera donné.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Voir le cahier spécial des charges.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/07/2018
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 17/07/2018
Plaatselijke tijd: 14:00
Plaats:

IFAPME

Place verte 15

6000 Charleroi

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Séance publique.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Conseil d'État
Rue de la Science 33
Bruxelles
1040
België
Telefoon: +32 22349611

Internetadres: http://www.raadvst-consetat.be

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/06/2018